•  
 
Výběr ze získaných ocenění

Výběr ze získaných ocenění v letech 2007–2014

2014

Katedra anglického jazyka a literatury

 • doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D., a Mgr. Naděžda Vojtková, jako členky oceněného mezinárodního kolektivu autorů kurzu Dyslexia for Teachers of English as a Foreign Language (Dystefl) – spolupracujících v rámci Dystefl Project - projekt Comenius, získaly od British Council ELTon Award v kategorii Excellence in Course Innovation.

Katedra českého jazyka a literatury

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., obdržel při příležitosti životního jubilea Cenu města Brna pro rok 2014 v oblasti společenských věd za celoživotní přínos pro vědu a reprezentaci města Brna.

Katedra geografie

 • Mgr. Ing. Libor Lněnička, Ph.D., a RNDr. Hana Svobodová, Ph.D., obdrželi Pamětní listy ministra školství, mládeže a tělovýchovy za reprezentaci České republiky v mezinárodních vědomostních soutěžích konaných v roce 2014.

Katedra matematiky

 • doc. RNDr. Jaroslavu Beránkovi, CSc., bylo uděleno rozhodnutím sjezdu ČJMF dne 3. 7. 2014 Čestné členství Jednoty českých matematiků a fyziků.

Katedra německého jazyka a literatury

 •  Mgr. Jan Budňák, Ph.D., získal Cenu rektora MU pro vynikající pedagogy.

Katedra pedagogiky

 • Mgr. Petr Svojanovský získal Cenu G. A. Lindnera (kategorie C – práce studentů doktorských studijních programů) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU.

Katedra ruského jazyka a literatury 

 • Dva studentské kolektivy pod vedením Mgr. Natalie Naumové získaly 6. 6. 2014 od Česko-ruské společnosti Mimořádné ocenění poroty celostátní soutěže Ars Poetica v rámci 48. ročníku celostátní přehlídky v recitaci a zpěvu děl ruských autorů v ruském jazyce ARS POETICA - Puškinův památník. Této ceně předcházelo dne 12. 4. 2014 získání 1. místa v krajském kole soutěže.

Katedra sociální pedagogiky

 • Kristýna Maradová získala Cenu G. A. Lindnera (kategorie B – bakalářské práce) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU za práci Umírání živýma očima. Tatáž práce byla oceněna Ligou lidských práv jako „lidskoprávní diplomka“.

Institut výzkumu školního vzdělávání 

 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., obdržel 9. 9. 2014 za pozoruhodnou syntézu kolektivního bádání Ocenění České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV) jako vedoucí kolektivu autorů publikace: Janík, T. et al. (2013). Kvalita (ve) vzdělávání: obsahově zaměřený přístup ke zkoumání a zlepšování výuky. Brno: Masarykova univerzita.
 • Mgr. Eva Minaříková získala Cenu G. A. Lindnera (kategorie C – práce studentů doktorských studijních programů) v soutěži Ústavu pedagogických věd FF MU za článek Profesní vidění studentů učitelství anglického jazyka: jak vidí studenti výukové situace zachycené na videu?.

2013

Katedra českého jazyka a literatury 

 • Kolektiv autorů pod vedením Mileny Šubrtové: Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.,  PhDr. David Kroča, Ph.D., Mgr. Hana Lavičková, PhDr. Ivan Němec, Mgr. Luisa Nováková, Ph.D., doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc., PhDr. Mgr. Martin Reissner, Ph.D., doc. PhDr. Vlasta Řeřichová, CSc., doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D., prof. PhDr. Svatava Urbanová, CSc., Mgr. Jitka Zítková, Ph.D., (osoby z MU podtrženy) získal za publikaci Slovník autorů literatury pro děti a mládež II - Čeští spisovatelé. 1. vyd. Praha: Libri, 2012. ISBN 978-80-7277-506-4 Zlatou stuhu 2013, nejvyšší celostátní ocenění v oblasti knižní kultury pro děti a mládež (uděluje Česká sekce IBBY, Klub ilustrátorů dětské knihy, Obec překladatelů, Památník národního písemnictví). Cena byla předána 29. 5. 2013 v Památníku národního písemnictví v Praze.
 • Na zasedáních VR PdF MU byly slavnostně předány Stříbrné medaile MU doc. PhDr. Evě Minářové, CSc., (25. 6. 2013) a doc. PhDr. Naděždě Sieglové, CSc., (3. 12. 2013) v souvislosti s jejich životními jubilei, završením čtyřicetiletého působení na PdF MU, resp. odchodem do důchodu.
 • Mgr. Martina Skalková (studentka DSP) získala 1. místo v soutěži SVOČ uskutečněné v rámci konference  Aktuální problémy pedagogiky ve výzkumech studentů DSP pořádané dne 27. 11. 2013 Ústavem pedagogiky a sociálních studií PdF UP v Olomouci.

Katedra historie 

 • prof. PhDr. Marie Marečková, DrSc., udělila Vědecká rada Prešovskej univerzity v Prešove dne 18.3.2013 titul doctor honoris causa (Dr.h.c.) v oboru historie za zásluhy o rozvoj spolupráce ve vědě a vzdělávání a její obsáhlou vědeckovýzkumnou činnost na Slovensku v oblasti dějin raného novověku.

Katedra ruského jazyka a literatury

 • Skupina studentů (Pavel Stejskal, Radim Vozábal, Taisiya Novosad, Xenie Horňáčková, Miroslava Svobodová, Dalibor Horák, Vít Karafiát, Kateřina Ligasová, Simona Hrabalová, Tereza Čechová, Ludmila Vlčková, Markéta Buchtová) pod vedením vyučující Mgr. Natalie Naumové získala 1. a 2. místo v krajském kole soutěže ARS POETIKA - PUŠKINŮV PAMÁTNÍK za inscenaci pohádky Letučij korabl a kompozici Mně nravitsja (M.Cvětajeva) od České asociace rusistů.

