•  
 

Aktuality

Žádanky do DNS bývají špatně zadávány, je nutné následné vyjasňování požadavků, čímž dochází k posunu administrace VZ i o týden. OVZ uspořádá krátké školení s prezentací, jak správně zadávat žádanky s ukázkou nejčastějších opakujících se chyb při jejich zadávání. Jakmile navrhne termín, budou pověřené osoby informovány.

DROGISTICKÉ ZBOŽÍ PŘES DYNAMICKÝ NÁKUPNÍ SYSTÉM

Dovoluji si vás informovat, že od 1. května bude zahájen sběr žádanek v DNS na drogistické zboží. Nákup drogistického zboží tedy bude probíhat přes DNS prostřednictvím žádanek v Inetu. Katalog bude nahrán do Inetu (https://inet.muni.cz/app/dns/predmety).

Drogistické zboží pro potřeby kateder a ostatních pracovišť, které je nad rámec standardních služeb vykonávaných úklidovou službou, je tedy nutné nakupovat výše uvedeným způsobem přes DNS. V případě nejasností kontaktujte manažera veřejných zakázek.

TONERY přes Dynamický Nákupní Systém

Dovoluji si vás informovat, že byl zahájen sběr žádanek v DNS na tonery. Nákup tonerů tedy bude probíhat výhradně přes DNS prostřednictvím žádanek v Inetu. Katalog byl nahrán do Inetu (https://inet.muni.cz/app/dns/predmety) a v současné době jsou přijímány již jen podněty na doplnění konkrétních tonerů (pokud v katalogu nenajdete svůj toner kontaktujte s žádostí o doplnění p. Voráčovou voracova@rect.muni). Zároveň se pracuje na doplnění předpokládaných cen, je to nicméně velmi zdlouhavý proces, proto Vás prosíme o shovívavost. Ceny budou doplněny co nejdříve.

Rektorát MU v rámci zavedení komodity překladatelské a tlumočnické služby do DNS  (překlad a jazyková korektura běžného textu)  uzavřel na základě veřejné zakázky Rámcovou smlouvu na překladatelské služby se třemi  dodavateli (zhotoviteli).

V rámci této Rámcové smlouvy budeme jednotlivé smlouvy na překlad nebo jazykovou korekturu uzavírat postupem podle § 92 odst. 3 ZVZ formou tzv. minitendru.

Délka procesu od výzvy k podání nabídek do uzavření smlouvy bude trvat 3 (tři) týdny.

Je proto důležité, aby jste si u plánovaných překladů nechaly dost času od předání svého požadavku na uzavření smlouvy na překladatelské služby manažerům veřejných zakázek (Svatopluku Šimkovi a Mgr. Naďe Pálenské).

Uvedená Rámcová smlouva se týká zadávání překladů standardních textů.

K zadání vysoce odborných „akademických“ překladů  lze využít i služeb jiných subjektů než s nimiž je uzavřena Rámcová smlouva.

Jde-li  o neplánovaný překlad  (např. urgentní potřeba překladu do pár dnů) můžete také využít jiných subjektů, než s nimiž je uzavřena Rámcová smlouva  (vzhledem k třítýdenní  lhůtě k uzavření smlouvy na konkrétní překlad nebo jazykovou korekturu).

Běžným textem se rozumí:

překlad a jazykové korektury např. výroční zprávy a další interní dokumenty Zadavatele, korespondence, korespondence s orgány veřejné moci a dokumenty vyžadované pravidly operačních programů (zejména OP VK a OP VaVpI), a to v následujícím provedení:

a)  překlad normostrany A4 běžného textu z češtiny do angličtiny

b)  překlad normostrany A4 běžného textu z angličtiny do češtiny

c)  překlad normostrany A4 běžného textu z češtiny do němčiny

d)  Překlad normostrany A4 běžného textu z němčiny do češtiny

e)  jazyková korektura normostrany A4 anglického textu rodilým mluvčím

f)  jazykovou korektura normostrany A4 německého textu rodilým mluvčím

Pod pojmem normostrana se rozumí standardizovaná strana textu o délce 1 800 znaků, včetně mezer, což odpovídá třiceti řádkům o šedesáti znacích nebo přibližně 250 slovům běžného textu.

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

SLEDUJTE MOŽNOSTI PŘIHLÁSIT SE NA ŠKOLENÍ K DNS na stránkách:

https://projekty.rect.muni.cz/

OP VK

Dokumentace

Informace pro přjemce: školení