•  
 

Didaktika geografie

Tato sekce slouží především uchazečům o doktorské studium na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Naleznete zde konkrétní informace o oboru Didaktika geografie:

·        Cíle programu

·        Profil absolventa

·        Přijímací řízení

·        Přehled předmětů a průběh studia

·        Studijní katalog

·         Seznam školitelů

·         Členové oborové komise

Standardní doba studia je 4 roky, forma studia prezenční i kombinovaná.

Konzultace ohledně možných témat disertačních prací a potenciálních školitelů poskytuje: doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. – předseda oborové rady oboru Didaktika geografie.

 

Cíle programu

Doktorský studijní obor Didaktika geografie si klade za cíl přípravu vysoce kvalifikovaných odborníků vědecky pracujících v oboru Didaktika geografie a v souvisejících oborech. Koncepce navrženého doktorského studijního oboru se opírá o tři základní oblasti: výzkum, teorii a praxi. Prioritně přitom vychází z potřeby institucionalizovat a systemizovat teorii a výzkum v rovině oborově didaktické. Vedle toho sleduje i cíle obecnějšího rázu, a to zejména potřebu podpořit utváření společného teoretického zázemí oborových didaktik jako kvalitativně nového přístupu k (obecně) didaktickému myšlení a rovněž přispět svým dílem k probíhající profesionalizaci učitelství na všech stupních škol. Z pohledu PdF MU jde zejména o provázanost vzdělávání pro učitelství pro 1. a 2. stupeň ZŠ a nižších ročníků víceletých gymnázií. Těžištěm je individuální vědecká příprava studentů spojená zejména se zpracováváním disertační práce. Důraz je kladen na zpracování disertační práce a na odbornou orientaci v oboru.

Cílem studijního oboru Didaktika geografie je poskytnout badatelům, případně expertům pro rozhodovací sféru (tj. tvůrcům koncepcí v oblasti geografického vzdělávání atd.) kvalitní vědeckou přípravu, která se bude opírat o tradice a dosavadní stav českého i zahraničního teoretického i empirického poznání relevantního vzhledem k potřebám teorie a praxe geografického vzdělávání.

Výzkum v připravovaném doktorském studijním oboru Didaktika geografie lze charakterizovat výčtem následujících oblastí:

1.            Obsahová a cílová dimenze kurikula geografického vzdělávání, zkoumání jeho zamýšlené, realizované a dosažené formy.

2.            Zkoumání zákonitostí, trendů, aktérů, faktorů, procesů a výsledků geografického vzdělávání v širších sociokulturních souvislostech.

3.            Vzdělávání a profesionalizace učitelů geografie na všech stupních a typech škol.

 

Profil absolventa

Absolvent doktorského studia v oboru Didaktika geografie je vysoce kvalifikovaným odborníkem, který disponuje kompetencemi v oblasti didaktiky geografie vycházejícími z aktuálního stavu poznání mateřského oboru, pedagogiky a psychologie a z potřeb učitelské praxe na daném vzdělávacím stupni. Je rovněž erudovaným učitelem geografie schopným zprostředkovat kritické atributy geografické vědy cestou moderních forem vzdělávání a integrovat poznatky přírodních a společenských věd.

Absolvent studijního oboru je vybaven těmito stěžejními znalostmi, dovednostmi a kompetencemi:

·      přehledem v oblasti vzdělávacích teorií,

·      zásadními znalostmi a dovednostmi z geografických disciplín a z metodologie geografického výzkumu,

·      dovednostmi projektovat a realizovat oborový, didaktický, pedagogický a pedagogicko-psychologický výzkum podle povahy výzkumného tématu a kriticky hodnotit jeho výsledky,

·      dovednostmi využívat a popularizovat výsledky výzkumů v pedagogické praxi,

·      dovednostmi zprostředkovat výsledky svého bádání odborné komunitě,

·      dovednostmi (schopnostmi) spolupracovat s odborníky jiných pracovišť v národním i mezinárodním měřítku,

·      analyzovat a interpretovat problematiku teorie školy, teorie kurikula a teorie výuky a aplikovat je při řešení specifických problémů geografického vzdělávání,

·      rozumět komplexní problematice osvojování aktuálních geografických poznatků.

Své uplatnění může absolvent nalézt jako erudovaný učitel na všech stupních škol a ve vzdělávacích institucích, jako výzkumný pracovník v pedagogických výzkumných ústavech, národních i mezinárodních institucích, příp. jako vysokoškolský pedagog – vzdělavatel učitelů, konzultant v oblasti geografického vzdělávání, tvůrce i posuzovatel formálního i neformálního kurikula, učebnic, atlasů a jiných didaktických učebních materiálů, tvůrce koncepcí v oblasti geografického vzdělávání.

 

Přijímací řízení

Před podáním přihlášky doporučujeme požádat o konzultaci na katedře příslušného oboru.

Termín přijímací řízení17.6.2019  (Poříčí 9, posluchárna 5a)

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese https://is.muni.cz/prihlaska

Vstupní požadavky

Podmínkou zahájení ústní zkoušky je úspěšné ukončení magisterského studia uchazeče v některém z níže uvedených oborů:

·         učitelství zeměpisu pro 2. stupeň základní školy,

·         učitelství zeměpisu/geografie pro střední školy,

·         geografie a příbuzných studijních oborů.

