•  
 

Ediční řady PdF MU

Pedagogika v teorii a praxi

V ediční řadě Pedagogika v teorii a praxi jsou publikovány teoretické a výzkumné studie, ale také didakticky zaměřené práce orientované na učitele v praxi a studenty učitelství.  Publikace se opírají o pedagogické  výzkumy realizované na PdF MU (např. výsledky řešení projektů GA ČR a projektů specifického výzkumu) i o nejnovější poznatky z oboru pedagogika. Řada publikací má mezioborový charakter, jejich obsah leží na pomezí zejména pedagogiky a pedagogické psychologie. Ediční řada je adresovaná širšímu okruhu čtenářů – pedagogickým výzkumníkům, doktorandům studijních programů Pedagogika a Specializace v pedagogice, studentům učitelství i studentům dalších pedagogických oborů a také jejich vzdělavatelům a v neposlední řadě učitelům v terénu. 

Ediční řadu garantují: Vlastimil Švec

Seznam titulů řady Pedagogika v teorii a praxi najdete zde.

Pedagogický výzkum v teorii a praxi

V ediční řadě Pedagogický výzkum v teorii a praxi jsou publikovány odborné knihy vycházející z projektů základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vzdělávání. Řada je otevřena také excelentním disertačním pracím studentů PdF MU. Kritérii pro zařazení do této ediční řady jsou především: tematická příslušnost k oboru pedagogika, relevance pojednávaného tématu, metodologická úroveň realizovaného výzkumu, kvalita zpracování textu. 

Ediční řadu garantují: Tomáš Janík, Petr Najvar, Petr Knecht

Seznam titulů řady Pedagogický výzkum v teorii a praxi najdete zde.

Syntézy výzkumu vzdělávání

Ediční řada Syntézy výzkumu vzdělávání je platformou pro komunikaci obecnějších a širších (vč. interdisciplinárních) poznatků o vzdělávání. Knihy jsou zpravidla zpracovány širším autorským kolektivem složeným z odborníků z různých pracovišť České republiky. Jsou koncipovány jako přehledové, a to jak výběrem témat, tak zpracováním. Kritérii pro zařazení do této ediční řady jsou především: širší tematický záběr oslovující čtenáře napříč pedagogickými vědami, popř. vědami příbuznými, relevance pojednávaného tématu, syntetizující charakter uchopení problematiky, empiricky zakotvený výklad, kvalita zpracování textu. 

Ediční řadu garantují: Tomáš Janík, Jan Slavík, Vlastimil Švec

Seznam titulů řady Syntézy výzkumu vzdělávání najdete zde.

Sociální pedagogika

Nová ediční řada Sociální pedagogika vznikla, aby komplexněji vyjádřila portfolio odborného působení katedry sociální pedagogiky. Z toho důvodu sloučila a transformovala starší ediční řady a učinila z nich své profilace: Sociálně pedagogický výzkum, Diskursy v sociální pedagogice, Aplikované drama (dříve Dramatická výchova). V těchto profilacích spojuje teoretické ukotvení sociální reality, metodologické přístupy vhodné pro zkoumání žité reality specifických skupin a výzkumné závěry aplikované do edukační praxe. Zaměření ediční řady je cíleno na vysvětlení života specifických skupin v souvislosti s působením sociálního pedagoga.

Ediční řadu garantují: Radim Šíp

Seznam titulů řady Sociální pedagogiky najdete zde.

Diskursy v sociální pedagogice

Ediční řada Diskursy v sociální pedagogice publikuje texty výzkumného charakteru, ale i teoreticky nebo didakticky koncipované texty. Tematicky se ediční řada orientuje na práci sociálního pedagoga se specifickými sociálními skupinami nebo na žitou realitu specifických sociálních skupin. Podstatou tematického ukotvení je popis a vysvětlení působení dominantních a alternativních diskursů, diskursivních a nediskursivních praktik a materializací v tzv. diskursivním poli. Publikace jsou kontextualizovány do oboru Sociální pedagogika a volný čas.

Seznam titulů řady Diskursy v sociální pedagogice najdete zde.

Dramatická výchova

V ediční řadě Dramatická výchova jsou publikovány teoretické a výzkumné studie, ale také didakticky zaměřené práce z oblasti tzv. aplikovaného dramatu orientované na užití dramatických metod v praxi sociálního pedagoga s nejrůznějšími cílovými skupinami.

Seznam titulů řady Dramatická výchova najdete zde.

Sociálně pedagogický výzkum

Ediční řada se zaměřuje na výzkum v sociálně pedagogickém prostředí. Tento výzkum je orientován svými cílovými skupinami (skupiny ze sociálně vyloučeného prostředí, skupiny vymezené volnočasovými aktivitami, skupiny sociálně ohrožené – mládež, senioři) a také lokalitami možného působení sociálních pedagogů.

Seznam titulů řady Sociálně pedagogický výzkum najdete zde.

Pedagogický vývoj a inovace

Ediční řada Pedagogický vývoj a inovace je v souladu se svým názvem zaměřena na publikování výstupů aplikovaného pedagogického výzkumu s důrazem na vývojové a inovační práce. Řada vznikla na pracovišti IPVI (Institutu pedagogického vývoje a inovací) v roce 2013 a je cílena zejména na překlenutí propasti mezi pedagogickou teorií a školskou praxí. Publikované práce v podobě odborných knih vždy obsahují dvě organicky propojené základní složky: výzkumnou a vývojovou. Proto jsou publikace řady adresovány širšímu okruhu čtenářů – od pedagogických výzkumníků, přes doktorandy, studenty učitelství až po učitele v praxi. Nutnou charakteristikou odborných knih této ediční řady jsou aktuální inovace ve vzdělávání žáků i učitelů, které autoři přinášejí z národních a zejména mezinárodních výzkumných projektů jako je 7. RP EU apod. Publikace vycházejí v češtině i angličtině.

