•  
 
Doktorské studium

Informace pro zájemce o doktorské studium

Doktorské studium, je specifické důrazem na vlastní činnost doktorandů. Je součástí systému strukturovaného studia a řídí se Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a Studijním a zkušebním řádem MU. Doktorské studijní programy jsou nejvyšším stupněm univerzitních vzdělávacích programů. Podmínkou přijetí ke studiu je absolvování studia na magisterské úrovni a prokázání předpokladů k vědecké práci.

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity nabízí čtyři doktorské studijní programy v těchto akreditovaných oborech.
Cílem studia v doktorských studijních programech je především vědecká příprava studenta, rozvíjející jeho předpoklady k badatelsky orientovanému uplatnění zejména v oblasti vysokého školství a vědeckovýzkumných ústavů.
Studium v zahraničí mohou studenti realizovat studiem pod dvojím vedením, založeným na dohodě Masarykovy univerzity a zahraniční vysoké školy. Studentovi pak přiznán i titul na této škole získaný.
Forma studia je prezenční a kombinovaná. Studentovi v prezenční formě studia může být přiznáno stipendium.

Na podstranách naleznete:

 
 
Archivovaná verze z webu PdF