•  
 

Sociální pedagogika

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního programu a oboru Sociální pedagogika. Naleznete zde konkrétní informace přímo k tomuto oboru:

Doktorský studijní program Pedagogika se studijním oborem Sociální pedagogika - standardní doba studia 4 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31. 5. 2017. (Rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 20. 5. 2013 Č.j.:  MSMT/18589/2013)

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti“.

Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují.

 • Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.
 • Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.
 •  Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Prostřednictvím tohoto předmětu školitel monitoruje a hodnotí zpřesňování projektu disertační práce a posuny v rozpracování disertační práce, a to v návaznosti na předměty Metodologie vědecké práce v pedagogice a Kvantitativní a kvalitativní metody pedagogického výzkumu.

Konkrétní obsahovou náplň předmětu stanovuje školitel.  

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích:

Obecné otázky sociální pedagogiky
Výzkum a edukace sociálně znevýhodněných skupin

Oblast pedagogiky volného času
Reprezentativní kvantitativní šetření v oblasti výchovy ve volném čase
Kvalitativní analýza neformálních edukativních aktivit, neformální aktivity dětí a mládeže ve volném čase, volný čas sociálně znevýhodněných skupin

Oblast multikulturní výchovy
Proces utváření postojů a předsudků ve školním prostředí
Vzdělávání dětí cizinců a problematika osvojování českého jazyka jako cizího jazyka
Diverzita školního prostředí v kontextu multikulturní výchovy

Oblast sociální patologie
Realizace výzkumu konkrétního sociálně pedagogického jevu, popř. rizikových forem chování u konkrétní sociální skupiny nebo jedince. Důraz na smysluplnost šetření, metodologickou stránku realizace a využitelnost pro další bádaní, cílenou intervenci nebo preventivní opatření ve zkoumané problematice.
 
Metodologicky orientované disertační práce
Analýza, tvorba a iniciace senzitivních metod zaměřených na sociálně pedagogické jevy, vývoj diagnostických nástrojů určených pro sociálně znevýhodněné skupiny, aplikace méně využívaných výzkumných strategií a metod v oblasti sociální pedagogiky.

Státní doktorská zkouška

Průběh státní doktorské zkoušky a obhajoby disertační práce se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz: http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations  (hlava V, článek 31-33).
Při státní doktorské zkoušce se formou odborné diskuse ověřují znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy:

 • metodologii pedagogického a sociálně pedagogického výzkumu,
 • obecnější otázky pedagogiky jako vědy (filozofie výchovy, moderní teorie výchovy a vzdělávání) a sociální psychologie,
 • otázky z oblasti sociální pedagogiky a otázky z vybraných povinně volitelných předmětů v kontextu zaměření disertační práce.

Povinnosti během studia

Během standardní doby studia je vyžadováno (a prostřednictvím studijní agendy v Informačním systému MU kontrolováno – viz předměty Odborná orientace v oboru a Příprava disertační práce), aby student absolvoval níže uvedené aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.

 • Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně-volitelných, které si ve svých individuálních studijních plánech zvolil/a dle konkrétního zaměření tématu disertační práce.
 • Publikační činnost (4 příspěvky, u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 2 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).
 • Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na zahraniční konferenci, popř. stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne (2x).
 • Prokázání znalosti dvou cizích jazyků pro akademické účely.
 • Sociálně pedagogická práce (výuková činnost) na základní, střední či vysoké škole, v relevantní instituci  (cca. v rozsahu 2-4 hodiny týdně).

Seznam školitelů a témat disertačních prací

doc. PhDr. Vladimír Jůva, CSc.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D.