Ediční řadu garantují: Eva Trnová

Seznam titulů řady Pedagogický vývoj a inovace najdete zde.

Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe

V ediční řadě Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe jsou publikovány odborné knihy z oblasti teoretického i empirického výzkumu procesů učení a vyučování cizích jazyků. Vzhledem ke komplexnímu charakteru těchto procesů se v publikacích této řady očekává interdisciplinární přístup ke zkoumaným tématům opírající se o relevantní lingvistické, literárně vědné, pedagogické a psychologické vědní disciplíny, stejně jako o filozofii řeči, kulturologii, teorie osvojování jazyků, teorii komunikace, multidimenzionální koncept mnohojazyčnosti či jazykové plánování a jazykovou politiku.

Kritérii pro zařazení do ediční řady jsou především: tematická příslušnost k oboru didaktika cizího jazyka, relevance pojednávaného tématu, metodologická úroveň realizovaného výzkumu, kvalita zpracování textu. 

V této řadě mohou být publikovány rovněž excelentní disertační práce studentů PdF MU.

Ediční řadu garantují: Věra Janíková, Světlana Hanušová

Seznam titulů řady Cizí jazyky a jejich didaktiky: teorie, empirie, praxe najdete zde.

Cizí jazyky: jazykovědné a literárně vědné studie

Do ediční řady Cizí jazyky: jazykovědné a literárně vědné studie jsou zařazovány odborné publikace zpracovávající výzkumné otázky z oblasti fonetiky, morfologie, větné skladby, lexikologie a dalších lingvistických odvětví, ale také studie zabývající se nejrůznější problematikou z literární teorie a historie, analýzy literárních textů, nebo literatury pro děti a mládež. Knihy vycházejí z kulturních kontextů anglofonních, germanofonních, frankofonních i slovanských a jsou psány buď v jazyce dané oblasti, nebo česky.

Ediční řadu garantují: Martin Adam, Václava Bakešová, Tomáš Káňa, Simona Koryčánková

Seznam titulů řady Cizí jazyky: jazykovědné a literárně vědné studie najdete zde.

Matematika a didaktika matematiky

Do ediční řady Matematika a didaktika matematiky jsou zařazovány tituly věnované rozličným tématům souvisejícím s matematikou a didaktikou matematiky. Jedná se jak o výsledky základního výzkumu v oblasti teoretické matematiky, tak i o výsledky výzkumu v oblasti teorie vyučování matematice na všech stupních a typech škol (inovace kurikula matematického vzdělávání, volba vhodných metod a forem výuky apod.). Významné jsou zejména monografie věnované výuce matematiky u žáků se specifickými vzdělávacími potřebami na jednotlivých stupních škol (práci s nadanými žáky, matematickým soutěžím, výuce matematiky pro žáky se specifickými poruchami učení a dalším). Součástí ediční řady jsou i publikace věnované rekreační matematice.

Ediční řadu garantují: Mgr. Helena Durnová, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Beránek, CSc.

Seznam titulů řady Matematika a didaktika matematiky najdete zde.

Tělesná výchova a výchova ke zdraví

V ediční řadě Tělesná výchova a výchova ke zdraví jsou vydávány teoretické, výzkumné a didakticky zaměřené práce. Publikace jsou zaměřené na výuku tělesné výchovy a výchovy ke zdraví, na pohybovou a zdravotní gramotnost dětí, na jejich pohybovou aktivitu, pohybový a výživový režim, motoriku a tělesnou zdatnost, na zdravý životní styl a zdravé chování či jednání. Publikace se opírají o výzkumy realizované na PdF MU a nejnovější poznatky z oborů vztahujících se k tělesné výchově, výchově ke zdraví, pedagogice a školnímu i mimoškolnímu prostředí. Ediční řada je adresovaná studentům učitelských a adekvátních doktorských programů, učitelům a pedagogickým pracovníkům ve školské praxi a dalším odborníkům z příslušných oblastí.

Ediční řadu garantují: Vladislav Mužík

Seznam titulů řady Tělesná výchova a výchova ke zdraví najdete zde.

Odborné a technické vzdělávání

V ediční řadě Odborné a technické vzdělávání jsou publikovány odborné knihy vycházející ze základního i aplikovaného výzkumu v oblasti vzdělávání, ale také didakticky zaměřené práce orientované na učitele v praxi a studenty učitelství. Řada je otevřena také excelentním disertačním pracím studentů PdF MU. Kritérii pro zařazení do této ediční řady jsou především: tematická příslušnost k odbornému, technickému, fyzikálně-chemickému, informačnímu vzdělávání; kvalita obsahu. Ediční řada je adresovaná širšímu okruhu čtenářů – akademikům, doktorandům, studentům učitelství i studentům dalších pedagogických oborů a v neposlední řadě učitelům v praxi.

Ediční řadu garantují: Petr Sládek, Zdeněk Hodis

Seznam titulů řady Tělesná výchova a výchova ke zdraví najdete zde.

Reflexe

Do ediční řady Reflexe jsou zařazovány populárně či esejisticky pojaté publikace, fejetony, rozhovory a další typy textů reflektující dnešní dobu z odbroných či uměleckých pozic. Zpravidla jde o díla menšího rozsahu vyznačující se pronikavým vhledem do problematiky jednotlivých oborů rozvíjených na Pedagogické fakultě MU.

Ediční řadu garantují: Tomáš Janík

Seznam titulů řady Reflexe najdete zde.