•  
 
Přijímací řízení pro navazující Mgr studium

Přijímací řízení do navazujících magisterských studijních programů pro akademický rok 2019/2020

Dvouleté navazující magisterské studijní programy jsou určeny absolventům bakalářských, nebo také jiných magisterských, studijních programů.

Jednooborové studium? Kombinace dvou programů?

Pedagogická fakulta nabízí celou řadu studijních programů učitelského zaměření, ale také programů z oblasti neučitelské pedagogiky. Studijní programy mohou být jednooborové (jde o tzv. completus), nebo mohou vystupovat v kombinaci (jde o tzv. sdružené studium). Programy v kombinaci mají charakter dvouoborového studia. V případě sdruženého studia si uchazeč volí svůj preferovaný program a z pevně dané nabídky k němu vybere do kombinace program druhý.

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Prezenční nebo kombinovaná forma studia?

Z pohledu organizace výuky programy dělíme do dvou skupin. Programy realizované v prezenční formě studia nabízejí studium v běžných pracovních dnech od pondělí až do čtvrtka, volitelné semináře mohou probíhat i v pátky. Studium ve formě kombinované probíhá zpravidla každý týden v pátek a/nebo v sobotu. Kombinovaná forma studia je ve skutečnosti kombinací formy prezenční (denní) a distanční (dálkové). Na Pedagogické fakultě žádné programy v distanční formě nerealizujeme.

Nabídka studijních programů

Studijní programy nabízené pro rok 2019/2020 snadno dohledáte na univerzitním webu nebo přímo v e-přihlášce. Tabulkový přehled najdete v souborech níže.

Nabídka jednooborového studia

Nabídka sdruženého studia - kombinace dvou studijních programů

E-přihláška

Uchazeči o studium na Pedagogické fakultě se přihlašují výhradně prostřednictvím elektronické přihlášky. Možnost podání papírové přihlášky již neexistuje.

Uchazeči mohou podat neomezený počet přihlášek ke studiu, ale maximálně 1 přihlášku ke studiu konkrétního zvoleného programu. Uvnitř přihlášky ke studiu konkrétního programu lze volit až 3 různé studijní plány (vč. kombinací programů, jsou-li v nabídce).

Příklad podání přihlášky z pohledu uchazeče

Termín pro podání e-přihlášky

1. únor 2019 - 30. duben 2019 včetně

Poplatek za přihlášku

 • Poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením činí 600,- Kč za každou e-přihlášku.
 • Úhradu poplatku provedete prostřednictvím elektronického Obchodního centra MU, přihláška Vás navede. Termín pro úhradu poplatku je shodný s termínem pro podání přihlášky - 30. duben 2019 včetně.

Přijímací zkouška

 • Termín pro přijímací zkoušky:

  27. května - 7. června 2019


 • Podrobnosti o datu, čase a místě konání přijímacích zkoušek budou importovány přímo do e-přihlášek v podobě elektronické pozvánky.
Seznamte se s podrobnostmi o jednotlivých odborných zkouškách

Prominutí přijímací zkoušky

Informace o podmínkách pro prominutí přijímací zkoušky

Uchazeči se specifickými nároky

Držitelé průkazů ZTP, uchazeči se zdravotním postižením, uchazeči se specifickými poruchami učení nebo s chronickým somatickým onemocněním, mohou přímo v e-přihlášce žádat o zvláštní zacházení u přijímací zkoušky. Středisko pro pomoc studentům se specifickými nároky sídlí na adrese Komenského nám. 2, 602 00 Brno, své služby prezentuje na webové stránce www.teiresias.muni.cz.

Důležitá sdělení uchazečům

 • Administrativně správní záležitosti spojené s přijímacím řízením vyřizuje se studijním oddělením pouze uchazeč. Fakulta běžně nekomunikuje s rodiči, sourozenci, kamarády. Při kontaktu uchazeč vždy uvádí číslo své e-přihlášky.Doporučujeme, aby si uchazeč ve své e-přihlášce uvedl svou kontaktní e-mailovou adresu, na kterou mu tak mohou být zasílány informace o přijímacím řízení. Také doporučujeme uvést kontaktní telefon.
 • PdF nerealizuje žádné náhradní termíny přijímacích zkoušek. Omluvy nejsou akceptovány.
 • PdF nepožaduje žádná lékařská potvrzení.
 • V případě, že se uchazeč nezúčastní přijímacího řízení na PdF, fakulta nevrací poplatek za služby spojené s přijímacím řízením.
 • PdF nezajišťuje ubytování uchazečů v průběhu přijímacích zkoušek.
 • Studijní oddělení PdF nesděluje výsledky přijímacího řízení telefonicky ani e-mailem. Výsledky i rozhodnutí o přijetí/nepřijetí jsou importovány do e-přihlášky.
 • Informace o uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace pro uchazeče o navazující magisterská studia – absolventy bakalářských studijních programů zahraničních VŠ – jsou k dispozici na stránkách MU

Související odkazy

 
 
Archivovaná verze z webu PdF