•  
 
Vstupní test A2 - RJ: Gramatika a slovní zásoba
 

Vstupní test A2 - RJ: Gramatika a slovní zásoba

Gramatika

 • Minulý čas
 • Vykání
 • Skloňování zájmen
 • Zájmena eго, её, их
 • Pohyblivý přízvuk
 • Skloňování podstatných jmen
 • Příslovce
 • Budoucí čas nedokonavých sloves
 • Sloveso být v ruské větě
 • Věty se slovem есть
 • Vazba У меня есть
 • Časování sloves
 • Slovesa na -ать/-ять: делать (1. časování)
 • Slovesa 1. časování s přízvukem na koncovce: иду, идёшь
 • Slovesa na -ить: звонить (2. časování)
 • Číslovky

Okruhy slovní zásoby

 • Знакомство (фамилия, имя, отчество)
 • Как ваши дела?
 • Телефонный разговор
 • Семья
 • Профессия
 • Страны, национальности
 • Бытовые предметы
 • Дни недели, месяцы
 • Планы на будущее