•  
 
hudební teorie a pedagogika

Hudební teorie a pedagogika

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního oboru Hudební teorie a pedagogka. Naleznete zde konkrétní informace k tomuto oboru:

Doktorský studijní program Specializace v pedagogice se studijním oborem Hudební teorie a pedagogika - standadní doba studia 3 roky, forma prezenční i kombinovaná s platností akreditace do 31.12.2019 (rozhodnutí MŠMT ČR ze dne 15.7.2011, Č.j.:21 734/2011-M3)

Předseda Oborové rady pro obor Hudební teorie a didaktika je doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.

Disertační práce

Studium v doktorském studijním programu směřuje k vytvoření disertační práce, jež podle §47 vysokoškolského zákona „prokazuje schopnost a připravenost k samostatné činnosti v oblasti výzkumu nebo vývoje nebo k samostatné teoretické a tvůrčí umělecké činnosti".

Výzkumná témata řešená v disertačních pracích

  1. Vliv alternativního přístupu v hodinách hudební výchovy na poslucháčskou vyspělost studentů
  2. Rožmberská kapela
  3. Alois Piňos - život a dílo brněnského skladatele
  4. Specifika poslechových činností na gymnáziích, se zaměřením na hudbu 20. století a s přihlédnutím k rámcovým vzdělávacím programům
  5. Vokální tvorba autorů brněnské Cameraty
  6. Problémy pěvecké pedagogiky se zaměřením na nonartificiální hudbu
  7. Jaroslav Jaroš - sólista Národního divadla v Brně

Další témata podle potřeby katedry hudební výchovy, popř. návrhů doktorandů

Povinnosti během studia

1)  účast na konferencích a sympóziích domácích (min. 3)

2)  účast na konferencích a sympóziích zahraničních (min. 1)

3)  publikace v odborných časopisech a publikacích domácích a zahraničních (min. 5)

4)  výuková činnost dle potřeby katedry hudební výchovy (v rozsahu 2 vyuč. hod./týden)

5)  aktivní pracovní účast na celouniverzitních aktivitách katedry hudební výchovy (zejména interpretační soutěže, organizační asistence na konferencích Musica viva in schola)

Seznam školitelů a témat disertačních prací

prof. Michal Košut, Ph.D.
doc. PhDr. Judita Kučerová, Ph.D.
doc. Mgr. Vladimír Richter
doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.