•  
 
Pokyny pro vydávání publikací

Pokyny pro vydávání publikací

Závazný postup pro vydávání odborných knih (zařazení do RIVu)

 1. Autor zařadí odbornou knihu do edičního plánu fakulty.
 2. Autor dodá rukopis v elektronické podobě v MS Word nejlépe s jedním očíslovaným kontrolním výtiskem v termínu edičního plánu fakulty na daný rok a další potřebné údaje vedoucímu edičnímu centru.      
  • Rukopis musí být kompletní, včetně titulního listu, jména autora/ů, obsahu, předmluvy (bude-li ji kniha obsahovat), úvodu, seznamu literatury, popisků k obrázkům, tabulkám, grafům apod., cizojazyčného resumé, údajů pro tiráž, copyright a log (např. jména fotografů, překladatele), jež mají být v knize uvedena, pojmů rejstříku. Obrázky použité v rukopise dodat samostatně, v rozlišení minimálně 300 DPI.
  • Co musí obsahovat titulní strana a tiráž.
 3. Další nutné podklady:
  • Název odborné knihy (česky i anglicky), klíčová slova (5–10, česky i anglicky), anotace (maximálně 800 znaků včetně mezer, česky i anglicky). Formulář k vyplnění naleznete zde.
  • Požadavek vedoucího pracoviště na tisk odborné knihy s návrhem výše nákladu, informací o finančním pokrytí nákladů na vydání, jména všech spoluautorů (formulář Požadavek vedoucího pracoviště k vydání publikace).
  • Prohlášení o provedení odborné jazykové korektury. Ediční centrum může na autorovu žádost zajistit jazykovou korekturu, autor však musí počítat s jeji úhradou.
  • Pokud autor požaduje přidělení DOI, je třeba odevzdat samostatný soubor v MS Word (literatura DOI), který obsahuje pouze jednotlivé položky seznamu použité literatury.
  • Vedoucí edičního centra zkontroluje formální náležitosti předloženého díla (včetně souladu s formálními požadavky uvedenými v Metodice hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací ukončených programů (platné pro daný rok) a seznámí autora s případnými požadavky na formální úpravu. V případě nutnosti požádá autora o doplnění chybějících podkladů.
  • Autor (editor) dodá návrhy na recenzenty. Pověřený proděkan pro výzkum a akademické záležitosti od navržených, popř. dalších recenzentů vyžádá recenzní posudky. Minimálně jeden z recenzentů bude mimo pracoviště autora.
 4. Pověřený proděkan pro výzkum a akademické záležitosti zašle recenzentům (po předběžném oslovení a získání souhlasu se zpracováním posudku) finální podobu rukopisu určenou k posouzení, formulář pro zpracování recenzního posudku a dohodu o provedení práce.
 5. Obdržené recenzní posudky se uloží v ediční centru a kopie se poskytnou autorovi.
 6. Po obdržení recenzních posudků autor do termínu dohodnutého s vedoucím edičního centra zapracuje připomínky recenzentů a uvede jména recenzentů (plné jméno s tituly a název pracoviště recenzenta) do rukopisu. Kromě toho dodá vyjádření k recenzním. Upravený text postoupí edičnímu centru.
 7. V případě, že alespoň jeden z recenzentů nedoporučí knihu k vydání, rozhodne o vydání/nevydání knihy Ediční komise PdF MU. V případě, že recenzenti doporučí vydat knihu za předpokladu přepracování či úprav, je autor povinen reagovat na připomínky recenzentů a v dohodnutém termínu provést příslušné úpravy. Ke konečné verzi rukopisu díla je autor povinen zpracovat přehled provedených úprav a specifikovat jejich rozsah a charakter.
 8. Ediční centrum nebo externí firma (studio) provede sazbu textu.
 9. Autor provede korekturu sazby. Korektury autor provádí buď elektronicky v pdf souboru, pomocí nástrojů programu Adobe Acrobat, vždy tak, aby bylo zřejmé, jaká oprava má být provedena, anebo klasicky v papírové podobě za použití standardních korekturních značek (nápověda v ČSN 880410) a to tak, aby bylo jasné, co autor zamýšlel.
 10. Redakce/studio poskytne náhled před tiskem a teprve po autorově odsouhlasení postupí dílo do tisku.
 11. Ediční centrum podá prostřednictvím Žádost o zajištění vydavatelských a distribučních služeb nakladatelství o přidělení ISBN, popř. DOI Nakladatelství MU.
 12. Pokud autoři publikace nejsou zaměstanci MU a nebyla s nimi podepsaná dohoda o provedení práce, je nutné s autory uzavřít licenční smlovu. K uzavření licenční smlouvy je nutné dodat: jméno autora včetně titulů, rodné číslo, adresu, státní příslušnost, platnost a poskytnutí licenční smlouvy, údaj o početu autorských výtisků.
  • Protože  jde o složité právní vztahy, které vyžadují jednotný postup a kontrolu, je k jednání s Nakladatelstvím MU oprávněn výlučně vedoucí edičního centra. V nutných případech může stykem s nakladatelstvím MU pověřit přímo autora. Jejich povinností pak je o jednání a jeho výsledcích podat vedoucímu edičního centra informaci.
 13. Nakladatelství MU přidělí ISBN, popř. DOI, uzavře smlouvu s externím autorem. Postoupí publikaci zpět edičnímu centru.
 14. Ediční centrum nebo externí firma (studio) zapracuje ISBN, popř. DOI a další připomínky.
 15. Ediční centrum nebo externí firma (studio) předá podklady tištěné publikace, publikace na CD nebo DVD do výroby.
  Zaslání finálního pdf souboru elektronické publikace (včetně přední a zadní strany obálky) do Nakladatelství MU. Vystavení elektronické publikace v MUNISPACE.
 16. Ediční centrum zabezpečení odvedení povinných i autorských výtisků tištěné publikacе (publikace na CD nebo DVD).
 17. Ediční centrum naskladní prodejní knihy do skladu prodejních publikací PdF MU, neprodejné knihy předá příslušnému pracovišti.

