•  
 

Projekty

Řešitelé projektů

Výše finančních prostředků k řešení projektů v jednotlivých letech období 2007–2014 
(údaje k 30. 6. 2014)

Vysvětlivky zkratek: 
MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
GAČR – Grantová agentura České republiky
OP VaVpI – Operační program Výzkum a vývoj pro inovace                       
7RP – 7. Rámcový program                       
OPVK – Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost                       
GA AV ČR – Grantová agentura Akademie věd České republiky                       
TAČR – Technologická agentura ČR                       

Finanční objemy projektů

Vývoj objemu získaných finančních prostředků dle projektových zdrojů v jednotlivých letech období 2007–2013*

Vývoj objemu získaných finančních prostředků pro řešení projektů v letech 2009–2013*

* Zpracováno dle podkladů ekonomického oddělení PdF MU.