•  
 

Spolupráce v rámci MU

Pedagogická fakulta každoročně spolupracuje s RMU a ostatními fakultami na řadě rozvojových programů MŠMT (Kariérní růst akademických pracovníků MU, Internacionalizace na MU, Rozvoj a inovace studijních programů na MU aj.)

Jednotlivá pracoviště spolupracují s jinými fakultami MU také v oblasti výzkumu:

  • Katedra geografie PdF spolupracovala na řešení výzkumného záměru Přírodovědecké fakulty MU Dynamická geovizualizace v krizovém managementu.
  • Katedra biologie spolupracuje s Přírodovědeckou fakultou MU na výzkumném záměru Diverzita biotických společenstev a populací: kauzální analýza variability v prostoru a čase (řešitel doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D), na projektu GAČR Vegetace v České republice: dokončení národního přehledu rostlinných společenstev (řešitel doc. RNDr. Milan Chytrý, Ph.D.) a projektu Makroekologická studie biodiverzity velkých měst: druhová bohatost, invaze a biotická homogenizace na příkladu dvou taxonomických skupin (řešitelka doc. RNDr. Zdeňka Lososová, Ph.D.). Fakulta se zapojila rovněž do 6. rámcového programu EU formou podílu na projektu PřF MU EUROLIMPACS (Integrated Project to Evaluate the Impact of Global Change on European Freshwater Ecosystems).
  • Kolegové z Lékařské fakulty MU spolupracovali s PdF na řešení výzkumného záměru Škola a zdraví pro 21. století (řešitel doc. PhDr. Evžen Řehulka, CSc.).
  • Katedra německého jazyka a literatury PdF MU spolupracovala na výzkumném záměru FF UK Český národní korpus a korpusy dalších jazyků.
Společně s ostatními fakultami MU se PdF každoročně zapojuje do akcí Festivalu vědy, který v Brně ve spolupráci se všemi univerzitami a mnoha vědeckými institucemi působícími ve městě organizuje Brněnské kulturní centrum. Festivalovému týdnu předchází vědomostní soutěž pro žáky 2. stupně ZŠ ŽIRAFA (ŽIvot, RAdost, FAntazie), na níž se fakulta rovněž podílí.

Spolupráce je rozvíjena i v oblasti umělecké. MgA. Michal Vajda pracuje jako sbormistr Pěveckého sboru Masarykovy univerzity, který pod jeho vedením získal několik významných ocenění.