•  
 

Příspěvky z tuzemských konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2013

Mgr. et MgA. Mariana Koutská: "Začlenění kultury do vzdělávání neslyšících žáků ZŠ v České republice, Francii a Švédsku" – příspěvek z  konference "Olomoucké speciálně pedagogické dny: I. Konference mladých vědeckých pracovníků".

PhDr. Veronika Girglová: "Pohled pedagoga běžné základní školy na podporu komunikativních kompetencí žáků s narušenou komunikační schopností" a PhDr. Petr Kopečný: "Podpora sociální inkluze jedinců se symptomatickou poruchou řeči ve věku mladší dospělosti" – příspěvek z  konference "Olomoucké speciálně pedagogické dny: I. Konference mladých vědeckých pracovníků".

Mgr. Tereza Češková: "Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjení kompetence k řešení problémů" Mgr. Veronika Lokajíčková: "Analýza výukové situace z hlediska potenciálu rozvíjet kompetenci k učení ve výuce zeměpisu s použitím metodiky AAA" – příspěvky z konference "XX. konference ČPdS 2013".

Mgr. et MgA. Mariana Koutská: "Muzea a neslyšící děti – stojí o sebe vůbec? Přístupnost muzeí pro neslyšící žáky ZŠ v České republice, Francii a Švédsu" – příspěvek z konference "Muzea a sociálně znevýhodnění".

Mgr. Kateřina Švejdíková: " Psychometrické vlastnosti a schopnost predikce učebních výsledků u dotazníků strategií učení se cizímu jazyku v českém prostředí" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Mgr. Markéta Švrčková Nedevová: "Způsoby hodnocení dětského výtvarného projevu v předškolním vzdělávání" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Mgr. Pavla Sýkorová: "Individuální čtenářství žáka a faktory, které je ovlivňují" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Mgr. Josef Moravec: "The Use of e-Textbooks: Views of Lower Secondary School Pupils" – příspěvek z mezinárodní vědecké konference "12th IARTEM International Conference on Textbooks and Educational Media."

Mgr. et MgA. Mariana Koutská: "Kultura pro všechny? Neslyšící žáci ZŠ v českých kulturních institucích" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Mgr. Alena Bendová: "Class Climate in Secondary school of Law and Security Specialization" – příspěvek z mezinárodní Baťovi konference pro doktorandy a mladé vědecké pracovníky.

Mgr. Eva Minaříková a Mgr. Miroslav Janík: "Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka a jeho rozvoj pomocí videowebu" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.

Mgr. Veronika Lokajíčková: "Příležitosti k rozvíjení kompetence k učení ve výukových situacích zeměpisu: výsledky předvýzkumu" – prezentace z XXI. konference České asociace pedagogického výzkumu: Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti.