•  
 
Průvodce doktorským studiem

Průvodce doktorským studiem

Zápis

Zápis do studia a zápis do prvního semestru

Uchazeči přijatému do doktorského studijního programu vzniká dle čl. 10 odst. 1 SZŘ sdělením rozhodnutí o přijetí ke studiu právo na zápis do studia a zápis do prvního semestru. Zápis do studia je třeba provést osobně na fakultě uskutečňující daný program.

Opětovný zápis do studia

Osobě, jíž bylo dle čl. 13 SZŘ přerušeno studium, vzniká na základě čl. 10 odst. 2 SZŘ právo opětovného zápisu do tohoto studia a právo zápisu do následujícího semestru (po splnění podmínek stanovených čl. 12 SZŘ), a to dnem ukončení studia. Opětovný zápis se oznamuje fakultě emailem prostřednictvím příslušné aplikace v IS MU.

Osobě, která neprovede zápis v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ.

Zápis do následujícího semestru

Dle čl. 12 SZŘ student získává právo na zápis do následujícího semestru daného studia, jestliže úspěšně ukončil všechny opakované předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru a jestliže splnil podmínku zápisu do následujícího semestru dle čl. 2 odst. 2 SZŘ. Dle něj se do následujícího semestru může zapsat student, který

 • získal ve všech svých studiích souhrnně alespoň 20 kreditů za předměty zapsané v bezprostředně předcházejícím semestru (poprvé se použije pro posuzování podmínek pro zápis do jarního semestru v roce 2013, do zápisu do podzimního semestru 2012 platí původní požadavek 15 kreditů), nebo alespoň 45 kreditů za předměty ve dvou bezprostředně předcházejících semestrech,
 • dovršil minimální kreditoru hodnotu některého ze svých studií a doba studia v žádném z nich nepřesáhla standardní dobu,
 • získal v některém ze svých studií počet kreditů odpovídající alespoň třicetinásobku počtu již absolvovaných semestrů daného studia a doba studia v žádném z nich nepřesáhla standardní dobu.

Student se do následujícího semestru zapisuje prostřednictvím IS MU. Studentovi, kterému k poslednímu dni termínu pro zápis nevzniklo právo na zápis do následujícího semestru, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách může student do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno rozhodnutí o ukončení studia, požádat žádost o přezkoumání rozhodnutí; žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal.

Průběh studia

Celková doba studia

Součet celkové doby studia a období přerušení tohoto studia v doktorském studijním programu nesmí dle čl. 13 odst. 3 SZŘ překročit dvojnásobek standardní doby stanovené pro toto studium v programu (platí pro studia započatá v jarním semestru roku 2012; pro předchozí studia platí ustanovení SZŘ platného do 31.1.2012, ve kterém je maximální délka doktorského studia v čl. 27 stanovena na sedm let). Do celkové doby studia se nezapočítává doba přerušení studia po prvním neúspěšném konání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby dizertační práce či z vážných zdravotních důvodů nebo z důvodu mateřské / rodičovské dovolené.

Přerušení studia

Student může dle čl. 13 SZŘ požádat o přerušení studia, kterému děkan vyhoví, splnil-li student podmínky pro zápis do následujícího semestru dle čl. 12 SZŘ. V opačném případě děkan rozhodne na základě posouzení odůvodněné žádosti. Děkan stanoví datum začátku a ukončení přerušení a může také stanovit další podmínky pro zápis do semestru bezprostředně následujícího po opětovném zápisu do studia.

V souvislosti s přihláškou k státní doktorské zkoušce či obhajobě dizertační práce lze datum ukončení studia stanovit na počátek zkouškového období posledního semestru doby přerušení, v ostatních případech se studium přerušuje na dobu celých semestrů zvětšenou o zbývající část semestru, v němž student podal žádost o přerušení. Dnem přerušení studia přestává být osoba studentem MU, statut studenta získává až po opětovném zápisu do studia dle čl. 10 SZŘ.

Osobě, která neprovede zápis v harmonogramem stanoveném termínu, ani ve stanoveném náhradním termínu, a která neprokáže do pěti pracovních dnů závažné důvody nevykonání zápisu, je ukončeno studium podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách a čl. 15 odst. 1 písm. b) SZŘ. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách lze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení studia podat žádost o přezkum tohoto rozhodnutí (žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal).