Závazný postup pro vydávání sborníků, učebních textů a dalších publikací

 1. Autor publikace nebo editor sborníku zařadí titul do edičního plánu fakulty.
 2. Autor publikace nebo editor sborníku dodá rukopis v elektronické podobě v MS Word nejlépe s jedním očíslovaným kontrolním výtiskem v termínu edičního plánu fakulty na daný rok a další potřebné údaje vedoucímu edičního centra.
  • Rukopis musí být kompletní, včetně titulního listu, jména autora/ů, obsahu, předmluvy (bude-li kniha obsahovat), úvodu, seznamu literatury, popisků k obrázkům, tabulkám, grafům apod., cizojazyčné resumé, údajů pro tiráž, copyright a log, které zná autor (např. jména fotografů, překladatele), jež mají být v knize uvedena, klíčových pojmů rejstříku.
  • Informace k jednotné úpravě sborníku naleznete zde.
  • Co musí obsahovat titulní strana a tiráž?
 3. Další potřebné podklady:
  • Název knihy (česky i anglicky), klíčová slova (5–10, česky i anglicky), anotace (maximálně 800 znaků včetně mezer, česky i anglicky). Formulář k vyplnění naleznete zde.
  • Požadavek vedoucího pracoviště na tisk knihy s návrhem výše nákladu, informací o finančním pokrytí nákladů na vydání, jména všech spoluautorů (formulář Požadavek vedoucího pracoviště k vydání publikace).
  • Recenzní posudky. Formulář recenzních posudků sborníku najdete zde.
  • Prohlášení o provedení odborné jazykové korektury. Ediční centrum může na autorovu žádost zajistit jazykovou korekturu,autor však musí počítat s jeji úhradou.
  • Pokud autor požaduje přidělení DOI, je třeba odevzdat samostatný soubor v MS Word (literatura DOI), který obsahuje pouze jednotlivé položky seznamu použité literatury.
  • Vedoucí edičního centra zkontroluje formální náležitosti předloženého díla a seznámí autora s případnými požadavky na formální úpravu. V případě nutnosti požádá autora o doplnění chybějících podkladů.
  • Autor (editor) dodá recenzní posudky. 
 4. Vedoucí edičního centra provede kontrolu dodaných podkladů. Zašle podklady k posouzení proděkanovi pro výzkum a akademické záležitosti.
 5. V případě nutnosti vedoucí edičního centra požádá autora publikace nebo editor sborníku o doplnění chybějících požadavků.
 6. Autor publikace nebo editor sborníku zapracuje připomínky, dodá podklady, které je nutné doplnit. V případě oprav dodá nový text v elektronické podobě vedoucímu edičního centra.
 7. Ediční centrum nebo externí firma (studio) udělá sazbu publikace.
 8. Autor publikace nebo editor sborníku udělá korekturu publikace (první příp. druhou korekturu).
 9. Ediční centrum přes Žádost o zajištění vydavatelských a distribučních služeb nakladatelství o přidělení ISBN, popř. DOI Nakladatelství MU.
 10. Pokud autoři publikace nejsou zaměstanci MU a nebyla s nimi podepsaná dohoda o provedení práce, je nutné s autory uzavřít licenční smlovu. K uzavření licenční smlouvy je nutné dodat: jméno autora včetně titulů, rodné číslo, adresu, státní příslušnost, platnost a poskytnutí licenční smlouvy, údaj o početu autorských výtisků.
  • Protože  jde o složité právní vztahy, které vyžadují jednotný postup a kontrolu, je k jednání s Nakladatelstvím MU oprávněn výlučně vedoucí edičního centra. V nutných případech může stykem s nakladatelstvím MU pověřit přímo autora. Jejich povinností pak je o jednání a jeho výsledcích podat vedoucímu edičního centra informaci.
 11. Nakladatelství MU přidělí ISBN, popř. DOI, uzavře smlouvu s externím autorem. Postoupí publikaci zpět edičnímu centru.
 12. Ediční centrum nebo externí firma (studio) zapracuje ISBN, popř. DOI a další připomínky.
 13. Ediční centrum nebo externí firma (studio) předá podklady tištěné publikace, publikace na CD nebo DVD do výroby.
  Zaslání finálního pdf souboru elektronické publikace (včetně přední a zadní strany obálky) do Nakladatelství MU. Vystavení elektronické publikace v MUNISPACE.
 14. Ediční centrum zabezpečení odvedení povinných i autorských výtisků tištěné publikacе (publikace na CD nebo DVD).
 15. Ediční centrum naskladní prodejní knihy do skladu prodejních publikací PdF MU, neprodejné knihy předá příslušnému pracovišti.