•  
 

Výtvarná výchova

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního oboru Výtvarná výchova. Naleznete zde konkrétní informace k tomuto oboru:

Doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Výtvarná výchova - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3)

Doktorský studijní program Spezialisation in der Pädagogik se studijním oborem Kunsterziehung - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3). Tento studijní obor se vyučuje v německém jazyce.

Předseda Oborové rady pro obor Výtvarná výchova je prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích

  • Osobnost a odborné kompetence galerijního pedagoga
  • Úloha elektronických medií v procesu zprostředkování umění
  • Galerijní aktivity ve středoevropském prostoru
  • Symbol v dětském výtvarném projevu a ve výtvarné díle moderny
  • Výtvarné dílo a tvořivost ve výtvarné výchově tělesně postižené mládeže
  • Vizuální komunikace a postmoderna
  • Význam a postavení pohyblivého obrazu ve výuce VV
  • Fenomén času ve výtvarné umění a výchověli>
  • Jazyk, kód a znak v rozvíjení synkretického vnímání
  • Osobnost a aktivity galerijního pedagoga

Povinnosti během studia

1)  účast na konferencích nebo seminářích domácích případně zahraničních (minimálně na 3)

2)  publikace v recenzovaném odborném tisku (minimálně 3 články)

3)  publikování disertační práce nebo studie k tématu disertační práce v odborném tisku

4)  výuková činnost (praktická i teoretická výuka na katedře výtvarné výchovy v oborech odpovídajících vzdělání a kompetencím doktoranda) a další odborná činnost dle potřeby katedry výtvarné výchovy - například organizace konferencí, vedení studentských projektů, kurátorství a organizace výstav apod.

Oborová komise studijního oboru

Členové oborové komise

 doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D. – předsedkyně
 (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
   
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D. – místopředseda
(Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
doc. ak. soch. Jiří Sobotka – místopředseda
(PdF MU)

Interní členové

prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
prof. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.
doc. ak. soch. Jiří Sobotka
doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.

Externí členové

doc. PaedDr. Kateřina Dytrtová, Ph.D.
      (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Marie Fulková, Ph.D.
       (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
doc. Mgr. Jitka Géringová, Ph.D.
       (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
       (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
prof. Mgr. Miloš Michálek
       (Univerzita Jana Evangelisty Purkyně Ústí nad Labem, Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Hana Myslivečková, CSc.
       (Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagpgická fakulta)
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D.
       (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc.
       (Západočeská univerzita v Plzni, Pedagogická fakulta)
doc. ak. mal. Ivan Špirk
       (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc.
       (Karlova univerzita v Praze, Pedagogická fakulta)
doc. PhDr. Tomáš Vlček, CSc.
       (Národní galerie v Praze)

Seznam školitelů

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Mgr.A. Pavel Noga, Art.D.
doc. ak. soch. Jiří Sobotka