•  
 
Akademický senát

     Informace z Akademického senátu PdF MU

Na tomto místě budou zveřejňovány pozvánky na zasedání Akademického senátu PdF MU. Akademických senát zde bude informovat o klíčových událostech.


Pozvánka na 2. zasedání Akademického senátu v ak. roce 2019/2020

Přijďte v úterý  5. 11. 2019 od 14:00 hodin do zasedací místnosti děkanátu PdF (Poříčí 7). 

Program zasedání

 1. Schválení programu zasedání
 2. Schválení zápisu z 1. zasedání AS PdF MU v akad. roce 2019/2020
 3. Projednání Směrnice děkana „Možnost změny studijního plánu na PdF MU“
 4. Setkání zástupců senátů pedagogických fakult
 5. Informace o hodnocení vědy na MU (vazba na rozpočet)
 6. Různé
 • Program EU eTwinning
 • Evidence pracovní docházky
 • Návrh změny Volebního řádu (způsob voleb do Studentské komory AS PdF MU)
   

  Akademický senát

  Informace o činnosti Akademického senátu:

  Odkaz na stránky AS PdF MU naleznete nově přímo v hlavním menu/obsahu webu Pedagogicé fakulty.

  AS PdF MU na sociální síti Facebook - buďte v kontaktu: www.facebook.com/aspdfmu

  Profil Informační komise AS PdF MU na Instagramu: infkomas

  Dne 9.11.2016 se uskutečnilo slavnostní setkání akademické obce Pedagogické fakulty MU, k příležitesti 70. výročí založení fakulty.

  V průběhu jednání byly oceněny významné osobnosti akademické obce fakulty a absolventi.

  Zpráva v online.muni: https://www.em.muni.cz/udalosti/8430-pedagogicka-fakulta-pri-oslavach-nastartovala-tradici-ocenovani-ucitelu-absolventu

  Projev předsedy Akademického senátu PdF MU: https://www.facebook.com/aspdfmu/?fref=ts

  Na podstranách naleznete:
  Legislativní vymezení působnosti Akademického senátu PdF MU

  • Právní postavení AS PdF MU a jeho působnost jsou určeny v § 26 a § 27 zákona o VŠ.
  (1) Akademický senát fakulty:

  a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních pracovišť,
  b) schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty,
  c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich využívání,
  d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou děkanem,
  e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na fakultě,
  f) dává děkanovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů vědecké rady a členů disciplinární komise fakulty
  g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,
  h) na návrh děkana schvaluje strategický záměr vzdělávací a  tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem univerzity po projednání ve vědecké radě fakulty.

  (2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména:
  a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,
  b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.

  • Na základě zásad zákona volí akademická obec fakulty do AS PdF MU celkem 23 členů, z toho je 11 studentů.
  • AS PdF MU si pro svou činnost může vytvářet komise, v jejichž čele je vždy člen akademické obce fakulty. Členy komise mohou být členové akademické obce fakulty, případně další odborníci na řešenou problematiku.
  • Funkční období člena AS PdF MU je tříleté. V případě zániku členství v AS PdF MU nastupuje na uvolněné místo náhradník. Náhradník vykonává svou funkci pouze po zbytek příslušného volebního období.
  • Při své činnosti se AS PdF MU řídí zákonem, Statutem MU, Statutem PdF MU, Volebním řádem AS PdF MU a Jednacím řádem AS PdF MU.
  • Všechna zasedání AS PdF MU jsou veřejně přístupná.
   
   
  Archivovaná verze z webu PdF