•  
 

Logopedie

Je možné studovat na vaší fakultě logopedii?

V České republice je možné studovat Logopedii na pedagogických fakultách. Masarykova univerzita nabízí možnost studovat Logopedii na Pedagogické fakultě – na Katedře speciální a inkluzivní pedagogiky – v následujících formách studia:

Jednooborové prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Speciální pedagogika: Logopedii je možné zvolit si v rámci nabízených povinně-volitelných specializací. Na specializaci Logopedie navazuje i specializace Surdopedie – z obou specializací student/ka skládá státní závěrečnou zkoušku, kterou bakalářské studium Speciální pedagogiky ukončuje. 

Jednooborové prezenční i kombinované bakalářské studium v programu Logopedie: obsahem studia jsou předměty, které připravují na vykonávání profese logopeda.

Po splnění podmínek (státní závěrečná zkouška a přijímací řízení) mohou absolventi bakalářského studia pokračovat v navazujících magisterských studijních programech – ve studiu specializace logopedie a surdopedie, tedy v přípravě na vykonávání profese logopeda, který v České republice může působit v rezortech školství, zdravotnictví i sociálních věcí, s čímž souvisí i další odborná příprava a splnění podmínek dle platných pravidel uvedených rezortů.

Dvouoborové prezenční bakalářské studium v programu Speciální pedagogika se zaměřením na vzdělávání (+ další program dle nabídky): je možné si zvolit specializaci Logopedie, která v rámci bakalářského studia připravuje na budoucí učitelskou kariéru, čemuž odpovídá i obsah a výstup. V navazujícím magisterském dvouoborovém studiu je příprava zaměřena na edukaci žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Úspěšným složením státní závěrečné zkoušky z logopedie a surdopedie v magisterském studijním programu (Speciální pedagogika/Logopedie), který navazuje na bakalářský studijní program (Speciální pedagogika/Logopedie), se v ČR nabízí uplatnění v řadě zařízení spadajících do tří rezortů - MŠMT, MZ, MPSV. 

V rezortu zdravotnictví je vzdělání logopedů (logoped ve zdravotnictví, klinický logoped) jasně vymezeno Zákonem č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, ve znění pozdějších předpisů (především 201/2017 Sb.). Spolupráce se zdravotní pojišťovnou v rámci provozování soukromé praxe je možná po získání licenčního osvědčení, což je však podmíněno atestací v oboru klinická logopedie. Bližší informace k zařazení do specializačního vzdělávání jsou k dispozici na webových stránkách Asociace klinických logopedů.

 
 
Archivovaná verze z webu PdF