•  
 
vyhlášené stipendijní programy

Vyhlášené stipendijní programy

Asistentské odborné činnosti

Účel stipendijního programu:

Účelem programu je rozvoj odborných kompetencí studenta, které jsou součástí teoretického, ale i praktického zaměření daného pracoviště.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou pro udělení stipendia je aktivní zapojení studenta do vědeckovýzkumné činnosti pracoviště PdF MU.

Zdroj financování: Stipendijní fond

Výše stipendia: Výši stipendia schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci na základě návrhu vedoucího katedry nebo institutu, v případě neakademických pracovišť na návrh tajemnice fakulty.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 5 000,- Kč za kalendářní měsíc, a to s přihlédnutím k charakteru odborné nebo vědecko-výzkumné činnosti.

Stipendium je nenárokové.

Pozn.: Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího katedry nebo institutu, v případě neakademických pracovišť PdF MU prostřednictvím děkana, proděkanů nebo tajemníka fakulty, na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.

Odborná stáž na pracovištích fakulty

Účel stipendijního programu:
Podpora systematického rozvoje odborných a profesních kompetencí studentů, které souvisí se zaměřením jejich studia, prostřednictvím jejich dlouhodobého zapojení do činností Pedagogické fakulty MU ve formě odborné stáže.
Aktivity, které student v rámci stáže vykonává, musí mít celofakultní charakter.
Z programu nelze podpořit činnosti studenta, které jsou popsány ve stipendijním programu Asistentské odborné činnosti na katedrách a institutech.
Délka stáže na pracovišti je určena písemnou dohodou mezi pracovištěm PdF MU a stážistou v rozsahu od 2 do 6 měsíců. Stáž lze v odůvodněných případech prodloužit maximálně o 6 měsíců. V dohodě o stáži je popsán cíl stáže, obsah a rozsah odborných činností, které bude stážista vykonávat a uvedena zodpovědná osoba mentora, která odpovídá za průběh a hodnocení stáže.

Doba trvání stipendijního programu:
Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:
Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou pro udělení stipendia je splnění účelu stipendijního programu, podání návrhu vedoucím pracoviště a schválení odbornou komisí jmenovanou děkanem.
Odborná komise jmenovaná děkanem je složená z odborníků (proděkan pro rozvoj, vedoucích pracovišť na kterých probíhá odborná stáž, zástupce stipendijní komise atp.) vybere na základě předloženého projektu stáže a odborného posouzení ty kandidáty, kteří jsou vhodní pro získání podpory.

Zdroj financování:
  Stipendijní fond

Výše stipendia:
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
O výši stipendia rozhoduje proděkan pro strategii a internacionalizaci na návrh odborné komise.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc.
 
Stipendium je nenárokové.

Pozn. Žádost je podávána vedoucím pracoviště na sekretariát děkana.
Veškeré upřesňující a aktuální informace k tomuto stipendijnímu programu jsou na webových stránkách PdF MU – Stipendijní programy.

Pedagogická a humanitární činnost

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora studentů, kteří se svojí činností (bezplatně) nad rámec svých studijních povinností významnou měrou zaslouží o pomoc dětem, mládeži a dospělým se sociálním znevýhodněním, postižením nebo onemocněním.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Humanitární a pedagogické aktivity musí být provázány s rozvojem a záměry PdF MU nebo navázány na projekty jednotlivých kateder nebo institutů.

Zdroj financování: Stipendijní fond

Výše stipendia: Výši stipendia schvaluje stipendijní komise.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium je nenárokové.
Stipendium je jednorázové.

Pozn.: Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího pracoviště na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.

