•  
 

Příspěvky ze zahraničních konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2012

Mgr. Petra Holešovská: "Stressors among intellectually gifted adolescents in Czech Republic" – příspěvek z konference "INTED 2012, 6th International Technology, Education and Development Conference".

PhDr. Jana Stejskalíková: "Content Analysis of Czech History Textbook with Regards to the European Dimension in Education" – příspěvek z konference "4th Paris International Conference on Education, Economy and Society (Analytrics)".

Mgr. Lenka Gajzlerová a Mgr. Petr Kopečný: "Mediale Erziehung als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik" – prezentace cílů disertační práce formou aktivního vystoupení na Technické univerzitě Dortmund

PhDr. Dagmar Strejčková: "Media Education in the Czech Republic" – příspěvek z konference "4th Paris International Conference on Education, Economy and Society (Analytrics)".

Mgr. Eva Minaříková: "Vom Nutzen videographischer Daten in der Lehrerbildung am Beispiel von VideoWeb" – příspěvek z konference "Videobasierte Kompetenzeforschung in den Fakdidaktiken".

Mgr. Veronika Girglová:"Problematika výchovně vzdělávacího procesu u žáků s narušenou komunikační schopností v inkluzivním prostředí ZŠ", Mgr. Petr Kopečný: "Podpora komunikačních schopností v kontextu vzdělávání jedinců žijících v domovech pro osoby se zdravotním postižením v rámci povinné školní docházky" a PhDr. Pavla Sychrová: "Anylýza podpůrných opatření a poradenských služeb pro integrovaného žáka s narušenou komunikační schopností" – příspěvky ze studentské vědecké konference "Student na cestě k praxi".

Mgr. Petra Marková: "Učitelovy subjektivní teorie o biofilně orientovaném vzdělávání" – pracovní setkání s kolegy a doktorandy na "The Private University College of Education of Linz".

PhDr. Veronika Girglová: "The educational process of pupil with impaired communication ability in primary school", PhDr. Lenka Gajzlerová: "Mediale Erziehung als Bestandteil des Rahmenbildungsprogramms in der Tschechischen Republik" a Mgr. Petr Konečný: "Förderung der Sprachfähigkeiten von Schülern in Wohnheimen für Personen mit Gesundheitsbehinderung" – prezentace katedry speciální pedagogiky na Staatliches Seminar für Sonderpädagogik Stuttgart.

Mgr. Barbara Strobachová: "School and education in the life of Roma children - a constructivist-phenomenological study" - power-pointová prezentace na mezinárodní konferenci "The 11th EPCA conference: Raising Constructivist Voices: anticipating 21st century challenges".

Mgr. Miroslav Janík: "Videostudie als Forschlungsmethode im Tertiärsprachenunterricht" – příspěvek z konference "Interaktiver und kompetenzorientierter Unterricht".

Mgr. Karolína Pešková: "Visuals for teaching about German speaking countries in German" – příspěvek z mezinárodní vědecké konference "The European Conference on Educational Research (ECER) 2012".

Mgr. Markéta Hrozová dusíková: "Zjištění podmínek pro realizaci výchovy ke zdraví na prvním stupni základních škol, návrh kategoriálníh systému" – příspěvek z konference "Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii".

Mgr. Petra Holešovská: "Stressful situations in school and their influence in motivation in gifted adolescents" – prezentace z konference "3rd International conference on education and educational psychology, ICEEPSY 2012"

Mgr. Petra Marková: "Analysis of Teacher's Subjective Theories about Biophiled Orientation of Education" – prezentace z mezinárodní konference "3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership".

Mgr. Monika Tannenbergerová: "Equality in Educational System as a Challenge for Future Teachers" – prezentace z mezinárodní konference "3. World Conference on Learning, Teaching and Educational Leadership".

Mgr. Dagmar Strejčková: "Media Education in the Instruction of Czech Language and Literature Teachers" – poster z mezinárodní vědecké konference "The European Conference on Educational Research (ECER) 2012".

Mgr. Martina Martínková: "Vizualizace nutričních dat. Infodemolofie" a "Výživa 2.0" – prezentace z konference "Životné podmienky a zdravie".

Mgr. Hana Lavičková:"Návrh designu výzkumu pro analýzu kvality čítanek primární školy" – příspěvek z konference "Komplexnosť a integrita v predprimárnej, primárnej a špeciálnej edukácii".

Mgr. Darina Hlinková: "Phototherapy In Senior Education" – mezinárodní seminář "Seniors and education."

Mgr. Eva Minaříková: "Lernen aus Unterrichtsvideo: Entwicklung einer videobasierten Lernumgebung und Ergebnisse einer Pilotstudie" –  prezentace z konference "Lernen in der Praxis durch Forschung".

Mgr. Eva Minaříková a PhDr. Jana Přikrylová: "Student teachers' Acceptance of VideWeb – a Video Based E-learning Environment" – poster z konference ECER 2012.