•  
   

O katedře

Vítejte na  stránkách katedry českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

Katedru českého jazyka a literatury najdete v pátém patře starší budovy Pedagogické fakulty – Poříčí 7, Brno.

Historie

Vznik bohemistických studií na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně je spjat se založením fakulty v roce 1946, kdy se začaly formovat prvotní semináře. V roce 1950 byla ustavena katedra českého jazyka a literatury. V průběhu let 1974–1996 docházelo střídavě k relativnímu osamostatňování jazykové a literární části katedry a k jejich opětovnému spojování. V roce 1990 byla vytvořena samostatná katedra bohemistiky a Ústav literatury pro mládež. Po období mezi roky 1996–2012, kdy paralelně vedle sebe existovaly samostatné katedry českého jazyka a české literatury, dochází od 1. října 2012 k jejich sloučení a vzniku nového pracoviště pod opětovným názvem katedra českého jazyka a literatury. Na podzim téhož roku proběhla evaluace tohoto pracoviště.

Profil

Vědecká a pedagogická činnost jazykové sekce je zaměřena na teorii a popis současného spisovného jazyka, především pak na vývojové tendence morfologického, lexikálního a slovotvorného systému češtiny, na otázky teorie, komparace a lexikografie v onymii, na klasifikaci a proměny stylu, dále na teorii a praxi vyučování českému jazyku a tvorbu učebnic češtiny pro všechny stupně škol. Členové sekce se věnují též práci s Českým národním korpusem. Významnou oblastí badatelských aktivit literární sekce je systematické sledování trendů a tendencí české literatury, a to jak v oblasti literatury pro mládež, tak také tvorby určené dospělým čtenářům. Současná literatura je sledována v žánrech poezie, prózy, dramatu i v oblasti literární vědy. Reflexe aktuální podoby literárního procesu se odráží jak v tvůrčí činnosti členů katedry, tak také ve vlastní výuce.

Studium

Jazykovědné předměty poskytují absolventům ucelený přehled znalostí o současné češtině, její zvukové a grafické podobě, gramatické stavbě, o slovní zásobě českého jazyka a o stylovém rozvrstvení současné češtiny a normách jejího užívání při mluvené i psané komunikaci v různých komunikačních situacích a oborech lidské činnosti. Základ jazykové části studijního oboru tvoří disciplíny současného českého jazyka, postupně doplňované o poznatky z jeho historického vývoje a z vývoje slovanských jazyků a později také o poznatky disciplín speciálních, zejména onomastiky a dialektologie. Nedílnou součástí studia českého jazyka je didaktika českého jazyka a slohu, jejíž podstatou je aplikace znalostí a dovedností z teoretických jazykovědných disciplín prostřednictvím různých alternativních metod učení. V průběhu celého studia jsou zdůrazňovány přístupy k řešení současných otázek jazykové a řečové kultury, opomíjena není ani úloha českého jazyka a jeho učitelů při rozvoji schopností kultivovaného vyjadřování v různých oborech a profesích.

V oblasti literárněvědného vzdělávání katedra nabízí předměty z literární historie (starší česká literatura, česká literatura 19. a 20. století, nejnovější česká literatura a literatura pro děti a mládež), literární teorie, textologie i literární kritiky. Tradiční výukové metody jsou přitom inovovány metodami alternativními, které umožňují studentům bezprostřední kontakt se současným literárním děním (autorská čtení, kolektivní rozhovor, umělecký přednes, mediální výchova, e-learningová komunikace, tvůrčí psaní). Důležitou složkou literárněhistorických disciplín jsou interpretační semináře, v nichž jsou rozvíjeny komunikativní schopnosti (či prezentační a rétorické dovednosti), logické myšlení a v neposlední řadě i formovány esteticko-etické normy jedince. Cílem je iniciovat u studentů zájem o kreativnější přístup ke studiu, a to v přímé korelaci s oborovými didaktikami.