•  
 

Příspěvky z tuzemských konferencí podpořené ze stipendijního programu Prezentace výsledků tvůrčí činnosti v roce 2012

Mgr. Petra Holešovská: "Jak vnímají stresovou situaci nadaní žáci?" - příspěvek z 1. pracovního semináře s mezinárodní účastí – "Učíme nadané žáky".

Mgr. Veronika Šuráňová: "Využití všímavosti (mindfulness) v duševní hygieně pomáhajících profesí" – příspěvek z elektronické konference "Sapere Aude 2012" s podtitulem "Vzdělávání a dnešní společnost".

Mgr. Lenka Gajzlerová: "Výsledky výzkumu využití digitálních technologií v edukaci" – prezentace na konferenci "INSPO" – Internet a informační systémy pro osoby se specifickými potřebami 2012.

PhDr. Jana Nováková: "Šikana žáků s poruchou autistického spektra" – příspěvek z vědecké konference s mezinárodní účastí "Sapere Aude 2012".

Mgr. Veronika Šuráňová: " Využití mindfulness principů v kontextu satiterapie při léčbě závislosti na alkoholu" – příspěvek z AT Konference 2012.

Mgr. Petr Kopečný: "Poskytování logopedické intervence v domovech pro seniory" – příspěvek ze 4. ročníku mezinárodní vědecké konference ICOLLE ve Křtinách.

Mgr. Veronika Lokajíčková: "Očekávané výstupy jako přechod od seriálního vidění k integrálnímu kódu konstrukce učiva: analýza koherence učebnic a RVP ZV", Mgr. Eva Minaříková: "Povaha profesního vidění u studentů učitelství: pilotní studie", Bc. Michaela Spurná: "Vnímání Etické výchovy žáky 2. stupně ZŠ" a Mgr. Miroslav Janík: "Návrh designu výzkumu shluků a sekvencí strategií učení se cizímu jazyku ve vazbě na vzdělávací výsledky žáků" – příspěvky z vědecké konference ČAPV 2012, Kvalita ve vzdělávání.

Mgr. Hana Lavičková: "Návrh designu výzkumu pro analýzu kvality čítanek primární školy" – příspěvky z vědecké konference ČAPV 2012, Kvalita ve vzdělávání.

Mgr. Karolína Pešková a Mgr. Pavel Zlatníček: "Vznik a vývoj nového instrumentu pro posuzování kvality výuky cizího jazyka" – příspěvky z vědecké konference ČAPV 2012, Kvalita ve vzdělávání.

Mgr. Miroslav Jireček: "Historicko-srovnávací anylýza kurikulárních dokumentů dějepisu: vybrané výsledky výzkumu" – příspěvky z vědecké konference ČAPV 2012, Kvalita ve vzdělávání.

Mgr. Markéta Hroznová Dusíková: "Holistické pojetí zdraví v učebnicích prvouky pro primární školu" – poster z vědecké konference ČAPV 2012, Kvalita ve vzdělávání.

Mgr. Kateřina Švandová: "Dvojúrovňový test jako jedna z možností identifikace mylných představ na tématu fyziologie rostlin" – příspěvek z konference "Študentské fórum XIII."

Mgr. Markéta Švrčková Nedevová: "Vliv profesní přípravy předškolního pedagoga na jeho vlastní pojetí výtvarné výchovy v praxi" – příspěvek z konference "Študentské fórum XIII."

Mgr. Vendula Soběslavská: "Lesní mateřské školy jako alternativa předškolního vzdělávání: historicko-srovnávací studie" – příspěvek z konference "Študentské fórum XIII."