 

Přijímací zkouška

Přijímací řízení probíhá formou ústní zkoušky, během níž uchazeč seznámí zkušební komisi se svým dosavadním vzděláním. Představí dosavadní odborný vývoj a soupis publikační činnosti v oboru popřípadě v oborech příbuzných a svou dosavadní odbornou a pedagogickou praxi. Součástí přijímacího řízení je předložení motivačního dopisu, ve kterém uchazeč objasní důvody, které ho vedou ke studiu doktorského oboru Didaktika geografie.

Přijímací zkouška se skládá ze tří částí:

1. část – Metodologie

Uchazeč předkládá projekt disertační práce (s písemným doporučením navrhovaného školitele). Nad projektem dizertační práce je během přijímací zkoušky vedena odborná diskuse, v níž uchazeč stručně charakterizuje současný stav bádání v dané oblasti, stanoví cíle, navrhne výzkumné metody a nastíní postupy při řešení dizertační práce společně s časovým harmonogramem. Uchazeč by měl prokázat orientaci v problematice vztahující se k tématu dizertační práce a schopnost samostatné tvůrčí práce.

2. část – Odborná rozprava

Odborná rozprava zjišťuje oborové znalosti uchazeče včetně základů oborové didaktiky, pedagogiky a psychologie a přehled uchazeče o současné odborné literatuře z oboru. Doporučená literatura je uvedena u specifických požadavků pro jednotlivé studijní programy/obory. Uchazeč zde prokazuje své znalosti širšího vědního základu oboru, seznámí komisi se svými publikovanými pracemi, pokud ještě nepublikoval, předloží diplomovou práci.

3. část – Zkouška ze světového jazyka

Při této zkoušce bude ověřováno porozumění odbornému cizojazyčnému textu (ve zvoleném jazyce – angličtina, němčina, francouzština, ruština) a zjišťovány dovednosti s tímto textem aktivně pracovat. Budou tedy vyžadovány praktické schopnosti číst odborný cizojazyčný text a diskutovat o jeho obsahu v cizím jazyce.

 

Hodnocení přijímací zkoušky:

Každá část přijímací zkoušky (rozprava nad projektem předpokládané doktorské disertační práce, odborná rozprava z oboru a zkouška ze světového jazyka) se hodnotí slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Na základě dílčích hodnocení se stanovuje celkový výsledek přijímací zkoušky, a to slovy: „uspěl(a), nebo neuspěl(a)".

Jestliže uchazeč neuspěl z kterékoli části zkoušky, je jeho celkové hodnocení přijímací zkoušky „neuspěl(a)".

U uchazečů hodnocených „uspěl(a)" stanoví komise pořadí na základě úrovně odborné rozpravy nad projektem předpokládané doktorské disertační práce.


O přijetí uchazeče ke studiu v doktorském studijním programu rozhoduje děkan fakulty.

 

Termín podání přihlášek:

·       1. 2. – 30. 4. příslušného akademického roku pro zahájení studia od podzimního semestru

 

Téma disertační práce i návrh školitele je doporučeno předem konzultovat s předsedou oborové rady doktorského studijního oboru doc. Mgr. Petrem Knechtem, Ph.D.

 

Zájemci o doktorský studijní program Didaktika geografie se mohou přihlásit do dvou volitelných předmětů, jejichž výuka je primárně zacílena na tvorbu disertačních projektů.

·         Výzkum v geografickém vzdělávání (vypisován pouze v jarním semestru).

·         SZ9MP_MDS Metodologie – přípravný kurz pro uchazeče o doktorské studium (vypisován pouze v jarním semestru).

 

Termín přijímací řízení: bude upřesněno (kancelář vedoucího, Poříčí 7) 

 

Přihlášku ke studiu lze podat pouze přes IS MU, elektronicky na adrese: https://is.muni.cz/prihlaska

 

Náležitosti přihlášky k přijímacímu řízení, které je nutno zaslat v listinné podobě na Oddělení vědy, výzkumu a vnějších vztahů PdF MU (Mgr. Hana Florková – florkova@ped.muni.cz) nejpozději do 30. 4.:

a)    úředně ověřené kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) – platí pro absolventy z jiných vysokých škol než je MU a pro absolventy MU před 1. lednem 1999,

b)    prostá kopie dokladů o studiu v magisterském studijním programu (magisterský diplom, vysvědčení o státní magisterské zkoušce, popř. dodatek k diplomu) - platí pro absolventy MU, kteří studovali jiné fakulty než PdF a ukončili studium po 1. lednu 1999. Absolventi PdF MU po 1. lednu 1999 nemusí doklad o studiu v magisterském studijním programu dokládat. Ti, kteří aktuálně končí magisterské studium, dodají v případě přijetí doklad o složení státní zkoušky a obhájení diplomové práce nejpozději k zápisu,

c)    životopis,

d)    přehled odborné činnosti uchazeče v oboru příslušného doktorského programu, seznam případných uveřejněných výsledků resp. výsledků přijatých k uveřejnění,

e)   projekt disertační práce (s písemným souhlasem navrhovaného školitele s předloženým projektem disertační práce i s touto funkcí, s uvedením instituce, na které působí),

f)     doklad o případné pedagogické praxi,

g)    doplňující údaje: specifikace cizího jazyka u přijímací zkoušky.

Seznam školitelů:

doc. PaedDr. Eduard Hofmann, CSc. 
doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D.