•  
 
Přijímací řízení pro Bc a Mgr studium

Přijímací řízení do bakalářských a magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Tříleté bakalářské a magisterské (pětileté) studijní programy jsou určeny absolventům středních škol. Studium v bakalářském programu předchází studiu ve dvouletém programu navazujícím magisterském.

Jednooborové studium? Kombinace dvou programů?

Pedagogická fakulta nabízí celou řadu studijních programů učitelského zaměření, ale také programů z oblasti neučitelské pedagogiky. Studijní programy mohou být jednooborové (jde o tzv. completus), nebo mohou vystupovat v kombinaci (jde o tzv. sdružené studium). Programy v kombinaci mají charakter dvouoborového studia. V případě sdruženého studia si uchazeč volí svůj preferovaný program a z pevně dané nabídky k němu vybere do kombinace program druhý.

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Prezenční nebo kombinovaná forma studia?

Z pohledu organizace výuky programy dělíme do dvou skupin. Programy realizované v prezenční formě studia nabízejí studium v běžných pracovních dnech od pondělí až do čtvrtka, volitelné semináře mohou probíhat i v pátky. Studium ve formě kombinované probíhá zpravidla každý týden v pátek a/nebo v sobotu. Kombinovaná forma studia je ve skutečnosti kombinací formy prezenční (denní) a distanční (dálkové). Na Pedagogické fakultě žádné programy v distanční formě nerealizujeme.

Nabídka studijních programů

Studijní programy nabízené pro rok 2019/2020 snadno dohledáte na univerzitním webu nebo přímo v e-přihlášce. Tabulkový přehled najdete v souborech níže.

Nabídka jednooborového studia

Nabídka sdruženého studia - kombinace dvou studijních programů

E-přihláška

Uchazeči o studium na Pedagogické fakultě se přihlašují výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky. Možnost podání papírové přihlášky již neexistuje.

Uchazeči mohou podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu. Uvnitř přihlášky ke studiu konkrétního programu lze volit až 3 různé studijní plány (vč. kombinací programů, jsou-li v nabídce).

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Termín pro podání e-přihlášky

1. listopad 2018 - 28. únor 2019 včetně

Poplatek za přihlášku

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,- Kč za každou e-přihlášku.
 • Úhradu poplatku provedete prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, přihláška Vás navede. Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem pro podání přihlášky - 28. únor 2019 včetně.

Přijímací zkouška - Test studijních předpokladů

Všichni uchazeči, kteří si podali e-přihlášku do bakalářského nebo magisterského (pětiletého) studia, konají Test studijních předpokladů (TSP). TSP je povinnou součástí přijímacího řízení. Podrobné informace o TSP najdete na univerzitních stránkách. Případné dotazy k TSP je možno zasílat na adresu prihlaska@muni.cz.

Hranice úspěchu u TSP je na PdF stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a nemohou být ke studiu přijati.

TSP se koná o víkendu 27.-28. dubna 2019. Termín bude importovaný do e-přihlášek.

Přijímací zkouška - "oborovky"

Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku na níže uvedené bakalářské studijní programy, mají kromě TSP povinnou také odbornou přijímací zkoušku. Studijní programy, které nejsou mezi níže uvedenými zahrnuty, neobsahují přijímací odbornou zkoušku.

 • Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání — písemný test z anglického jazyka
 • Francouzský jazyk pro hospodářskou činnost — písemný test z francouzského jazyka
 • Hudební výchova se zaměřením na vzdělávání — zkouška z hudební výchovy
 • Výtvarná výchova a vizuální tvorba se zaměřením na vzdělávání — zkouška z výtvarné výchovy

Seznamte se s podrobnostmi o jednotlivých odborných zkouškách

Testy z anglického a francouzského jazyka uchazeči vykonají v den konání TSP. Zkouška z hudební i z výtvarné výchovy proběhne v týdnu od 23. do 26. dubna 2019. Termíny odborných přijímacích zkoušek budou importované do e-přihlášek.

Prominutí povinnosti konat TSP

Vynikáte ve svém oboru? Patříte mezi nejúspěšnější středoškolské studenty? Možná se v případě volby konkrétního studijního programu vyhnete nutnosti soutěžit s ostatními uchazeči o nejlepší výsledek v TSP. Celá řada studijních programů nabízí možnost prominutí povinnosti konat TSP.

Seznamte se s možnostmi prominutí povinnosti konat TSP

Žádost o prominutí povinnosti konat TSP

Formulář žádosti si stáhněte, vyplňte, uložte a poté nahrajte do prostředí e-přihlášky.

Upozornění: Pokud založíte více e-přihlášek ke studiu v různých programech a v případě jednoho z programů vyhovíte kritériu pro prominutí povinnosti konat TSP, zůstává Vám povinnost vykonat TSP pro získání výsledku do dalšího programu, se kterým prominutí nesouvisí.

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, uchazeči se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení nebo s chronickým somatickým onemocněním, mohou přímo v e-přihlášce žádat o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky sídlí na adrese Komenského nám. 2, 602 00 Brno, své služby prezentuje na webové stránce www.teiresias.muni.cz.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky. Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nepřijala pro přijímací řízení pro akademický rok 2019/2020 žádné opatření, které by zohledňovalo výsledek státní maturitní zkoušky.
 • PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem. Výsledky i rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jsou importovány do e-přihlášky.
 • Upozornění pro absolventy středních škol v zahraničí: je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí (mimo Slovenskou republiku a Polskou republiku), musí přijatý uchazeč v den zápisu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR. Podrobné informace najdete na stránkách MŠMT

Související odkazy

 
 
Archivovaná verze z webu PdF