•  
 

Sociální pedagogika

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Sociální pedagogika:

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

Cíle programu

Smyslem studijního programu (oboru) je připravovat jeho absolventy na vědeckou práci v oboru. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů, především prohlubování jejich metodologických a oborových kompetencí, spojená zejména se zpracováváním disertační práce, důraz je kladen i na odbornou orientaci v oboru. Tuto přípravu doplňují povinné, metodologicky orientované předměty a disciplíny zaměřené na nové poznatky v základních pedagogických disciplínách. Povinně volitelné předměty umožňují, aby se student profiloval v souladu s osobním odborným zaměřením i zvoleným tématem disertační práce.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika,  by měl disponovat:
hlubšími znalostmi ze základních i profilujících pedagogických disciplín,

  • hlubšími znalostmi a dovednostmi z metodologie pedagogického výzkumu,
  • dovednostmi projektovat a realizovat pedagogický výzkum, evaluovat jeho výsledky,
  • dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě: studiemi v recenzovaných (popř. impaktovaných) časopisech, popř. formou monografie, referátem na tuzemské i zahraniční konferenci,
  • dovednostmi (schopnostmi) spolupracovat s odborníky z jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku.

Absolvent doktorského studijního programu Pedagogika, oboru Sociální pedagogika je kompetentní pracovat na fakultách, kde jsou akreditovány pedagogicky zaměřené studijní programy (obory), na výzkumných a vývojových pracovištích, na nichž jsou řešeny pedagogické problémy s využitím vědecké metodologie, popř. i v manažerských funkcích na středních, popř. základních školách. Cílem studijního oboru je připravit studenty na vědeckou práci v oboru sociální pedagogika, tj. poskytnout jim kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o velmi dobré tradice domácího i zahraničního teoretického i empirického bádání.

Přijímací řízení

Vstupní požadavky

  • Absolvování magisterského studijního programu Pedagogika, Předškolní a mimoškolní pedagogika, Vychovatelství popř. Specializace v pedagogice nebo oboru Učitelství (např. všeobecně vzdělávacích předmětů, odborných předmětů pro SŠ apod.), též programu příbuznému jako Psychologie, Sociální práce, Sociologie apod., doložené notářsky ověřenou kopií diplomu (v případě absolventů MU od r. 1999 není požadována notářsky ověřená kopie diplomu, neboť potřebné údaje jsou k dispozici v Informačním systému MU https://is.muni.cz/).
  • Předložení návrhu tématu a projektu disertační práce s doporučením navrhovaného školitele.
  • Předložení soupisu publikovaných a nepublikovaných prací z oboru Pedagogika nebo Sociální pedagogika.
  • Úspěšně složená přijímací zkouška, která zahrnuje obhajobu projektu disertační práce, ústní zkoušku z pedagogiky a z jednoho světového jazyka (angličtina, němčina, francouzština, popř. ruština).

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů v rámci oboru – cca 1-3 pro každý akademický rok. Je závislý na kvalitě uchazečů v daném akademickém roce, kapacitě školitelů, aktuálními řešenými výzkumnými projekty atd.

Termín podání přihlášek:

  • 1.2. - 30.4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře sociální pedagogiky PdF MU.

Zájemci o doktorský studijní program Pedagogika se mohou přihlásit do předmětu SZ9MP_MDS Metodologie - přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium. Pro bližší informace o tomto předmětu kontaktujte prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed..

Termín přijímací řízení: 30.5.2019 od 9:00 (Poříčí 31, CVIDOS, zasedací místnost IVŠV, 5. podlaží)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Haně Florkové – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:
a) úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,
b) prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999.
Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterské studijním programu dokládat.
Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,
c) životopis,
d) přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,
e) projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),
f) doklad o případné pedagogické praxi,
g) doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

1. část - Metodologie
Rozprava nad projektem disertační práce s vymezením výzkumného problému, typu výzkumu, metod a technik výzkumu. Téma disertační práce i návrh školitele je nezbytné předem konzultovat s příslušnými garanty výzkumných oblastí.

2. část - Odborná rozprava
Odborná rozprava zjišťuje přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

3. část - Zkouška ze světového jazyka
Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a),  nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.
O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

Obecné otázky sociální pedagogiky

Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin

Oblast pedagogiky volného času

Reprezentativní kvantitativní šetření v oblasti výchovy ve volném čase
Kvalitativní analýza neformálních edukativních aktivit, neformální aktivity dětí a mládeže ve volném čase, volný čas sociálně znevýhodněných skupin

Oblast multikulturní výchovy

Proces utváření postojů a předsudků ve školním prostředí
Vzdělávání dětí cizinců a problematika osvojování českého jazyka jako cizího jazyka
Diverzita školního prostředí v kontextu multikulturní výchovy

Oblast sociální patologie

Realizace výzkumu konkrétního sociálně pedagogického jevu, popř. rizikových forem chování u konkrétní sociální skupiny nebo jedince. Důraz na smysluplnost šetření, metodologickou stránku realizace a využitelnost pro další bádaní, cílenou intervenci nebo preventivní opatření ve zkoumané problematice.

Metodologicky orientované disertační práce

Analýza, tvorba a iniciace senzitivních metod zaměřených na sociálně pedagogické jevy, vývoj diagnostických nástrojů určených pro sociálně znevýhodněné skupiny, aplikace méně využívaných výzkumných strategií a metod v oblasti sociální pedagogiky.