•  
 
Rigorózní řízení

Rigorózní řízení

Státní rigorózní zkouškou se ověřuje, zda držitel titulu magistr prohloubil své teoretické znalosti v téže oblasti vysokoškolského studia, získal schopnost samostatné práce s novými teoretickými a praktickými poznatky a prokázal znalost vědecké metodologie a výzkumných metod.

Po jejím vykonání se uděluje v oblasti humanitních, pedagogických a společenských věd akademický titul ”doktor filozofie”, ve zkratce ”PhDr.” uváděné před jménem.

Rigorózní řízení se řídí Zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, Studijním a zkušebním řádem MU a Směrnice děkana PdF MU č. 6 / 2019 – O rigorózním řízení.

Seznam studijních programů, v nichž má PdF MU oprávnění konat rigorózní řízení od akademického roku 2019/2020 naleznete ZDE.

Na podstranách naleznete:

 
 
Archivovaná verze z webu PdF