•  
 

Podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity pro akademický rok 2019/2020

Článek 1
ZÁKLADNÍ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ A ZÁPIS KE STUDIU

1) Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Splnění podmínky přijatý uchazeč dokládá odevzdáním úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení. Je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit úředně ověřenou kopii rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydaného odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR.

2) Přijatý uchazeč odevzdává úředně ověřenou kopii (podle odstavce 1) v den stanovený pro zápis ke studiu. Bude-li v den konání zápisu ověřeno, že uchazeč splnil zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky, bude ještě týž den zapsán ke studiu. Uchazeč může vykonáním zápisu pověřit jinou osobu, která se u zápisu bude prokazovat plnou mocí s ověřenými podpisy.

Článek 2
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKA

1) Podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je ověření úrovně obecných studijních předpokladů přijímací zkouškou, a to formou písemného Testu studijních předpokladů (též TSP). Za obsah a způsob vyhodnocení TSP odpovídá Masarykova univerzita (též MUNI). Uchazeč koná TSP jednou, výsledek se uchazeči započítá do všech kompletních přihlášek ke studiu na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity (též MUNI PED).

2) Děkan může prominout konání TSP uchazeči, který ve stanoveném termínu o prominutí požádá a současně doloží splnění všech předepsaných podmínek pro prominutí TSP. Seznam studijních programů, u kterých je možnost prominutí konání TSP ustanovena, včetně ustanovení podmínek pro prominutí TSP, je uveden v Příloze č. 1 Podmínky pro prominutí TSP (soubor .pdf). Prominutí konání TSP není příslibem přijetí a zápisu ke studiu.

3) Další podmínkou pro přijetí uchazeče ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu může být ověření určitých znalostí, schopností nebo nadání uchazeče, které se zjišťují odbornou nebo talentovou zkouškou. Tato zkouška může mít formu písemnou, ústní, praktickou, nebo může uvedené formy kombinovat. Je-li odborná nebo talentová zkouška stanovena, je nedílnou součástí přijímací zkoušky.

4) Podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu je umístění mezi nejlepšími uchazeči v pořadí, které vznikne vyhodnocením všech součástí přijímací zkoušky podle kritérií pro její vyhodnocení.

Článek 3
KRITÉRIA PRO VYHODNOCENÍ PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

1) Vyhodnocení jednotlivých součástí přijímací zkoušky je provedeno pomocí percentilů. Percentil je vypočtený v té variantě přijímací zkoušky, kterou uchazeč absolvoval, je-li zkouška realizována ve více variantách. Percentil vyjadřuje, kolik procent uchazečů podalo nižší nebo stejný výkon, a nabývá hodnoty maximálně 100,00, minimální hodnota percentilu je téměř nulová.

2) Celková hodnota výsledku přijímací zkoušky uchazeče je dána součtem hodnot percentilů získaných v jednotlivých částech přijímací zkoušky.

3) Pořadí uchazečů je dáno jejich seřazením podle celkové hodnoty výsledku přijímací zkoušky od nejvyšší po nejnižší.

4) Děkan navrhne přijetí ke studiu takovému množství úspěšných uchazečů, aby výsledný počet zapsaných studentů v jednotlivých programech nepřekročil maximální možnou kapacitu těchto programů. Nejvyšší počet studentů přijímaných do programů je zveřejněn v Příloze č. 3 Nejvyšší počet studentů přijímaných ke studiu. Zveřejněný nejvyšší počet studentů přijímaných do programu nemusí být naplněn.

5) Hranice úspěchu u TSP je stanovena na percentil 20,00. Uchazeči, kteří v TSP dosáhnou percentilové hranice nižší než 20,00, budou v přijímacím řízení hodnoceni jako neúspěšní a obdrží rozhodnutí o nepřijetí ke studiu pro neprospěch u přijímací zkoušky.

6) V případě odborných a talentových zkoušek může být stanovena hranice úspěchu. Je-li tato hranice u zkoušky stanovena, její hodnota je uvedena v Příloze č. 2 Informace o odborných a talentových zkouškách (soubor .pdf).

