•  
 

Special Education

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního programu Speciální pedagogika. Naleznete zde konkrétní informace k oborům programu Speciální pedagogika:

Doktorský studijní program Speciální pedagogika se studijním oborem Speciální pedagogika - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3)

Doktorský studijní program Sonderpädagogik se studijním oborem Sonderpädagogik - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3). Tento studijní obor se vyučuje v německém jazyce.

Doktorský studijní program Special Education se studijním oborem Special Education - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3). Tento studijní obor se vyučuje v anglickém jazyce.

Předseda Oborové rady pro obor Speciální pedagogika je prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.

Disertační práce

Student se zaměřuje na řešení konkrétního výzkumného tématu, které je v souladu s výzkumným zaměřením školícího pracoviště. Zaměření musí být schváleno OR a vedoucím školícího pracoviště, který zodpovídá za kvalitu zvoleného tématu. Výsledky získané při řešení daného tématu zpracuje student ve formě disertační práce, kterou odevzdá ve trojím vyhotovení spolu s dalšími náležitostmi na oddělení vědy a výzkumu.

Rozsah a formu disertačních prací stanoví OR s přihlédnutím k požadavkům jednotlivých vědních oborů. Disertační práce ověřuje nejen předpoklady k samostatné tvořivé vědecké práci, ale musí přinášet nové vědecké poznatky. Disertační práce musí obsahovat původní a uveřejněné výsledky nebo výsledky přijaté k uveřejnění.

Disertační práce a její náležitosti:

a) Disertační práce musí být předložena k obhajobě v českém, slovenském nebo anglickém jazyce, event. v jazyce, ve kterém je obor akreditovaný (jazyk anglický a německý). Disertační práce musí vyhovovat po stránce jazykové.

Disertační práce se člení na tyto části:

 • přehled o současném stavu problematiky, která je předmětem disertační práce, a přehled odborné literatury,
 • cíl disertační práce,
 • zvolené metody zpracování,
 • výsledky vlastní disertační práce s uvedením nových poznatků,
 • diskuse a závěry,
 • souhrn (v českém a anglickém jazyku),
 • seznam použité literatury a jiných pramenů, z nichž student vycházel nebo na něž reagoval.

b) Disertační práce může být předložena jako soubor publikací nebo rukopisů přijatých k publikaci opatřených stručným komentářem.

c) Na titulní straně musí být uvedeno, kde byla disertační práce vypracována a kdy byla dokončena.

d) Disertační práce musí být vytištěna nebo jiným způsobem rozmnožena a svázána. Odevzdává se ve trojím vyhotovení a jedenkrát v elektronické verzi na nepřepisovatelném mediu.

e) Předkládá-li student k obhajobě výsledky kolektivní vědecké práce, jíž je spoluautorem, musí být v disertační práci vyznačeny části, které student zpracoval jako hlavní autor. Zároveň musí připojit prohlášení spoluautorů, potvrzující autorství studenta u označených částí a hodnotící jeho podíl na celkovém zpracování.

f) Učební texty, slovníky a jiné pedagogické pomůcky nelze chápat jako disertační práci a nelze je předložit k obhajobě.

g) Student je povinen publikovat teze své disertace formou zvláštní tiskoviny s názvem "Autoreferát disertační práce" o rozsahu min. 10 stran. Počet výtisků určuje příslušný proděkan (lOx).

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích
Např:

 • Uplatnění Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání - přílohy upravující vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením v praxi
 • Analýza přípravy dětí s poruchou autistického spektra na přechod z mateřské školy do základního vzdělávání se zaměřením na metodu strukturovaného učení
 • Výuka cizího jazyka u dětí s narušenou komunikační schopností
 • Přístupy v edukaci jedinců se specifickými poruchami učení ve srovnání se zahraničím
 • Zajištění poradenských služeb pro žáka s narušenou komunikační schopností v základní škole
 • Hodnoty u dětí s poruchami chování

Povinnosti během studia

1. Publikovat minimálně tři články (statě, recenze) v recenzovaném odborném tisku

2. Aktivně vystoupit (referáty, sdělení) na třech seminářích nebo konferencích

3. Publikovat alespoň jednu studii k tématu disertační práce

4. Podílet se na výuce v předmětu integrativní speciální pedagogika a vybrané specializaci (2 semestry) - uvedeno v sylabech příslušných předmětů www.ped.muni.cz/wsedu (studium, doktorské)

Členové oborové rady

Interní členové

Externí členové