•  
 
Státní závěrečné zkoušky

Státní závěrečné zkoušky

Obecné informace o Státní závěrečné zkoušce

 • Musím se přihlašovat k státní závěrečné zkoušce (dále SZZ)? Do kdy?
  Ano k SZZ se musíte přihlásit. Formuláře a všechny základní informace najdete na webu PdF v části Státní závěrečné zkoušky
 • Komu a jakou formou odevzdávám přihlášku ke SZZ?
  Přihlášku odevzdáte pouze jedenkrát, a to zasláním z vašeho univerzitního mailu své referentce/svému referentovi.
 • Jak ověřím, že Studijní oddělení moji přihlášku k SZZ přijalo?
  Po přijetí přihlášky k SZZ jsou studenti zařazeni do rozpisu v ISu. O tomto zařazení Vám přijde automaticky generovaný mail z IS. Student může svoje přihlášení kdykoliv ověřit pomocí následujících kliků: Student --> Rozpisy --> Evidence přihlášek k SZZ v období
 • Jsem přihlášený k SZZ, ale rozmyslel jsem si svou účast. Můžu se odhlásit?
  V okamžiku doručení úplné přihlášky k SZZ na studijní oddělení ve stanoveném termínu pro podání přihlášky je přihlášení závazné.
 • Nemohu se dostavit k SZZ ze zdravotních důvodů, musím se omlouvat?
  Ano, řádná a včasná omluva je velmi důležitá. Pokud svou neúčast přihlášený student na studijním oddělení řádně neomluví do pěti dnů od uplynutí termínu SZZ, je hodnocen stupněm nevyhovující. Termín "propadá". Řádnou omluvou se rozumí omluva, jejíž přílohou je věrohodná a vypovídající lékařská zpráva.
 • Zapsal jsem si několik volitelných předmětů, ale do termínu, do kdy mají být splněny podmínky pro připuštění k SZZ je nestinu ukončit, co teď?
  To nevadí. Pro připuštění k SZZ je nezbytné, abyste splnil minimální kreditovou hodnotu studia a všechny povinné a povinně volitelné předměty, které vám ukládá váš katalog (potažmo kontrolní šablona). Zda jste ukončil všechny zapsané předmety se nekontroluje.
 • Chci jít k SZZ, tedy i k obhajobě, až v následujícím semestru, mám ale v tomto semestru opakovaně zapsaný předmět Odevzdání BP/DP. Musím práci vložit do archívu do 20. března (pro jaro), resp. 10. prosince (pro podzim)?
  Ne, nemusíte. Pokud chcete k SZZ a obhajobě v následujícím semestru, pak pro Vás platí termín pro podání přihlášky i termín pro splnění podmínek pro přístup k SZZ (vč. naplnění archívu) následujícího semestru. Zápočet za dokončení závěrečné práce tak musíte získat nejpozději do konce zkouškového období aktuálního semestru. Po jeho skončení totiž následuje kontrola splnění podmínek pro zápis do následujícího semestru dle čl. 12 SZŘ MU (https://is.muni.cz/auth/help/szr#szr_12), Vy musíte podmínky splňovat.
 • Co se stane, když neuspěji u jednoho nebo více předmětů SZZ?
  a) V případě, že nesplňujete podmínky pro postup do dalšího semestru nebo již nemáte nárok na další přerušení, bude Vám přerušeno studium z úřední moci (děkan sám přeruší Vaše studium do příštího zkušebního období pro SZZ, kdy vykonáte opravu).
  b) Splňujete-li všechny podmínky pro zápis do dalšího semestru, můžete se do dalšího semestru zapsat (podáte el. žádost v ISu) a zůstat v aktivním studiu do doby vykonání opravné SZZ v následujícím zkušebním období pro SZZ, nebo můžete na toto období požádat o přerušení svého studia, máte-li na (další) přerušení studia nárok (dle čl. 13 SZŘ MU https://is.muni.cz/auth/help/szr#szr_13).
 • U SZZ jsem neuspěl, kdy bude vypsán opravný termín?
  Opravný termín SZZ je stanoven na období následujícího semestru, opakovat SZZ lze nejvíce 2x a od semestru Jaro 2013 bude podle čl. 22 odst. 7 novely SZŘ možné opakovat SZZ pouze 1x.
 • Musím mít v posledním semestru studia 20 (nebo 45 kreditů za poslední dva semestry), když se hlásím ke státní zkoušce a studium budu již ukončovat?
  V případě, že je to opravdu poslední semestr, jinými slovy, že se v tomto semestru hlásíte k celé nebo poslední části SZZ, není nutné splnit 20 resp. 45 kreditů.

Rozkládání Státní závěrečné zkoušky

 • Můžu si rozložit státní závěrečnou zkoušku (dále SZZ)?
  Studenti jednooborových studií si SZZ rozložit nemohou.
  Studenti dvouoborových studií si SZZ rozložit mohou při dodržení následující metodiky:
  • Společný základ není obor.
  • Studenti, kteří splní povinnosti obou oborů (kontrolní šablona např. ČJ-Dě), musí vykonat všechny součásti SZZ v jednom období současně.
  • Studenti, kteří splní povinnosti příslušné jednomu oboru (např. ČJ), nemají však splněny povinnosti druhého oboru (např. Dě), mohou s předstihem vykonat SZZ z předmětu prvního oboru (zde ČJ).
  • Studenti si mohou vybrat, kdy absolvují zkoušku ze společného základu. Mají-li splněné všechny podmínky, mohou ji vykonat s předstihem spolu se svým prvním oborem (zde na příkladu to je s ČJ). Ale mohou se rozhodnout pro její společné vykonání v závěrečné fázi studia při SZZ spolu s druhým oborem poté, co úspěšně splní všechny zbývající podmínky pro zakončení studia SZZ.
  • V každém případě platí, že obhajoba závěrečné práce musí proběhnout ve stejném období, jako zkouška z předmětu, kterému práce tematicky náleží. Pokud je práce psaná v rámci tzv. společného základu, pak musí proběhnout v období, ve kterém student absolvuje zkoušku ze spol. základu. Pokud není práce nahraná v archívu prací v ISu, pak daná zkouška proběhnout nemůže (ať už obor1, obor2, nebo společný základ).
  • Z výše napsaného vyplývá, že společný základ nikdy nebude figurovat samostatně. Zkoušku ze společného základu je nutno vykonat buď s jedním nebo druhým oborem, nebo ve standardní situaci spolu se všemi částmi SZZ najednou.
 • Pokud mám hodnocení z jednoho předmětu SZZ „F“, kdy se musím přihlásit na opravný termín?
  Student se k opravnému termínu nepřihlašuje, je na termín v souladu s článkem 4 odst. 5 pokynu děkana 3/2014 zařazen studijním oddělením.
 • Když si rozložím SZZ a splním jednu část SZZ, musím si studium přerušit nebo mohu ve studiu pokračovat?
  Jsou možné obě varianty – buď si po části SZZ studium přerušíte (písemnou žádostí) nebo pokračujete  dále ve studiu za podmínky, že splníte za semestr 20 kreditů (nebo za poslední dva semestry 45 kreditů) a požádáte si o zápis do dalšího semestru.
 • Kdy se potom znovu hlásím ke studiu?
  Přihlašujete se ke studiu písemně. Oznámení musíte doručit/poslat na studijní oddělení nejpozději týden před první částí SZZ.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF