•  
 

Spolupráce s ostatními vysokými školami a institucemi v České republice

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje naše mnohooborově zaměřená fakulta s řadou ústavů AV ČR – Archeologickým, Biochemickým, Botanickým, Historickým, Fyzikálním, Matematickým, Psychologickým, Ústavem pro českou literaturu, Ústavem pro jazyk český, Ústavem pro soudobé dějiny, s Ústavem fyziky materiálů, Ústavem makromolekulární chemie i s nakladatelstvím Academia.

V oblasti výzkumu a vývoje spolupracuje PdF na dvou projektech s Univerzitou Karlovou, v minulých letech PdF rovněž řešila výzkumný projekt s Textilním zkušebním ústavem Brno.

Z ostatních institucí fakulta spolupracuje s pedagogickými centry různých měst, centry dalšího vzdělávání učitelů a následujícími institucemi:*

 • Centrem dopravního výzkumu (dopravní výchova)
 • Centrem pro církevní dějiny Vranov
 • Centrem pro zjišťování výsledků ve vzdělávání
 • Českou hudební společností
 • Českým úřadem zeměměřičským a katastrálním
 • Domem umění města Brna
 • Ekologickým institutem Veronica
 • Mikulovským centrem pro evropskou kulturu
 • Moravskou galerií
 • Moravsko-slezskou křesťanskou akademií v Brně
 • Muzeem romské kultury Brno
 • Občanským sdružením Litera
 • Občanským sdružením Podané ruce v Brně
 • Sdružením pro podporu talentované mládeže
 • Správou uprchlických zařízení Ministerstva vnitra
 • Svazkem měst a obcí ČR
 • Ústavem informací ve vzdělávání
*(výběr, řazeno abecedně)