•  
 

CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002416

01.01.2016 - 30.09.2022

Strategické investice Masarykovy univerzity do vzdělávání SIMU+

Projekt SIMU+ je koncipován jako investiční podpora komplementárního projektu ESF a navazuje na jeho stejnojmennou klíčovou aktivitu (KA2). V rámci projektu bude pořízeno investiční a neinvestiční vybavení zejména pro nové a upravené (reakreditované) studijní programy napříč zapojenými HS. Doplňkově se projekt věnuje i podpoře studentů se specifickými potřebami – koordinováno Střediskem Teiresiás. Díky projektu bude vytvořeno zázemí (prostorové, technologické, přístrojové), které umožní realizaci aktivit plánovaných v ESF projektu.

1 164 088 037 Kč

 

CZ.02.2.69/0.0/0.0/16_015/0002418

01.04.2017 - 30.09.2022

Masarykova univerzita 4.0

Projekt míří ke zvýšení kvality vzdělávání na Masarykově univerzitě s ohledem na trendy trhu práce, pokročilé technologie, nároky heterogenní studentské obce a potřeby společnosti. Rozvíjí strategické oblasti a důrazem na výraznou kvalitativní změnu přibližuje univerzitu standardům v EU. Cílem je dosažení relevance studijní nabídky, rozvoj hodnocení kvality programů, vyšší kompetence lidských zdrojů a rozvoj příležitostí ke studiu. Projekt je komplementární k ERDF SIMU+.

245 908 481 Kč

 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000210

01.08.2016 - 31.07.2019

Škola pro všechny: Inkluze jako cesta k efektivnímu vzdělávání všech žáků

 

V rámci projektu se bude zvyšovat otevřenost škol v oblasti inkluze. Budou využity standardizované nástroje pro evaluaci škol. Projekt bude zlepšovat vzdělávací praxi formou zvyšování kompetencí škol a školských institucí v oblasti inkluzivního vzdělávání v rámci akce KLIMA. Projekt bude realizovat metodickou podporu pedagogických pracovníků při práci s heterogenní skupinou a navyšování odborných kapacit pro práci s žáky s potřebou podpůrných opatření a s marginalizovanými skupinami jako jsou Romové.

6 462 401 Kč

 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_012/0000616

01.08.2017 - 31.07.2020

Rozvojem sociální gramotnosti k úspěchu

Cílem projektu je vytvořit síť 13 center kolegiální podpory v oblasti rozvoje sociálních kompetencí žáků s potřebou podpůrných opatření formou Feuersteinovy metody instrumentálního obohacování. V každém kraji ČR (mimo Prahu) bude vytipována 1 základní škola, která vzdělává vysoký podíl sociálně znevýhodněných žáků a bude sdílet zkušeností s realizací společného vzdělávání.

 

CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0004872

01.09.2017 - 31.08.2020

Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami na základní a střední škole

Cílem projektu je realizace kvalitního inkluzivního vzdělávání žáků se SVP na základní škole. Naučit pedagogy zacházet s diverzitou žáků v inkluzivní třídě. Vypracovat koncept pro inkluzivní vyučování s podporou zahraničních zkušeností. Zasíťovat školy, podpořit zkušeností dobré praxe. Zaměřit se na podporu žáků se SVP při vstupu na trh práce, zpřístupnit vzdělávání s využitím pohybových volnočasových aktivit. Podpořit inkluzivní vzdělávání osvětovými aktivitami určenými pro veřejnost.

20 862 891 Kč

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000659

01.01.2017 - 31.12.2019

Společenství praxe – platforma pro rozvoj klíčových kompetencí

Projekt je zaměřen na vytvoření spolupráce mezi pedagogickými pracovníky na ZŠ a SŠ a oborovými didaktiky na VŠ. V průběhu realizace projektu vzniknou dvě společenství (Didaktika přírodovědných předmětů pro učitele ZŠ a Didaktika odborných předmětů pro učitele SŠ). Napříč oběma společenstvími budou řešena témata modulovým způsobem s důrazem na vytvoření sítě spolupráce. Moduly budou zaměřeny na vzdělávání v oblasti pedagogiky a psychologie, oborových didaktik a mezipředmětových vazeb.

27 416 634 Kč

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000662

01.04.2017 - 31.03.2020

Vzdělávání 2.0 - Rozvoj klíčových kompetencí prostřednictvím podpory vzdělávání zaměřeného na cíl

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj kompetencí učitelů z fakult vzdělávající učitele a učitelů škol nižšího stupně vzdělání prostřednictvím podpory společenství praxe. Cílem je zlepšit kvalitu vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích. Projekt je mimo jiné zaměřen na podporu společenství praxe pro rozvoj klíčových kompetencí, gramotností, průřezových témat a mezipředmětových vztahů v tématu sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty. Cílem je propojení kateder.

4 804 818 Kč

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000663

01.01.2017 - 31.12.2019

Podpora pregramotností v předškolním vzdělávání

Hlavním cílem předloženého projektu je podpořit rozvoj profesních kompetencí předškolních pedagogů (pedagogicko-psychologických, didaktických, diagnostických atd.) potřebných pro zvyšování kvality předškolního vzdělávání v souladu s probíhající kurikulární reformou (Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání, RVP PV) se zaměřením na podporu, rozvoj a hlubší prohloubení jejich znalostí v oblasti čtenářské pregramotnosti, matematické a přírodovědné pregramotnosti, (chápáno v širším pojetí jako podpora a rozvoj v oblasti přírodních věd i technologií) u dětí předškolního věku.

6 661 128 Kč

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000664

01.01.2017 - 31.12.2019

Zvýšení kvality vzdělávání žáků, rozvoje klíčových kompetencí, oblastí vzdělávání a gramotností

Smyslem projektu je vytvořit tzv. společenství praxe, prostřednictvím kterého bude zajišťována pravidelná spolupráce a vzájemné obohacování jednotlivých aktérů – učitelů vysokých škol, učitelů základních a středních škol (ISCED 1-3) a studentů vysokých škol. Projekt vychází z předpokladu, že obě strany mají co nabídnout – akademický svět teoretické ukotvení, poznatkový aparát, didaktické a pedagogicko-psychologické přístupy, učitelé z praxe svou zkušenost a náměty, které mohou být reflektovány a využívány jako vstup při hledání vhodných didaktických postupů, ale i výchovných a vzdělávacích strategií. Klíčový dopad bude mít projekt na žáky, na rozvoj jejich kompetencí v souladu s definovanými cíli a výstupy RVP, a to v současně nastaveném prostoru inkluzivního vzdělávání. Jedná se tedy o podporu a zvýšení kvality vzdělávání prostřednictvím profesního rozvoje učitelů, zahrnujícího rozvoj jejich didaktických, evaluačních, pedagogicko-psychologických a psychodidaktických kompetencí. Společným jmenovatelem takto široce zaměřených tematických celků je snaha o vytváření nových příležitostí k zajištění kvality nižších stupňů vzdělávání v rámci kurikulární reformy.

7 929 620 Kč

 

CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322

01.10.2017 - 30.09.2020

Podpora rozvíjení informatického myšlení

Projekt připraví koncepční materiály, které umožní modernizaci kurikulárních dokumentů z hlediska zapojení digitálních technologií. Cílem je podpořit podmínky pro otevřené vzdělání a přispět k tvorbě vzdělávacího systému, který zajistí výbavu každému jedinci bez rozdílu takovými kompetencemi, které mu umožní se uplatnit v informační společnosti a využívat nabídky otevřeného vzdělávání. Koncepční materiály budou důsledně zohledňovat potřeby společného vzdělávání.

5 643 659 Kč