•  
   

O katedře

Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky byla založena dne 1. 9. 1994 na základě požadavků studentů, odborníků i širší veřejnosti a díky pochopení a podpoře vedení fakulty a univerzity. Při koncipování odborného programu speciální pedagogiky byl brán zřetel na současné trendy inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami u nás i v zahraničí.

Katedra speciální pedagogiky získala na léta 2007–2013 Výzkumný záměr „Speciální potřeby žáků v kontextu Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání" ID – 0021622443

Dne 1. 2. 2010 byl založen Institut výzkumu inkluzivního vzdělávání (IVIV)

Katedru speciální a inkluzivní pedagogiky najdete v 1. a 2. poschodí Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity – Poříčí 9, Brno.

IVIV najdete v nové budově CVIDOS, Poříčí 31, Brno.

Web: Katedra speciální a inkluzivní pedagogiky

Studium

Se změnou pohledu na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami směrem k inkluzivnímu vzdělávání se mění postavení učitelů a speciálních pedagogů na školách a charakter jejich úkolů v edukativním procesu.

Na řadě škol se zřizuje funkce školního speciálního pedagoga. Současné pojetí speciální pedagogiky se zabývá problematikou znevýhodněného jedince od jeho narození až po stáří, tedy obdobím raného a předškolního věku, obdobím školního věku, adolescence, dospělosti a stáří.

Z reflexe uvedených skutečností vychází současná koncepce studia speciální pedagogiky. Rozšiřuje se příprava učitelů všech stupňů škol o základní poznatky ze speciální pedagogiky. Do jejich studia je začleněn předmět speciální pedagogika (1–2 semestry).

Specifické požadavky se kladou na vzdělání odborných pracovníků v pedagogicko-psychologických poradenských službách, jejichž význam se v návaznosti na inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami stále zvyšuje.

Studijní program speciální pedagogika je zaměřen nejen na tradičně studovaný obor Speciální pedagogika, ale je rozšířen o další obory, ke kterým patří:
  • komunikační techniky v bakalářském studiu,
  • speciální pedagogika pro učitele a speciální andragogika (se zaměřením na dospělé) v navazujícím magisterském studiu.

  Studium nabízíme na úrovní bakalářského, navazujícího magisterského a doktorského studijního programu v prezenční i kombinované formě se specializacemi:

  • logopedie a surdopedie,
  • edukace jedinců se souběžným postižením více vadami (psychopedie, somatopedie, oftalmopedie),
  • edukace jedinců s mentálním postižením (psychopedie),
  • edukace jedinců s poruchami chování (etopedie),
  • surdopedie se znakovým jazykem,
  • specifické poruchy učení.

  Fotogalerie

   
   
  Archivovaná verze z webu PdF