•  
 
Vstupní test A2 - AJ: Gramatika a slovní zásoba
 

Výčet gramatických jevů a slovní zásoby pro úspěšné zvládnutí vstupního testu a vstup do jazykové výuky na PedF MU 

Gramatika 

 • to be (časování slovesa „být“)
 • articles (základní pravidla pro používání členů v AJ)
 • this/that/these/those
 • have got
 • possessive (přivlastňování v AJ)
 • present simple (přítomný čas prostý)
 • like/hate…sth. /doing sth.
 • adverbs of frequency (sometimes, often, usually, never, …)
 • can/can’t
 • there is/are…
 • some, any, no
 • countables/uncountables (počitatelná/nepočitatelná podstatná jména)
 • how much, how many
 • was/were
 • past simple, regular/irregular verbs (minulý čas prostý, min. 40 nejběžnějších nepravidelných sloves)
 • comparative and superlative adjectives (stupňování přídavných jmen)
 • present continuous (přítomný čas průběhový)
 • future intentions: going to/would like to and want to (vyjádření budoucího záměru/plánu v AJ)
 • infinitive of purpose (infinitiv účelový, ekvivalent české vedlejší věty učelové)
 • will
 • might
 • present perfect (předpřítomný čas prostý)
 • time phrases with present perfect and past simple (typická časová určení používaná s
 • minulým/předminulým časem)
 • prepositions of place, movement and time (základní předložky místa, pohybu a času)
 • must
 • have to
 • don’t have to

Okruhy slovní zásoby

 • Countries, nationalities
 • Jobs
 • Everyday objects
 • Family and family relations
 • Common verbs
 • Daily routines
 • Transport
 • Food, eating out
 • Dates, years, decades and centuries
 • Shops and shopping
 • Clothes
 • Animals and natural features
 • Weather
 • City and countryside
 • Education and careers
 • Communication
 • Describing things, people and events – adjectives