Minimální kreditová hodnota studia

Minimální kreditová hodnota studia činí dle čl. 6 odst. 4 SZŘ třicetinásobek standardní doby studia v programu vyjádřené v semestrech. U čtyřletých doktorských studijních programů je to tedy 240 kreditů, u tříletých 180 kreditů.

Zápis předmětů a jejich opakování

V souladu s čl. 11 SZŘ provede student v období stanoveném pro zápis předmětů pro následující semestr do každého svého studia výběr předmětů v IS MU. Žádost o zápis předmětů se podává prostřednictvím registrace v IS MU, a to v období registrace. Zápis předmětů může být podmíněn předchozím úspěšným absolvováním jiných předmětů dle pravidel vyplývajících z obsahu programu, děkan může také omezit počet studentů, kteří budou do předmětu zapsáni, a stanovit další podmínky pro zápis volitelných předmětů.

Nesplní-li student v řádném termínu požadavky zápočtu nebo klasifikovaného zápočtu (čl. 18 SZŘ) nebo neuspěje-li student v řádném termínu u kolokvia nebo zkoušky (čl. 19 SZŘ), má právo na nejvýše dva opravné termíny v případě poprvé zapsaného předmětu a nejvýše jeden opravný termín v případě opakovaného předmětu (platí pro předměty poprvé zapsané v jarním semestru roku 2013, do té doby se použijí ustanovení SZŘ účinného do 31.1.2012).

Student je povinen si v nejbližším semestru zapsat předmět, který neukončil úspěšně (čl. 21 SZŘ). Pokud ani po vyčerpání možností dle čl. 18, resp. čl. 19 SZŘ neukončí opakovaný předmět úspěšně, nevzniká mu právo zápisu do následujícího semestru dle čl. 12 odst. 1 písm. a) SZŘ a je mu ukončeno studium dle § 56 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. V souladu s § 68 odst. 4 zákona o vysokých školách lze do 30 dnů od obdržení rozhodnutí o ukončení studia podat žádost o přezkum tohoto rozhodnutí (žádost se podává orgánu, který rozhodnutí vydal). Povinnost opakování předmětů může student z vlastního rozhodnutí nenaplnit u volitelných předmětů, a to nejvýše v rozsahu jedné desetiny minimální kreditové hodnoty studia.

Ukončení studia

Doktorské studium se dle čl. 15 SZŘ ukončuje

 • úspěšným složením státní doktorské zkoušky a obhajobou dizertační práce podle § 47 odst. 4 zákona o vysokých školách (dále jen ZVŠ)
 • ztrátou práva zápisu podle čl. 10, resp. čl. 12, nebo nesplněním podmínek podle čl. 31, resp. čl. 32 SZŘ (§ 56 odst. 1 písm. b) ZVŠ)
 • zanecháním studia (§ 56 odst. 1 písm. a) ZVŠ)
 • vyloučením ze studia podle § 65 odst. 1 písm. c) nebo § 67 ZVŠ (§ 56 odst. 1 písm. e) ZVŠ)
 • odnětím akreditace nebo zánikem akreditace programu podle § 80 odst. 4 ZVŠ (§ 56 odst. 1 písm. c) nebo d) ZVŠ)

Dnem ukončení studia přestává být osoba studentem MU. Dokladem o úspěšném ukončení studia je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu (v českém programu vydávaný v češtině, v programu v cizím jazyce pak v daném jazyce). Fakulta vydá na studentovu žádost oficiální překlad diplomu do anglického jazyka potvrzený razítkem fakulty a podpisem odpovědné úřední osoby. Absolvent doktorského studia získává titul doktor, ve zkratce Ph.D.

Státní doktorská zkouška

Nutnou podmínkou podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (dále jen SDZ) je dle čl. 31 SZŘ splnění všech povinností stanovených podle čl. 28 odst. 3 a odst. 4 SZŘ; nejpozději s přihláškou předloží student také teze disertační práce, pokud jsou rozhodnutím oborové rady předepsány. Přihlášku podává uchazeč děkanovi prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku, termín konání SDZ navrhuje oborová rada a stanoví děkan na ten semestr, pro který podal uchazeč přihlášku. Obecné požadavky SDZ jsou součástí obsahu programu, další požadavky stanovené oborovou radou obdrží student písemně nejméně 4 týdny před termínem konání zkoušky.

Neprospěl-li student u SDZ, může ji opakovat nejvýše jednou (v termínu, který stanoví děkan na návrh oborové rady tak, aby proběhl nejpozději do konce následujícího semestru). Nedostaví-li se student k SDZ ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované SDZ může studentovi děkan přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).

