•  
 

Rozdíl mezi obory Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele

  • Jaký je rozdíl mezi obory Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, jaký je profil absolventa?

    Vedení fakulty upozorňuje na odlišnost navazujících magisterských oborů Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele, a to i s ohledem na posuzování kvalifikace absolventů podle zákona č. 563/2014 Sb. v platném znění.

    Cílem oboru Speciální pedagogika je připravit speciální pedagogy pro speciálně pedagogickou činnost v základních školách speciálních, speciálních školských zařízeních, např. v přípravném stupni základní školy, v pedagogicko-psychologických poradnách, speciálně pedagogických centrech, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech, výchovných ústavech a v poradenských zařízeních ve zdravotnictví, např. v oboru logopedie.

    Cílem oboru Speciální pedagogika pro učitele je připravit speciální pedagogy – učitele pro výkon přímé speciálně pedagogické činnosti ve třídě nebo škole pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami podle zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a v souladu se školským zákonem č. 561/2004 Sb. a současně připravit speciální pedagogy pro speciálně-pedagogickou činnost v základních a speciálních školách (např. funkce školního speciálního pedagoga – zejména se zaměřením na speciálně pedagogickou diagnostiku, poradenství a intervenci). Absolvent tohoto studijního oboru získává také kvalifikaci učitele prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.