•  
 

Přijímací řízení

Podmínky přijetí ke studiu

Dle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen zákon o vysokých školách) je podmínkou přijetí ke studiu v doktorském studijním programu řádné ukončení studia v magisterském programu. Pokud jste toto své předchozí studium absolvovali v zahraničí, je třeba, abyste si jej nechali uznat. Takzvaně nostrifikovat doklady o zahraničním vzdělání je možno i na Masarykově univerzitě, v případě magisterských studií nostrifikace řeší Studijní odbor RMU.

Další podmínkou k přijetí do doktorského studijního programu je úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

Jak postupovat při výběru školitele a tématu disertační práce

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného doktorského studijního oboru.
Postup při výběru tématu a jeho zpracování do podoby projektu disertační práce se odehrává v komunikaci s předsedou oborové rady doktorského studijního oboru, který Vás zpravidla odkáže na eventuální školitele - docenty či profesory příslušných oborů.

Jak a kdy podat přihlášku

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Termín podání přihlášek

Podání přihlášky a uhrazení poplatku je možné v termínech:

 • 1.9.2016 - 30.11.2016 pro zahájení studia od jarního semestru 2017
 • 1.2.2017 - 30.4.2017 pro zahájení studia od podzimního semestru 2017

Po stanoveném termínu nelze již v žádném případě přihlášku založit a podat! Student musí počkat na nový „běh“ přijímacího řízení.

Součástí e-přihlášky je název tématu disertační práce a jméno školitele.

Kromě elektronického přihlášení k přijímacímu řízení je uchazeč povinen zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů (Mgr. H. Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 5. 12. 2016 tyto přílohy:

a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Poplatky za přijímací řízení

Po řádném vyplnění e-přihlášky je nutné zaplatit poplatek za přijímací řízení 400 Kč. Na přihlášky, jejichž poplatek nebude do 30. dubna (zahájení studia od podzimního semestru) nebo do 30. listopadu (zahájení studia od jarního semestru) uhrazen, nebude brán zřetel!

Termíny konání přijímacích zkoušek

 • pedagogika – obor pedagogika: bude upřesněno
 • pedagogika – obor sociální pedagogika: bude upřesněno
 • speciální pedagogika – obor speciální pedagogika: bude upřesněno
 • specializace v pedagogice – obor hudební teorie a pedagogika: bude upřesněno
 • specializace v pedagogice – obor výtvarná výchova: bude upřesněno
 • specializace v pedagogice – obor didaktika cizího jazyka: bude upřesněno

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří pro zájemce o doktorské studium fakulta nepořádá, je však možno fakultu navštívit v průběhu dne otevřených dveří určených pro zájemce o bakalářské a magisterské studium. Při této příležitosti můžete navštívit prostory fakulty ve všech jejích budovách - na adresách Poříčí 7, Poříčí 9/11 a Poříčí 31.

Od podání přihlášky k zápisu

Po přihlášení k přijímacímu řízení a splnění všech podmínek jsou uchazečům rozeslány pozvánky na přijímací zkoušku.

Obsahem přijímací zkoušky je:

 • rozprava nad projektem předpokládané disertační práce
 • odborná rozprava z oboru
 • zkouška ze světového jazyka

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a).
Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a).
Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a).
U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.
O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Jak se stát studentem doktorského studia v několika krocích – stručné shrnutí

 • Zvolit si téma disertační práce + školitele
 • V termínu podat přihlášku k přijímacímu řízení
 • Zaplatit poplatek za přijímací řízení (400 Kč)
 • Dostavit se v daný den k přijímacímu řízení
 • Uspět u výběrového řízení
 • Dostavit se ve stanovený den k zápisu do 1. ročníku doktorského studia