•  
 

Speciální pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Speciální pedagogika:

Standardní doba studia jsou 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: prof. PhDr. Marie Vítková,CSc. - vedoucí katedry speciální pedagogiky

Cíle programu

Připravit vědecké pracovníky erudované pro výzkumnou a odbornou činnost v oboru speciální pedagogika se zaměřením na logopedii, surdopedii, psychopedii, somatopedii, oftalmopedie, etopedii nebo specifické poruchy učení. Při koncipování studijního programu realizovaném na PdF MU v Brně jsme brali na zřetel jak současné trendy v edukaci jedinců se speciálními vzdělávacími potřebami v zahraničí, tak současné možnosti integrace dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami do běžných typů škol a školských zařízení, zajištěné legislativně v České republice postupně od roku 1991 s vyvrcholením v roce 2004, kdy vyšel nový školský zákon ( 561/2004 Sb.).V této souvislosti jsme počítali s tím, jak se ukázalo v průběhu realizace programů v posledních letech, tak oprávněně, že se zvýší poptávka po učitelích se speciálně pedagogickou kvalifikací, kteří budou schopni diagnostikovat a odhalovat schopnosti a předpoklady svých žáků včetně žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pomáhat jim překonat řadu úskalí, která jsou skrytá za jejich handicapem, a významně tak podpořit optimální rozvoj jejich osobnosti (srov. zákon o pedagogických pracovnících 563/2004 Sb.).K přípravě takto připravených učitelů základních a středních škol je však potřeba většího počtu vysokoškolských učitelů, kteří se na jejich vzdělání podílejí. To byl jeden z důvodů, proč je třeba doktorského studijního programu oboru speciální pedagogika, druhým důvodem byl pak požadavek realizovat vědecko-výzkumnou činnost v oblasti integrace/inkluze dětí/žáků/studentů se speciálními vzdělávacími potřebami, kterou nelze uskutečňovat bez vysoce erudovaných odborných pracovníků.

Profil absolventa

Snahou je připravit vysoce kvalifikované odborníky pro jejich další působení na vysoké škole nebo na vědecko-výzkumných pracovištích u nás i v zahraničí.

Studovaný program / obor speciální pedagogiky pojímáme interdisciplinárně a při jeho realizaci spolupracujeme velmi úzce nejen s katedrami na PdF MU (pedagogika, psychologie, filozofie, ad.), ale i s dalšími fakultami a pracovišti MU. Především se jedná o společná pracoviště s Fakultní nemocnicí Brno – pracoviště dětské medicíny, mezi která patří zejména Klinika dětské otorhinolaryngologie (prof. MUDr. Ivo Šlapák, CSc.), kde pro výuku logopedie byla vybudovaná s podporou grantového projektu z FRVŠ společná výuková laboratoř poruch sluchu, hlasu a řeči. Výuka oftalmopedie zabývající se vadami zraku probíhá na Dětské oční klinice (prof. MUDr. Jaroslav Řehůřek, CSc). Dalším stěžejním oborem pro většinu speciálně pedagogických disciplin je neurologie, která je garantovaná na Klinice dětské neurologie (doc. MUDr. Hana Ošlejšková. Ph.D.) a odborníkem z praxe doc. MUDr. Radomírem Šlapalem, CSc. (do března 2005 přednosta Kliniky dětské neurologie  v Brně).

Tento trend mezioborové spolupráce podporujeme v doktorském studiu i nadále, jak je patrné ze studijního programu, i ze složení navržené oborové rady a ze skladby vyučujících k zabezpečení studijního programu Speciální pedagogika, studijního oboru Speciální pedagogika, Speciál Education a Sonderpädagogik.

Úzkou spolupráci máme i s dalšími vysokými školami, kde se studuje obor speciální pedagogika.Zejména se jedná o Pedagogickou fakultu UK v Praze a UP v Olomouci, kde v obou oborových radách speciální pedagogiky působí jako člen prof. PhDr. Marie Vítková, CSc, vedoucí katedry speciální pedagogiky PdF MU, rovněž však intenzivně spolupracujeme s nově vzniklými katedrami speciální pedagogiky na PdF Ostravské univerzity a Hradecké univerzity. Kromě toho je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. členem Vědecké rady PdF UK, PdF OU, PdF MU a FSpS MU.

Vyzvednout je třeba dlouhodobou spolupráci s odbornou praxí u nás i v zahraničí, kam každý semestr odjíždí cca 15 - 25 studentů včetně doktorandů na několikaměsíční praxi (Německo od r. 1995, Finsko od r. 1998, Francie od r. 2000), stejně tak s univerzitami v Rakousku, Německu, Finsku, Velké Británii, Polsku, Slovensku a v dalších zemích. Jako příklad spolupráce můžeme uvést reciproční přednášky, účast na publikacích, výměnu odborné literatury, společné www stránky (Německo, Rakousko), společné mezinárodní projekty (Aktion, Rakousko, Leonardo da Vinci, Velká Británie, ERASMUS, Německo, SOCRATES, Finsko, Norsko, Německo a Maďarsko, EQUAL Rakousko, Německo a Holandsko ad.).

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

 • Titul magistr (nebo PaedDr., PhDr.) v oboru: speciální pedagogika s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Vysokoškolská učitelská kvalifikace nebo jiné vysokoškolské studium magisterského stupně doplněné rozšiřujícím studiem speciální pedagogiky nebo jiné vysokoškolské magisterské studium, které je v souladu s interdisciplinárním pojetím studia speciální pedagogiky
 • Úspěšné vykonání přijímací zkoušky
 • Předpoklady pro vědeckou práci doložené účastí na výzkumu, aktivním vystoupením na vědeckých konferencích, odbornou publikační činností, stáží v zahraničí apod.
 • Znalost jednoho cizího jazyka

Termín podání přihlášek

 • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení: 4.6.2019 v 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVIV, 4. patro)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Součástí e-přihlášky je název tématu česky i anglicky a jméno školitele.

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška - požadavky:

 1. Předložit soupis publikovaných prací, aktivních vystoupení na vědeckých konferencích, stáží v zahraničí apod.
 2. Předložit diplomovou práci
 3. Předložit soupis prostudované literatury ze speciální pedagogiky a příbuzných oborů (pedagogika, psychologie, medicínské obory)
 4. Ve vědecké rozpravě prokázat odborný přehled v oboru speciální pedagogika a v jejich hraničních disciplínách
 5. Blíže specifikovat okruh osobního odborného zájmu z vybrané speciálně pedagogické disciplíny
 6. Prezentovat výzkumný projekt disertační práce a prokázat znalost metodologie ve vztahu k prezentovanému projektu
 7. Prokázat znalost jednoho světového jazyka dle výběru z angličtiny, němčiny, francouzštiny nebo ruštiny

 Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.

O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.