Prospěchové stipendium pro vynikající studenty

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora a motivace studentů, kteří v předchozím akademickém roce dosáhnou mimořádně dobrých studijních výsledků.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním bakalářském, magisterském a navazujícím magisterském studiu, kteří splňují následující kritéria:
 • v předchozím akademickém roce dosáhli váženého studijního průměru do 1,20
 • získali minimálně 60 kreditů mimo kreditů uznaných v uplynulém akademickém roce
 • nepřekročili standardní dobu studia

Zdroj financování: Stipendijní fond 

Způsob výplaty prospěchového stipendia:
Stipendium je jednorázové.
Stipendium je nenárokové.
Žádost student nepodává. Studenti budou vybráni na základě zadaných kritérií z Informačního systému MU.
Stipendia za předchozí akademický rok budou vyplacena jednorázově v podzimním semestru následujícího akademického roku.
Studentům posledních ročníků může být vyplaceno prospěchové stipendium i za poslední akademický rok (na konci 4., 6. a 10. semestru) za podmínky, že splní kritéria stipendijního programu do 30. 4. příslušného roku včetně. Výplata stipendia musí být provedena před ukončením státní závěrečné zkoušky. Studenti posledních ročníků, kteří splní podmínky pro přiznání prospěchového stipendia po tomto termínu, nemají na stipendium nárok.

Výše stipendia: Výši stipendia schvaluje stipendijní komise na návrh proděkana pro strategii a internacionalizaci a v závislosti na počtu studentů a objemu vyčleněných prostředků ze stipendijního fondu PdF MU.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč.

Pozn.: Stipendia budou vyplacena jednorázově v podzimním semestru.

Reprezentace fakulty a univerzity

Účel stipendijního programu:

Účelem stipendijního programu je podpora studentů, kteří svojí činností reprezentují fakultu a MU v různých oblastech (např. hudební vystoupení, realizace výstav, účast na literárních soutěžích, sportovní akce).
Smyslem tohoto programu je motivovat studenty k rozvoji aktivit s cílem přispět na částečné pokrytí jejich nákladů spojených s danou aktivitou a ocenit je za reprezentaci fakulty a univerzity.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům MU prezenčního a kombinovaného bakalářského, magisterského, navazujícího magisterského a doktorského studia.
Podmínkou pro získání stipendia je naplnění čl.3 odst.1, případně předložení nákladů spojených s reprezentací fakulty či univerzity a doporučení vedoucího katedry nebo institutu.

Zdroj financování: Stipendijní fond

Výše stipendia: Výši stipendia navrhuje vedoucí katedry nebo institutu a schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium je jednorázové.
Stipendium je nenárokové.

Pozn.: Žádost je podávána prostřednictvím vedoucího katedry nebo institutu na příslušném formuláři s řádným odůvodněním na studijní oddělení.

Prezentace výsledků tvůrčí činnosti

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora aktivní účasti studentů na českých i zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy, workshopy apod.). 

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.
Podmínkou přiznání stipendia je:

 • prezentace vlastních výzkumných zjištění, uměleckých, vzdělávacích a dalších odborných aktivit,
 • předložení žádosti se souhlasem školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry nebo institutu a předepsaném formuláři na úseku internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radkovi Pospíšilovi, Ph.D. , e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) v písemné i elektronické podobě minimálně šest týdnů před konáním akce,
 • schválení odbornou komisí jmenovanou děkanem.

Zdroj financování: Stipendijní fond

Výše stipendia: Výši stipendia schvaluje odborná komise.
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Stipendium pro jednoho studenta lze čerpat do výše 30 000 Kč za akademický rok. Od  1.1.2019 lze podporu do výše 80% předpokládaných nákladů vyplácet před samotnou cestou. Stipendium je jednorázové.
Stipendium je nenárokové.
Stipendium může být přiznáno jako příspěvek k pokrytí nákladů spojených s cestou, přiměřeným ubytováním a stravováním. Stipendium nelze použít k úhradě kapesného.
Stravné u zahraničních konferencí lze proplatit až do výše 50% dle tabulky Základní sazby stravného v cizí měně pro jednotlivé státy.
Stipendium může být přiznáno až do výše 100 % plánovaných nákladů.

