•  
 

Zápis ke studiu

Předpokladem k přijetí úspěšných uchazečů o studium je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí prokážou, že splňují všechny zákonem stanovené a děkanem vyhlášené podmínky k přijetí ke studiu. Tentýž den budou zapsáni do 1. semestru předmětného studia a následně jim bude do e-přihlášky vloženo elektronicky podepsané rozhodnutí o přijetí ke studiu.

Bakalářský a magisterský (pětiletý) studijní program

Předpokladem pro přijetí ke studiu je, že v den určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí uchazeč prokáže, že dosáhl úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Plánované termíny zápisů v roce 2019:

 • 1.-3. července

Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni přijatí uchazeči ve své e-přihlášce. Tištěné pozvánky k zápisu poštou nezasíláme, pouze e-mailové oznámení.

K zápisu si s sebou vezměte:

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas, který Vás identifikuje,
 • úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení, která bude založena do osobního spisu studenta,
 • je-li maturitní vysvědčení vydáno v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit Rozhodnutí o uznání zahraničního vzdělání vydané odborem školství příslušného krajského úřadu v ČR (informace o uznávání zahraničního středoškolského vzdělání),
 • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.
 • Předpokládaná délka trvání zápisu je do 60 minut (kontrola osob a požadovaných dokumentů, vyplnění formulářů, fotografování).

Maturita v září

Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají vykonanou maturitu, požádají e-mailem z adresy uvedené v e-přihlášce o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Navazující magisterský studijní program

Předpokladem přijetí ke studiu je, že v den níže určený pro převzetí rozhodnutí o přijetí prokážete, že máte úspěšně ukončené předmětné bakalářské nebo magisterské studium. Uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii bakalářského nebo magisterského diplomu.

Plánované termíny zápisů v roce 2019:

 • 24. července

Upřesnění místa, data a času konání zápisu naleznou všichni přijatí uchazeči ve své e-přihlášce. Tištěné pozvánky k zápisu poštou nezasíláme, pouze e-mailové oznámení.

K zápisu si s sebou vezměte:

 • svůj platný občanský průkaz nebo cestovní pas,
 • úředně  ověřenou kopii diplomu předmětného bakalářského nebo magisterského studia (absolventi MU přinesou pouze prostou kopii diplomu, není nutné nechávat ji ověřovat),
 • je-li bakalářský nebo magisterský diplom vydán v zahraničí a nestanoví-li mezinárodní smlouva jinak, musí přijatý uchazeč v den zápisu ke studiu předložit a odevzdat úředně ověřené kopie rozhodnutí a osvědčení o uznání zahraničního vzdělání (nostrifikaci diplomu), 
 • doporučujeme vzít s sebou i psací potřeby.
 • Předpokládaná délka trvání zápisu je do 60 minut (kontrola osob a požadovaných dokumentů, vyplnění formulářů, fotografování).

Bakalářská státní zkouška v září (týká se studentů, jejichž VŠ státní zkoušku v září umožňuje)

Přijatí uchazeči, kteří ke dni stanovenému pro zápis ke studiu nemají absolvované příslušné bakalářské studium, požádají e-mailem z adresy uvedené v e-přihlášce o přidělení náhradního termínu zápisu do studia, uvedou důvody a žádost doručí na studijní oddělení fakulty. Žadatelé budou vyrozuměni o možnostech náhradního zápisu.

Základní informace pro nově přijaté studenty

Leták ke stažení

Plná moc k převzetí rozhodnutí

K převzetí rozhodnutí a k zápisu do studia je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou ověřenými podpisy.

Plná moc - vzor

Plná moc - vzor

Poučení o BOZP a PO

Přijatí uchazeči, kteří se zapisují ke studiu, se povinně seznamují se zásadami bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a se zásadami zajištění požární ochrany (PO). Seznámení s poučením o BOZP a pokynem k zajištění PO stvrzují svým podpisem, podepsaný dokument odevzdávají u zápisu ke studiu.

Poučení o BOZP a pokyn k zajištění PO

Pojednání o poplatcích spojených se studiem

Poplatky spojené se studiem nejsou školným, nejsou tedy vyměřovány všem studentům od počátku každého studia. Studenti bakalářských a magisterských studijních programů jsou povinni hradit poplatek za studium, až pokud naplní podmínky stanovené § 58 zákona o vysokých školách.

Leták o poplatcích za studium pro nově přijímané studenty

Fotografování pro čipovou kartu studenta

V den konání zápisu bude každý přijatý uchazeč v prostorách fakulty vyfotografován pro účel výroby čipového průkazu studenta. Nelze akceptovat vlastní přinesené pasové fotografie!

Fotografování probíhá i v termínech mimo zápisy ke studiu. Celoroční fotografování zajišťuje Ústav výpočetní techniky MU, podrobnosti zde.

Základy práce s informačním systémem

Stáhněte si informační brožuru pro práci s Informačním systémem MU pro studenty prvních ročníků.

Brožura k práci s IS MU

Ubytování na koleji, stravování

Správa kolejí a menz MU připravila zpravodaj s aktuálními informacemi pro nově přijaté studenty

Zpravodaj SKM

 
 
Archivovaná verze z webu PdF