•  
 

Příspěvky z tuzemských konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2014

Mgr. BcA. Marie Bajnarová: "Svěřenci z výchovných ústavů a jejich motivace ke kresebnému projevu" – příspěvek z odborné konference Sapere Aude 2014 "Pedagogika, psychologie a dnešní společnost".

Mgr. BcA. Marie Bajnarová: "Kresebný projev mládeže s poruchou chování" – příspěvek z odborné konference Současná škola "Dílna lidskosti".

Mgr. BcA. Marie Bajnarová:"Výtvarný projev jako nástroj poznání dětí a mládeže s poruchou chování" – příspěvek z III. ročníku Mezinárodní vědecké konference studentů doktorských studijních programů v oblasti společenských věd.

Mgr. BcA. Marie Bajnarová:"Specifické znaky v kresebném projevu mladistvých s poruchami chování" a "Tvůrčí myšlení a proces tvorby u streetartistů" – příspěvky z elektronické konference QUAERE 2014.

Mgr. Veronika Lokajíčková: "Prezentace – ukázka použití metodiky AAA na konkrétní výukové situaci " – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí).

PhDr. Lenka Gajzlerová: "Výsledky výzkumu využití digitálních technologií v edukaci" – prezentace z konference Information & Communication Technologies in Education.

Bc. Miroslav Konvalinka: "Meteorologické přístroje ve výuce na základních školách" – prezentace z XXXII. mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu.

Mgr. Ivana Márová: "Metoda Global Storylines jako nástroj výchovy a vzdělávání" – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí).

Mgr. Kateřina Cásková: "Čistý jazyk jako výzkumný nástroj pro detekci tacitních znalostí studentů učitelství" – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí).

Mgr. Jana Vlčková: "Postoje žáků středních škol k vybraným problémům z genetiky" – poster z konference Trendy v didaktice biologie.

Mgr. Jana Vlčková: "Výsledky předvýzkumného šetření k identifikaci mylných představ o genetice" – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí)

Mgr. Karel Žák: "Život a pocity nekriminálních pedofilů – výsledky výzkumu 2012" – prezentace z mezinárodní konference VIII. mezinárodní vědecká konference SEXUALITY, Olomouc, 2014.

Mgr. Tereza Češková: "Analýza výukových situací rozvíjejících kompetenci k řešení problémů ve výuce přírodovědy na 1. stupni ZŠ" – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí).

Mgr. Markéta Švrčková Nedevová: "Zpětná vazby jako esenciální element formativního hodnocení" – prezentace z konference Študentské fórum 2014.

Mgr. Lucie Grůzová: "Parent approach on informal education for children less than three years of age in the Czech Republic" a "Education of two years old children in Czech educational system" – příspěvky z konference WCLTA 2014.

Mgr. BcA. Marie Bajnarová: "Vnímání výtvarné tvorby u dětí předškolního věku" a "Hodnoty v dětských artefaktech" – příspěvky z virtuální konference Evropské pedagogické fórum: Proměny pedagogiky a psychologie 2014.

Mgr. BcA. Marie Bajnarová: "Kresba a výrazová hra u dětí přeškolního věku" – příspěvek z virtuální konference Mezinárodní Masarykova konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

Mgr. Eva Minaříková a Mgr. Miroslav Janík: "Učitelé sledují videozáznamy výuky: analýza obsahové a procesuální dimenze profesního vidění" – prezentace z XXII. konference České asociace pedagogického výzkumu – Pedagogický výzkum (Spojnice mezi teorií a praxí).