Pozn.: Student předloží vyplněnou Žádost o stipendium - Prezentace výsledků tvůrčí činnosti (minimálně šest týdnů před konáním akce), která bude obsahovat doloženou předběžnou kalkulaci cestovních nákladů (jízdné, ubytování, stravné, účastnický poplatek - např. z webových stránek dopravce, pořadatele akce apod.). Zúčastní-li se více studentů jedné akce, bude podána pouze jedna společná žádost. Žádost s kladným vyjádřením školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště bude odevzdána na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, které ji po kontrole předá komisi jmenované proděkanem pro výzkum a akademické záležitosti, a ta rozhodne o přiznání stipendia. Studenti jsou pro cesty do zahraničí pojištěni Skupinovou pojistnou smlouvou pro cestovní pojištěpo splnění následujících podmínek:

 • Před cestou požádá student ekonomické odd. (pí Soňa Kudelová) o zařazení do seznamu pojištěnců.
 • Před cestou si student vyzvedne tamtéž kartičku pojištěnce.

Po návratu student odevzdá na ekonomické oddělení - pí Soňa Kudelová – kartičku pojištěnce (pokud ji měl) a dodá jí podklady pro vyplnění cestovního příkazu. Pokyny k vyúčtování stipendia nalezne student ZDE. Po kontrole a případném přepočtu zahraniční měny na české koruny bude formulář vrácen zpět studentovi, aby mohl provést v závěrečné zprávě vyúčtování nákladů v českých korunách. Na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů odevzdá student tyto dokumenty (Mgr. Radkovi Pospíšilovi, Ph.D.):

Všechny dokumenty budou odevzdány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení akce.

Údaje o publikačních výstupech je student povinen zanést do Informačního sytému MU; tam, kde je to možné, rovněž přenést do RIV. Splnění této podmínky bude předmětem kontroly. V příspěvku musí být uvedeno, že jeho vznik a prezentace byly podpořeny ze stipendijního fondu PdF MU.

Správou stipendijního programu je pověřeno Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D. (internationaloffice@ped.muni.cz).

Odkazy na příspěvky z konferencí, jejichž vznik a prezentace byla podpořena ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti.

Podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů v bakalářských a magisterských studijních programech

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora výzkumných a tvůrčích aktivit studentů PdF MU v bakalářských a magisterských studijních programech, které jsou realizovány v rámci přípravy bakalářské nebo diplomové práce nebo jsou navázány na projekty (výzkumné a rozvojové) realizované na PdF MU.
V odůvodněných případech se může jednat i o práce semestrální a ročníkové, které jsou zakončeny obhajobou před akademickou veřejností (např. veřejná prezentace).
Finanční podpora by měla umožnit studentům realizovat výzkum nebo tvůrčí aktivity ve spojení s prezentací na českých i zahraničních odborných akcích (semináře, konference, kongresy, workshopy, letní školy apod.) a rozvinout jejich profesní kompetence v rámci daného studijního oboru.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2017/2018.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v bakalářském a magisterském studijním programu v prezenční i kombinované formě studia.
Podmínkou přiznání stipendia je:

 • předložení žádosti se souhlasem garantujícího učitele, příp. vedoucího katedry nebo institutu
 • schválení stipendijní komisí.

Zdroj financování: Stipendijní fond

Výše stipendia:
Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
Výši stipendia schvaluje stipendijní komise.
Stipendium pro jednoho studenta lze v případě zahraniční akce přiznat až do výše 10 000 Kč za semestr, v případě tuzemské akce do výše 5 000 Kč za semestr.
Stipendium je jednorázové.
Stipendium je nenárokové.
Student může čerpat stipendium maximálně jednou v akademickém roce.

