•  
 

Ústřední knihovna

O Ústřední knihovně PdF MU

Ústřední knihovna představuje informační základnu jak pedagogické, tak i tvůrčí vědecké a umělecké činnosti fakulty. Je specializovaným pracovištěm pro poskytování knihovnických a informačních služeb.

Zabezpečuje zejména získávání, evidenci, zpracování a uchovávání knihovního a informačního fondu pro studenty všech forem studia a pro odbornou, pedagogickou a vědeckou práci zaměstnanců Pedagogické fakulty, otevřena je i veřejnosti. Knihovní fondy Ústřední knihovny mají formu tištěných a elektronických dokumentů v profilu pedagogických věd a vybraných dokumentů z všeobecných, technických a humanitních věd.

Knihovna poskytuje výpůjční, informační a rešeršní služby, věnuje se vzdělávací činnosti na podporu informační gramotnosti studentů. Řadu služeb zprostředkovává online formou (umožňuje přístup k elektronickým informačním zdrojům, elektronickému knihovnímu katalogu, materiálům na podporu informační gramotnosti).

Dlouhodobým cílem knihovny je spojení maximální otevřenosti knihovního fondu, zajištění důstojného prostoru pro samostudium i kooperaci ve skupinách, poskytování výpůjčních služeb, vzdělávání a také zajištění sociálního prostoru pro setkávání. Knihovna v současnosti sídlí ve čtyřech podlažích budovy CVIDOS na Poříčí 31a. 

Historie knihovny

Ústřední knihovna na Pedagogické fakultě vznikla v roce 1947. Před umístěním do prostor budovy Centra výzkumných institutů a doktorandských studií (CVIDOS) na Poříčí 31a se nacházela v jiné části Pedagogické fakulty na Poříčí 9. Od roku 1996 byla rozdělena do tří provozů, a to studovny, půjčovny a knihovny západních jazyků. Fond těchto tří samostatných provozů je nyní sloučen dohromady a rozdělen do čtyř podlaží nově vzniklé knihovny v budově CVIDOS.Výstavba této budovy, jejíž nedílnou součástí se stala i knihovna, byla zahájena v roce 2012. Nová knihovna je svým uživatelům plně k dispozici od podzimního semestru 2014.

Ústřední knihovna metodicky spravuje katederní knihovny PdF MU. Od roku 1998 probíhá proces postupné integrace fondu katederních knihoven do ÚK.

Elektronické informační zdroje

Adresa a kontakt

Ústřední knihovna
Pedagogická fakulta MU
Poříčí 31a
603 00  Brno

VEDOUCÍ KNIHOVNY

Tel.: +420 549 49 1608
E-mail: knihovna@ped.muni.cz

PROVOZ KNIHOVNY
Tel.:
+420 549 49 1669

E-mail: vypujcky@ped.muni.cz

Veškeré informace o knihovně včetně otvírací doby najdete na webu Ústřední knihovny.

Aktuality sledujte na Facebooku.