Obhajoba dizertační práce

Požadavky na dizertační práci vymezuje čl. 30 SZŘ, přičemž další požadavky (např. na rozsah, formu a úpravu dizertační práce) stanoví děkan nebo v rozsahu jeho zmocnění oborová rada. Podmínkou pro podání přihlášky k obhajobě disertační práce (dále jen obhajoba), kterou uchazeč podává děkanovi prostřednictvím IS MU ve lhůtě stanovené harmonogramem akademického roku, je

 • předchozí úspěšné složení státní doktorské zkoušky, nebo
 • současné podání přihlášky ke státní doktorské zkoušce (pak se obhajoba a SDZ konají v jednom dni); a
 • vykonání oponentního řízení.

Termín obhajoby disertační práce navrhuje oborová rada a stanoví děkan na období toho semestru, pro který uchazeč podal přihlášku. Děkan dále na návrh oborové rady jmenuje nejméně dva oponenty dizertační práce, s jejichž posudky má student právo být seznámen nejméně sedm pracovních dnů před obhajobou.

Student není povinen předložit práci k obhajobě, obsahují-li závěry předepsané v čl. 32 odst. 5 SZŘ alespoň jedno negativní vyjádření u každého z posudků (o čemž je povinen informovat nejpozději 5 pracovních dnů před termínem obhajoby a čehož může využít pouze jednou). Je-li dizertační práce hodnocena jako „nevyhovující“, má student právo obhajobu opakovat, a to pouze jednou (děkan na návrh oborové rady stanoví termín opakování nejpozději na období následujících dvou semestrů a komise pro obhajobu disertační práce určí nejpozději do jednoho měsíce po termínu konání neúspěšné obhajoby podmínky opakování). Nedostaví-li se student k obhajobě ve stanoveném termínu a neomluví-li přijatelně svou neúčast do pěti pracovních dnů po uplynutí termínu, je hodnocen stupněm ”nevyhovující”. Do termínu opakované obhajoby může děkan studentovi přerušit studium (které se nezapočítává do celkové doby studia).

Promoce

Promoce absolventů doktorských studií MU jsou každoročně plánovány v přibližně půlročním rozmezí, a to ve stejný den pro všechny fakulty MU. Organizací promocí je pověřen Odbor výzkumu, konrkétně Mgr. Dominika Hobzová.

Absolventům, kteří budou v určitém termínu promováni, je cca tři týdny před plánovaným datem konání ceremonie zaslána elektronická pozvánka, obsahující i bližší informace k samotnému promočnímu aktu. Pozvánka je rozesílána na emaily absolventů v jejich Osobní administrativě IS MU. V případě, že chce absolvent obdržet pozvánku na promoci na svůj soukromý email, je nutné, aby si v Poště IS MU nastavil přeposílání "isovského" emailu na svoji soukromou adresu.

Informace o datu konání promocí jsou s předstihem zveřejňovány v Novinkách tohoto webu, na Vývěsce IS MU a jsou sdělovány referentkám fakultních oddělení majících v gesci doktorské studium.

Vyzvednutí diplomu

V případě, že se absolvent nemůže promoce zúčastnit, vyzvedává si diplom a diploma supplement po předchozí domluvě na Odboru pro akademické kvalifikace a kvalitu (diplom lze vyzvednout po, ale i před promocí). Diplom je nutno převzít osobně, nebo v případě např. rodinných příslušníků na základě plné moci.

Zahraniční pobyty a stáže

Studenti mohou v rámci doktorského studia vyjet na zahraniční studijní pobyt nebo pracovní stáž, využít mohou také dalších nabídek, zasílaných v průběhu semestrů různými institucemi a zveřejňovaných na stránkách fakult či na Vývěsce IS MU. Více informací o zahraničních pobytech a stážích Vám poskytne Mgr. Bc. Lucii Vikovou z Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů či zaměstnanci Centra zahraničních studií MU.

Stipendia

Dle čl. 6 Stipendijního řádu MU děkan fakulty studentovi v prezenční formě studia v doktorském studijním programu, jestliže doba jeho studia v daném studijním programu nepřekročila standardní dobu studia v tomto studijním programu, přizná stipendium na podporu studia v doktorském studijním programu.

Dále Pedagogická fakulta nabízí další typy stipendijních programů vhodných pro doktorandy.