Pozn.: Student předloží prostřednictvím studijního oddělení (pí Hana Bednářová, e-mail: bednarova@ped.muni.cz) komisi záměr, ve kterém stručně shrne svůj výzkumný nebo tvůrčí projekt a doloží vztah k danému studijnímu předmětu, grantu, bakalářské, diplomové či semestrální práci apod. Záměr mimo jiné obsahuje: popis cílů, metod a výstupů, reálnou finanční rozvahu sestávající se z nezbytných nákladů na požadované činnosti a souhlas (včetně podpisu) vedoucího katedry či pracoviště. Výstupy realizovaných projektů budou průběžně zveřejňovány na webových stránkách PdF. Povinností studenta je dodat nejpozději do jednoho měsíce od ukončení projektu závěrečnou zprávu s vyúčtováním a v elektronické podobě výstupy určené ke zveřejnění na webových stránkách (texty, publikace, audiovizuální prezentace apod.). Závěrečná zpráva bude mj. obsahovat doklady k vyúčtování, souhlas a podpis vedoucího katedry. Údaje o publikačních výstupech je student povinen zanést do Informačního sytému MU; tam, kde je to v souladu s platnou Metodikou hodnocení výsledků VaV, rovněž do RIV. Splnění této podmínky bude předmětem kontroly stipendijní komise. V příspěvku musí být uvedeno, že jeho vznik a prezentace byly podpořeny ze stipendijního programu PdF MU. Pokud bude výsledkem aktivity studenta publikace (tj. ucelená publikace, např. sborník, nikoliv jednotlivý příspěvek ve sborníku z konference na jiné VŠ) vydaná s podporou stipendijního programu musí vyjít na MU – garantující učitel, případně vedoucí katedry či pracoviště se zavazuje postupovat ve spolupráci s Edičním centrem PdF MU dle Pokynu kvestora MU č. 9/2007 a Směrnice rektora č. 6/2008!

Podpora studijních pobytů / praktických stáží

Účel stipendijního programu:

Smyslem stipendijního programu je podpora účasti studentů na zahraničních nebo domácích vzdělávacích akcích, studijních pobytech  mimo program Erasmus+ nebo praktických stážích v institucích, které se bezprostředně vztahují k předmětu studia (projektu, výzkumnému záměru, grantu apod.).

Cílem stipendijního programu je umožnit studentům setkání s experty na danou problematiku, seznámit se se systémem vzdělávání dané země nebo posláním konkrétní výzkumné nebo vzdělávací instituce.
Stipendijní program má dále za úkol podpořit mezinárodní mobilitu studentů na studijních pobytech a praktických stážích (praxích) mimo program Erasmus+. Cílem programu není podpora studentů na jazykových kurzech.

  Na základě splnění podmínek může stipendium pokrývat: náklady na dopravu (až do výše 100%), účastnický poplatek (až do výše 100%) a náklady na ubytování (od 1.1.2019 až do výše 100%). Část nákladů na ubytování a stravování si studenti hradí z vlastních prostředků. Ze stipendia nelze hradit kapesné a stravné.

Doba trvání stipendijního programu:

Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

Podmínkou přiznání stipendia je:

 • pozvání příslušného pracoviště nebo osobní pozvánka pro konkrétního studenta/studentku nebo podepsaný Learning Agreement
  • předložení žádosti se souhlasem školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště na předepsaném formuláři na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D., e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) v písemné i elektronické podobě minimálně šest týdnů před plánovaným odjezdem na studijní pobyt,(prospěch, opakování předmětů, studijní aktivity apod.).
  • schválení stipendijní komisí, která přihlíží k celkovému předchozímu průběhu studia.

  Zdroj financování: Stipendijní fond

  Výše stipendia: Výši stipendia schvaluje stipendijní komise.
  Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
  Stipendium pro jednoho studenta lze u zahraničních pobytů v trvání do 30 dní přiznat až do výše 10 000 Kč, u pobytů v trvání od 31 dní do 60 dní až do výše 25 000,- Kč, u pobytů v trvání od 61 dní do 90 dní až do výše 45 000,- Kč a v případě pobytů přesahujících 90 dní až do výše 60 000,- Kč v jednom akademickém roce. V případě tuzemských akcí do výše 5 000 Kč. 
  Od  1.1.2019 lze podporu do výše 80% předpokládaných nákladů vyplácet před samotnou cestou. 
  Stipendium je nenárokové.Stipendium je jednorázové. Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v akademickém roce.