7) Uchazeči, kterému děkan promine povinnost vykonat TSP (podle článku 2 odst. 2), bude v přihlášce ke studiu ve vybraném studijním programu dosazena k výsledku TSP hodnota percentilu 100,00.

8) Děkan může přijmout mimo pořadí úspěšného uchazeče s podanou přihláškou v přijímacím řízení, který nebyl přijat z kapacitních důvodů, ale který v celoživotním vzdělávání v rámci akreditovaného studijního programu na MUNI PED získal nejméně 45 kreditů v akademickém roce předcházejícím akademickému roku zahájení studia nebo nejméně 30 kreditů v předešlém semestru a celkem dosáhl nejméně 60 kreditů, a to za absolvované studijní předměty odpovídající studijním předmětům studijního programu, do něhož podal přihlášku. O přijetí ke studiu z programu CŽV je třeba písemně požádat. Žádost se podává ihned po získání příslušného počtu kreditů na oddělení CŽV, nejpozději však do konce zkouškového období stanoveného harmonogramem akademického roku pro CŽV.

9) Děkan může přijmout mimo pořadí uchazeče se specifickými nároky, který úspěšně vykoná přijímací zkoušku.

10) Děkan může přijmout uchazeče, který absolvoval studijní program nebo jeho část nebo studuje jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí, podle Odlišných podmínek pro přijetí ke studiu podle § 49 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (viz dále Článek 4).

Článek 4
ODLIŠNÉ PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU

1) Možnost využít tyto odlišné podmínky pro přijetí ke studiu na MUNI PED je určena uchazečům, kteří z vážných důvodů (zdravotních, sociálních nebo jiných) žádají o přijetí ke studiu na MUNI PED ve studijním programu, jehož část dříve absolvovali na MUNI nebo jiné vysoké škole. Tyto důvody je třeba uvést a doložit.

2) Řízení o přijetí podle tohoto článku se zahajuje doručením písemné žádosti o přijetí ke studiu na studijní oddělení fakulty (adresátem tedy není rektor, prorektor, děkan ani proděkan). Žádost musí obsahovat:
a) ověřenou kopii dokladu o dosavadním studiu (potvrzení o studiu, doklad o absolvovaných předmětech),
b) název požadovaného studijního programu,
c) informaci o formě studia, do kterého se uchazeč hlásí (prezenční, kombinovaná),
d) zdůvodnění žádosti.

3) Přijímací řízení probíhá bez přijímací zkoušky. Přijetí ke studiu může být limitováno akreditací, realizací požadovaného studia a výukovou kapacitou. Pořadí uchazečů v tomto přijímacím řízení je dáno časovým pořadím podání jejich žádosti.

4) V případě vyhovění žádosti stanoví termín nástupu ke studiu děkan.

Článek 5
ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1) Uchazeči podávají výhradně elektronickou přihlášku, tzv. e-přihlášku. Podání papírové přihlášky není možné. Každou zmínkou o přihlášce v tomto dokumentu je myšlena e-přihláška.

2) Výjimkou z ustanovení odst. 1 je řízení podle článku 4.

3) Neexistuje možnost dodatečného podání e-přihlášky po skončení období jejich přijímání.

4) Neexistuje možnost dodatečných změn v e-přihláškách po skončení období jejich přijímání.

5) Při přijímání cizinců ke studiu v bakalářském a magisterském studijním programu musí děkan dodržet splnění závazků, které vyplývají z mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána. V případě, že se nejedná o studijní program pro cizince v cizím jazyce, může děkan stanovit jako podmínku pro přijetí ke studiu vykonání zkoušky z českého jazyka.

6) Pro přijímání uchazečů ke studiu v cizojazyčných studijních programech jsou uplatňovány specifické podmínky a kritéria ustanovené v samostatném dokumentu.

Článek 6
PLATNOST A ÚČINNOST

1) Tyto podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech byly schváleny Akademickým senátem MUNI PED dne 2. 10. 2018.

2) Tyto podmínky a kritéria pro přijetí ke studiu v bakalářských a magisterských (pětiletých) studijních programech nabývají platnosti a účinnosti dne 1. 11. 2018.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF