•  
 
teorie výtvarné pedagogiky

Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky

Tato sekce slouží studentům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Teorie výtvarné a galerijní pedagogiky:

Standardní doba studia jsou 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D. – katedra výtvarné výchovy

Cíle programu

Studium je přípravou pro samostatnou vědeckovýzkumnou a teoretickou práci ve výtvarné pedagogice. Specializace studovaná na Katedře výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brně je zaměřena na socializaci výtvarného umění. Zahrnuje problémy interpretace výtvarných děl, formy komunikace umění a veřejnosti, otázky využití různých informačních médií, muzejní pedagogiku a další oblasti.

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia je teoretikem, který zpracovává aktuální podněty, neustále rozšiřuje svoje dovednosti a znalosti tvůrčím potenciálem objevuje pro obor nová výzkumná pole a je schopen aktivně zprostředkovat teoretickou reflexi pro praxi. Absolventi studia se úspěšně uplatňují na vysokých školách (např. MU, FUD UJEP Ústí n. Labem, PdF UK Bratislava, PdF OU Ostrava), v různých vzdělávacích zařízeních i ve výstavních institucích (např. Galerie mladých Brno, Moravská galerie v Brně). Podstatnou kompetencí je schopnost tvůrčí práce, aktivní zprostředkování umění, ale i reflexe vlastní umělecké tvorby. Cílem studia je rozšířit odbornou personální základnu o pedagogy teoretiky, kteří budou rozvíjet a nově vytvářet teoretické zázemí oboru. Současně je doktorské studium prostorem pro organizaci konferencí, tvorbu oborové literatury, realizaci výzkumu a inovací. 

Seznam školitelů

doc. PaedDr. Hana Stehlíková Babyrádová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Havlík
Prof. PaedDr. Radek Horáček, Ph.D.
Mgr.A. Pavel Noga, Art.D.
doc. ak. soch. Jiří Sobotka