•  
 

Jazyková a literární komunikace

Tato sekce slouží pro studenty doktorského studijního oboru Jazyková a literární komunikace. Naleznete zde konkrétní informace k tomuto oboru:

 • Jazyková a literární komunikace

   

  Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity, kterým nabízí informace o oboru Jazyková a literární komunikace.

   

  Charakteristika oboru

  Studijní obor rozvíjí další odborné vzdělávání absolventů vysokoškolského magisterského studia se zaměřením na vědní obory český jazyk a česká literatura. Absolvent doktorského studia je odborníkem na vybranou problematiku týkající se současné jazykové nebo literární komunikace, případně na další předměty humanitního zaměření související s jazykovědnou nebo literárněvědnou bohemistikou.

   

  Přijímací řízení

  Základní podmínkou přijetí do doktorského studia oboru Jazyková a literární komunikace je absolvování magisterského studijního programu se zaměřením na český jazyk nebo českou literaturu (například absolventi učitelského i neučitelského oborového studia českého jazyka a literatury, knihovnictví) a úspěšné vykonání přijímací zkoušky.

  Přijímací zkouška má formu ústního pohovoru (vedeného v českém jazyce) a jejím cílem je ověřit odbornou úroveň uchazeče, jeho zájem o obor i jeho předpoklady pro vědeckou práci.

  Uchazeč u přijímací zkoušky předloží návrh projektu disertační práce. Ten musí obsahovat stanovení výzkumného cíle, předběžné postupy jeho řešení a metody zpracování, časový harmonogram a výběrový seznam sekundární literatury. Součástí projektu je návrh na školitele a jeho souhlasu s vedením disertační práce (potvrzený podpisem v písemném zpracování projektu).

  Návrhy a příklady témat disertačních prací:

  Návrh témat prací vychází z výzkumného zaměření pracoviště a školitelů. Zahrnuje jazykovědnou i literárněvědnou sféru s přesahy ke komunikační praxi. Akceptována budou i témata navržená studentem DSP po domluvě se školitelem. Bližší informace poskytne doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D. (subrtova@ped.muni.cz).

  ·         Exonyma v deklinačním systému češtiny (na základě televizních / rozhlasových pořadů)

  ·         Současné hypokoristické podoby ženských křestních jmen (na základě materiálu Českého národního korpusu)

  ·         Vývojové tendence výrazových prostředků současné žurnalistiky

  ·         Intertextové a interdisciplinární tendence současných textů publicistických (event. esejistických a reklamních)

  ·         Výzkum současné české literatury šířené digitálními médii

  ·         Aktuální metodologické problémy literární historiografie

  ·         Interkulturní aspekty literatury pro děti a mládež v 21. století

  ·         Specifika jazykové a literární komunikace u dětí s odlišným mateřským jazykem

  ·         Podoby jazykové komunikace dětí ve školním prostředí

   

   

  Termín a způsob podání přihlášek

  Termín podání přihlášek pro zahájení studia od podzimního semestru: 1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku

  Termín přijímacího řízení: 14. 5. 2018 od 15:00 (pracovna doc. Šubrtové, Poříčí 7)

  Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

   Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30.4.

  a)    úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,

  b)    prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterském studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,

  c)    životopis,

  d)    přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,

  e)   projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce).

   

  Studijní předměty a průběh studia

  Studijní předměty zahrnují obecnou přípravu na vědeckou práci (povinné předměty Edukační teorie a filozofie jazyka, Cizí jazyk v odborné komunikaci, Příprava disertační práce, Odborná orientace v oboru), metodologii jazykovědného a literárněvědného výzkumu (povinně volitelné předměty Metodologie jazykovědného výzkumu, Metodologie literárněvědného výzkumu), oborové předměty (Teorie komunikace a výstavba komunikátu, Dynamika českého jazyka v synchronním a diachronním pohledu, Kapitoly z literární komunikace se zaměřením na literární teorii) a profilační předměty (volitelné předměty Média a mediální komunikace, Aktuální otázky pomezních lingvistických disciplín).

  Studium probíhá podle individuálního studijního plánu (ISP), který student připravuje společně se školitelem a který je poté schválen oborovou radou.

  Ke studijním povinnostem patří aktivity směřující k rozvoji studentových akademických dovedností: publikační činnost (v průběhu studia minimálně čtyři publikační výstupy, z toho minimálně jedna studie publikovaná v časopise zařazeném do databáze WoS ISI, SCOPUS, ERIH či do Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR), aktivní účast na konferencích, výuková činnost v souvislosti s tématem disertační práce (výuková činnost může být realizována i jako kooperovaná výuka se školitelem; u studentů kombinované formy studia ji lze nahradit přednáškami či workshopy pro studenty nebo odbornou veřejnost, nebo spoluprací při tvorbě studijních opor).

   

  Státní doktorská zkouška

  Státní doktorská zkouška se skládá z ústní zkoušky a obhajoby disertační práce. Organizace a průběh SDZ se řídí Studijním a zkušebním řádem MU – viz http://www.muni.cz/general/legal_standards/study_examination_regulations

  Seznam školitelů:

  doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
  doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.
  doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.