  Pozn.: Student předloží vyplněnou Žádost o stipendium – Podpora studijních pobytů / praktických stáží (minimálně šest týdnů před odjezdem), která bude obsahovat doloženou předběžnou kalkulaci cestovních nákladů (jízdné, ubytování, účastnický poplatek - např. z webových stránek dopravce, pořadatele akce apod.). Zúčastní-li se více studentů jednoho pobytu, bude podána pouze jedna společná žádost. Žádost s kladným vyjádřením školitele (event. vedoucího práce) a vedoucího katedry či pracoviště bude odevzdána na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, které ji po kontrole předá stipendijní komisi, a ta rozhodne o přiznání stipendia.

  Studenti jsou pro cesty do zahraničí pojištěni Skupinovou pojistnou smlouvou pro cestovní pojištění po splnění následujících podmínek:

  • před cestou požádá student ekonomické odd. (pí Soňa Kudelová) o zařazení do seznamu pojištěnců,
  • před cestou si student vyzvedne tamtéž kartičku pojištěnce.

  Po návratu student odevzdá na ekonomické oddělení - pí Soňa Kudelová – kartičku pojištěnce (pokud ji měl) a dodá jí podklady pro vyplnění cestovního příkazu. Pokyny k vyúčtování stipendia nalezne student ZDE. Po kontrole a případném přepočtu zahraniční měny na české koruny bude formulář vrácen zpět studentovi, aby mohl provést v závěrečné zprávě vyúčtování nákladů v českých korunách. Na Úseku internacionalizace a zahraničních vztahů odevzdá student tyto dokumenty (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.):

  Všechny materiály budou odevzdány nejpozději do jednoho měsíce od ukončení akce.

  Správou stipendijního programu je pověřeno Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů, Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D.

  Podpora mobilit v programu Erasmus+

  Účel stipendijního programu:

  Smyslem stipendijního programu je podpora mezinárodní mobility studentů v rámci programu Erasmus+. Stipendium je určeno pro dofinancování životních nákladů a cestovného spojeného se zahraničním pobytem v zemích Evropy. Stipendium je určeno pro zahraniční pracovní a studijní pobyty v délce trvání typicky jednoho semestru, ne však kratší než dvou měsíců.

  Doba trvání stipendijního programu:

  Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2018/2019. Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok. Žádosti je možné podávat vždy nejdříve měsíc před plánovaným pobytem.

  Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

  Stipendium  je určeno studentům PdF MU v prezenčním a kombinovaném bakalářském, magisterském, navazujícím magisterském a doktorském studiu.

  Podmínkou pro přiznání stipendia je:

  • Podání žádosti o stipendium na podporu mobilit v programu Erasmus+ na Úsek internacionalizace a zahraničních vztahů (Mgr. Radek Pospíšil, Ph.D., e-mail: internationaloffice@ped.muni.cz) minimálně šest týdnů před plánovaným odjezdem na zahraniční pobyt spolu s kopií oboustranně potvrzeného Learning Agreementu a akceptačního dopisu z hostující univerzity nebo organizace. V době podání žádosti musí mít student zaevidovaný zahraniční pobyt v IS MU (evidence pobytu v IS MU je povinností studenta).
  • Schválení žádosti proděkanem pro strategii a internacionalizaci.

  Pozn.: Neúplná žádost, chybějící evidence pobytu v ISu či nedodržení termínu pro podání žádosti je důvodem pro zamítnutí žádosti. 

  Zdroj financování: Stipendijní fond

  Výše stipendia:

  Výši stipendia schvaluje proděkan pro strategii a internacionalizaci.Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu. Výše stipendia se odvíjí od délky a místa pobytu a od paušálních měsíčních splátek stanovených pro danou zemi.

