•  
 

Finanční mechanismy EHP/Norska

www.naep.cz/index.php;

První etapa FM EHP/Norska – Fond pro podporu spolupráce škol skončila a v současné době není možné program využít. V současné době probíhá přípravná fáze druhé etapy programu. Předpokládané vyhlášení výzvy pro podávání žádostí v rámci druhé etapy programu je v roce 2012.

V květnu 2004 založily tři nečlenské státy EU – Island, Knížectví Lichtenštejnsko a Norské království – Finanční mechanismus Evropského hospodářského prostoru (EHP). Norské království založilo i vlastní, Norský finanční mechanismus. Program finančních mechanismů je pětiletý (2004–2009), v rámci Finančních mechanismů EHP/ Norska je finanční pomoc poskytována deseti novým členským státům Evropské unie, a dále Španělsku, Portugalsku a Řecku.

Hlavním cílem finančních mechanismů je snížení sociálních a ekonomických nerovností v Evropském hospodářském prostoru v rámci vymezených prioritních oblastí:

 • Uchovávání evropského kulturního dědictví
 • Ochrana životního prostředí
 • Rozvoj lidských zdrojů
 • Zdravotnictví a péče o dítě
 • Podpora udržitelného rozvoje
 • Vědecký výzkum a vývoj

Projekty

V rámci programu FM EHP/Norska je možné realizovat dva typy projektů, které se liší tematickým zaměřením projektu, počtem partnerských institucí i max. výší udíleného grantu.

Obecným pravidlem je, že do obou typů projektových aktivit mohou být zapojeny pouze vzdělávací instituce z ČR, Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska. Koordinátorem projektu musí být vzdělávací instituce z ČR, alespoň jeden z partnerů musí být z Islandu, Lichtenštejnska nebo Norska.

Oprávněné instituce

 • střední školy
 • vyšší odborné školy
 • vysoké školy a jiné vyšší vzdělávací instituce
 • neziskové organizace (asociace vysokých škol/ škol/ učitelů/ rodičů atd.), jejichž hlavní náplní je vzdělávání

V případě asociací a neziskových organizací se doporučuje, aby byly projektovými partnery vzdělávací instituce, tedy SŠ, VOŠ nebo VŠ.

Předchozí účast v jiných vzdělávacích programech EU není překážkou účasti na aktivitách Finančních mechanismů EHP a Norska. Vzdělávací instituce, které již v minulosti obdržely podporu z EU a které nyní žádají o grant ve stejné oblasti, musí prokázat vývoj a rozšíření těchto aktivit.

<thead></thead>
Název aktivityMin. počet partnerůMax. výše grantuTypy aktivit
Spolupráce v oblasti vzdělávání 4 partneři20 000 EUR
 • organizování/ příprava seminářů, workshopů konferencích, kurzů
 • projekty související s výukou/ oborovým zaměřením školy
 • vytváření společných publikací
Rozvoj institucí 2 partneři  50 000 EUR
 • rozvoj učebních osnov (vývoj či inovace metodik, studijních materiálů apod.)
 • rozvoj lidských zdrojů (rozvoj zaměstnanců, managementu školy)
 • celoživotní vzdělávání
 • vznik informačních / studentských center

Individuální mobilita

Grant individuální mobility je udělován studentům/učitelům/ administrativním pracovníkům, kteří se zúčastní pobytů na vzdělávacích institucích/ organizacích na Islandu/ Lichtenštejnsku nebo Norsku.

Důvodem mobility musí být:

 • studium na státem uznaných vysokých školách, vyšších odborných školách nebo středních školách na Islandu/ v Lichtenštejnsku/ Norsku
 • výuka na těchto institucích
 • trainee programy, získávání pracovních zkušeností, praktické stáže
 • účast na kurzech/seminářích/workshopech/konferencích v uvedených třech zemích

Oprávnění žadatelé:

 • studenti
 • učitelé
 • administrativní pracovníci, kteří studují/pracují na českých veřejných, státních i soukromých SŠ, VOŠ a VŠ. Individuální žadatelé musí mít českou státní příslušnost / povolení k trvalému pobytu v České republice, nebo být osobou bez státní příslušnosti či se statusem uprchlíka.