•  
 

Pedagogika

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního programu a oboru Pedagogika. Naleznete zde konkrétní informace přímo k tomuto oboru:

Doktorský studijí program Pedagogika se studijním oborem Pedagogika - standardní doba studia 4 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12. 2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3)

Předseda Oborové rady pro Obor Pedagogika je prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Jako disertační jsou akceptovány originální vědecké teoretické, historicko-srovnávací, metodologické a empirické práce, případně práce, které vhodným způsobem tato pojetí kombinují

 • Teoretické práce zpracovávají různé teoretické přístupy k problémům z předmětné oblasti, přičemž vyžadují vysoký stupeň abstraktního a analytického myšlení a vhledu.
 • Historicko-srovnávací práce zpracovávají různé předmětné oblasti v jejich historických souvislostech v mezioborovém srovnání.
 • Metodologické práce analyzují (nové) výzkumné přístupy, metody, techniky nástroje a hodnotí jejich přednosti a nedostatky.
 • Empirické práce přinášejí konkrétní zjištění získaná specifickými výzkumnými metodami, přičemž prezentovaná zjištění vždy vyplývají z realizovaného empirického šetření.

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích

Vyučování a učení ve škole

 • příležitosti k učení ve výuce různých vyučovacích předmětů, styly a strategie vyučování a učení
 • výuková komunikace a interakce
 • sdílení znalostí ve škole jako zdroj jejího rozvoje

Kurikulum a kurikulární reformy v České republice a v zahraničí

 • tvorba, implementace, realizace, revize kurikula
 • kurikulární konstrukty a artefakty - vzdělávací programy, standardy, učebnice
 • cíle a obsahy školního vzdělávání a metodologie jejich utváření
 • očekávané výstupy - znalosti, dovednosti, postoje, hodnotové orientace, kompetence

Problémy učitelské profese a učitelského vzdělávání

 • profesní učení a vývoj, profesionalizace učitelství
 • utváření, rozvíjení a sdílení pedagogických znalostí
 • vliv metakognitivních strategií na rozvoj sebepojetí studenta učitelství
 • psychosomaticky orientovaná pedagogická příprava budoucích učitelů

Otázky sociální pedagogiky

 • edukace sociálně znevýhodněných žáků
 • edukace v oblasti volného času
 • sociálně patologické jevy

Státní doktorská zkouška

Při státní doktorské zkoušce se formou odborné diskuse ověřují znalosti a dovednosti studentů zaměřené na tyto tematické okruhy:

 • metodologii pedagogického výzkumu,
 • obecnější otázky pedagogiky jako vědy (filozofie výchovy, moderní teorie výchovy a vzdělávání) a pedagogická psychologie,
 • specializované otázky z vybraných povinně volitelných předmětů i vzhledem k zaměření disertační práce.

Okruhy otázek ke státní doktorské zkoušce - zde

Povinnosti během studia

Během standardní doby studia student absolvuje následující aktivity směřující k rozvoji jeho akademických dovedností.

 • Účast na povinných seminářích a přednáškách pro doktorské studium, stejně jako na seminářích povinně-volitelných, které si ve svých individuálních studijních plánech zvolil/a dle konkrétního zaměření tématu disertační práce.
 • Publikační činnost (4 příspěvky,u nichž je doktorand hlavním autorem, z toho minimálně 2 studie v časopise zařazeném v databázích WOS ISI, SCOPUS, ERIH nebo na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice).
 • Aktivní účast na domácích konferencích (2x), aktivní účast na zahraniční konferenci, popř. stáž na zahraničním výzkumném pracovišti min. v rozsahu jednoho týdne (2x).
 • Prokázání znalosti dvou cizích jazyků pro akademické účely.
 • Povinnosti studenta prezenční formy studia spočívají ve vedení výuky (cca 4 hodiny týdně) a dále v odborných asistentských činnostech na katedrách a institutech dle specifikace vedoucího pracoviště (cca 4-8 hodin týdně).

Členové oborové rady

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed. (PdF MU)  - předseda

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. (PdF MU)
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc. (PdF MU)
prof. PhDr. Milan Pol, CSc. (FF MU)
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. (PdF MU)
doc. Mgr. et Mgr. Kateřina Vlčková, Ph.D. (PdF MU)
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D. (PdF MU)
doc. Mgr. Jiří Havel, Ph.D. (PdF MU)
doc. PhDr. Zora Syslová, Ph.D. (PdF MU)
doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. (PdF ZU, Plzeň)
doc. Mgr. Jana Poláchová Vašťatková, Ph.D. (FF UP, Olomouc)
prof. PhDr. Vladimíra Spilková, Ph.D. (FF, UP, Pardubice)
Assoc. Prof. Mag. Dr. Stefan Zehetmeier (Fakultat fur Interdisziplinare Forschung und Fortbildung Alpen-Adria-Universitat Klagenfurt)

Seznam školitelů a témat disertačních prací

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc.
doc. PaedDr. Hana Horká, CSc.
prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.
doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc.
doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.
doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.

prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.