  Přiznání stipendia a jeho výplata:

  Stipendium je nenárokové a je udělováno na základě individuálního posouzení každé žádosti. Podmínkou pro vyplacení stipendia je úspěšné absolvování studijního nebo pracovního pobytu, které bude doloženo splněním min. 20 ECTS kreditů. K tomuto do 30 dnů od návratu z pobytu ze zahraničí vloží student do IS MU u studijních pobytů Transcript of Records a Confirmation of Studies, u pracovních pobytů Traineeship Certificate /Confirmation of the Placement Period. Pokud student nesplní některou z podmínek, stipendium mu může být odejmuto i zpětně v plné výši. 

  Stipendium bude vyplaceno v průběhu zahraničního pobytu převodem na bankovní účet studenta zadaný v IS MU. Stipendium bude studentovi vyplaceno po doložení žádosti, evidenci pobytu v ISu, potvrzeného Learning Agreementu a akceptačního dopisu. Student může čerpat toto stipendium maximálně jednou v daném akademickém roce. Stipendium nelze kombinovat s jiným stipendijním programem financovaným ze zdrojů PdF MU.

  Podpora talentovaných prezenčních doktorandů

  Účel stipendijního programu:

  Smyslem programu je podpora výjimečně nadaných studentů  doktorských studijních programů PdF MU a vytvoření finančních podmínek pro jejich plné zapojení do excelentních výzkumných úkolů.

  Doba trvání stipendijního programu:

  Stipendijní program se vyhlašuje pro akademický rok 2019/2020.
  Není-li do konce této lhůty vyhlášena jiná doba trvání programu, resp. není-li program zrušen, prodlužuje se doba jeho trvání o další akademický rok.

  Okruh studentů, kterým je stipendium určeno:

  Stipendium je určeno studentům PdF MU v prezenčním doktorském studijním programu.
  O stipendium se mohou studenti ucházet po úspěšném absolvování prvního semestru DSP.
  Odborná komise jmenovaná děkanem a složená z odborníků (proděkan pro výzkum a akademické záležitosti, zástupce příslušných oborových rad, vedoucích školících pracovišť, zástupce stipendijní komise atd.) vybere na základě předloženého výzkumného projektu a odborného posouzení ty kandidáty, kteří jsou vhodní pro získání podpory.

  Zdroj financování: Stipendijní fond

  Výše stipendia: O výši stipendia rozhoduje proděkan pro strategii a internacionalizaci na návrh odborné komise.
  Výše vyplacených stipendií je závislá na aktuální výši stipendijního fondu.
  Stipendium pro jednoho studenta lze přiznat až do výše 10 000 Kč za kalendářní měsíc.
  Stipendium je nenárokové.
  Studenti, kteří se ucházejí o toto stipendium + stávající stipendisté, předloží do 1.6. a 30.11. příslušného akademického roku žádost na oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů.
  Každé tři měsíce student předkládá své výsledky, které posuzuje školitel spolu s vedoucím pracoviště a po šesti měsících výše uvedená odborná komise, která dává návrh na přiznání stipendia na další šestiměsíční období, nebo úpravu jeho výše (snížení nebo zvýšení podle předchozích uznatelných publikačních výstupů)
  V případě nedostatečných výsledků, neplnění úkolů apod., může být stipendium ihned odebráno.

  Pozn.: Studenti, kteří se ucházejí o toto stipendium předloží žádost na Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí (Mgr. Florkové) .

  Pro podání žádosti využijí formuláře: Žádost o stipendium - podpora talentovaných prezenčních doktorandů.

  Pro podání průběžné zprávy využijte formulář: Průběžná zpráva o plnění výzkumné činnosti – podpora talentovaných prezenčních doktorandů

  Správou stipendijního programu je pověřeno Oddělení výzkumu, kvality a akademických záležitostí, Mgr. Hana Florková.