Institut výzkumu školního vzdělávání

 • doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed., obdržel od výboru České asociace pedagogického výzkumu (ČAPV)  Ocenění za pozoruhodný publikační počin poslední doby v kategorii neperiodických děl za koncipování a koordinaci výzkumu Kurikulum G  (Podpora gymnázií jako pilířů kvality gymnaziálního vzdělávání; projekt MŠMT, 2009-2011), za publikaci jeho teoretických východisek, metodologie a výsledků. Cena byla předána.u příležitosti 21. výroční konference ČAPV (16.-18.9.2013 v Ústí n.L., s názvem Efektivita vzdělávání v proměnách společnosti).

2012

Katedra historie

 • doc. Bohuslav Klíma převzal dne 31. října 2012 Cenu Jihomoravského kraje za přínos v oblasti archeologie.

Katedra ruského jazyka a literatury

 • Skupina studentů pod vedením vyučující Mgr. Natalie Naumové získala diplomy festivalu ARS POETIKA – Puškinův památník.

Katedra technické a informační výchovy

 • Studenti Mgr. Vrba a Mgr. Závodníková pod vedením doc. Jana Hrbáčka získali první místa v sekci Odborné práce, resp. Multimediální a didaktické práce na Olympiádě techniky Plzeň 2012 pořádané PdF ZČU.

2011

Katedra anglického jazyka a literatury

 • Dr. R. Chalmers Collins obdržela v souvislosti s ukončením své práce na katedře anglického jazyka a literatury Bronzovou medaili MU za vynikající pedagogickou a vědeckovýzkumnou práci i za významné přispění k rozvoji katedry.

Katedra českého jazyka

 • Svaz Čechů v Republice Chorvatsku ocenil PaedDr.Iva Martince, CSc. Čestným uznáním za podporování kulturně-osvětové činnosti české menšiny.

Katedra hudební výchovy

 • Pěvecký sbor MU pod vedením MgA. Michala Vajdy obdržel v dubnu od Unie českých pěveckých sborů titul Sbor roku 2010.
 • Doc. Hala získal ve skladatelské soutěži hudebního festivalu Tribuna komorní písně v Plzni 3. místo a ve 13. ročníku skladatelské soutěže festivalu J. V. Sticha-Punto XXIX. slavnost lesního rohu 1. místo se skladbou Trubači.

Katedra sociální pedagogiky

 • V roce 2011 převzala Mgr. Lenka Gulová, Ph.D. Stříbrnou medaili MU za realizaci projektu Sociálně pedagogické centrum v Angole a dalších projektů pro sociálně znevýhodněné skupiny, jejíž udělení schválila Vědecká rada MU již v předchozím roce.

Katedra technické a informační výchovy

 • Student T. Šujan pod vedením Ing. Jana Hrbáčka obsadil 2. místo v sekci Odborné práce na soutěžní přehlídce prací Olympiáda techniky Plzeň 2011 konané v rámci mezinárodní studentské konference za servo-bagrík – jeho práce prezentovala kreativní využití jednoduchých materiálů.

2010

Katedra anglického jazyka a literatury

 • Dr. Rita Chalmers Collins – Evropská jazyková cena LABEL za projekt FAME (Fun with American Music for Everyone) – říjen 2010.

Katedra historie

 • doc. PhDr. František Čapka, CSc. – nakladatelská Cena knižního veletrhu Lysá nad Labem v oblasti historické literatury za publikaci Dějiny zemí Koruny české v datech. Čtvrté, opravené a doplněné vydání. Praha: Libri, s. r. o., 2010. 1055 s. ISBN 978-80-7277-469-2.

Katedra hudební výchovy

 • MgA. Michal Vajda, dirigent  a Pěvecký sbor MU – Mezinárodní festival akademických sborů IFAS v Pardubicích (21.–26. 9. 2010) – umístění ve zlatém pásmu ve dvou kategoriích (3. místo – A1, smíšené sbory; 2. místo – D1, hudba jednoho stylu artificiální hudby) 21. ročníku soutěžní přehlídky festivalu a GRAND PRIX, tedy absolutní vítězství a laureát festivalu IFAS 2010.
 • Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. – druhá cena ve 5th International Composition Competition „Prof. Ivan Spassov“  (Plovdiv, Bulharsko) za skladbu pro varhany Renuntiation.
 • Doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. – vítězství v 10. ročníku skladatelské soutěže Hornfora (Sonáta pro lesní roh a klavír).

2009

Katedra českého jazyka

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – Medaile MŠMT ČR I. stupně – za významnou pedagogickou, koncepční a vědeckou činnost v oblasti vysokoškolského vzdělávání při příležitosti významného životního jubilea.

Katedra hudební výchovy

 • MgA. Michal Vajda – čestné uznání předsedy OV UČPS za příkladné vedení Pěveckého sboru MU při příležitosti 5. výročí založení sboru.
 • MgA. Michal Vajda a Pěvecký sbor MU: sborový festival CANTI VERIS PRAGA 2009 (Praha, CZ):
  • Zlaté pásmo – vítěz kategorie (smíšené sbory).
  • Zvláštní cena za provedení skladby Zdeňka Lukáše – Cara mihi semper eris.
  • GRAND PRIX – absolutní vítězství.

Katedra občanské výchovy

 • PhDr. Milan Valach, Ph.D. – uveden v americké encyklopedii Marquis Who is Who in the World pro rok 2009.
 • PhDr. Milan Valach, Ph.D. – zařazení do publikace 2000 outstanding intellectuals of the 21 st. century 2009. International biographical centre Cambridge England, 2009.

Katedra výtvarné výchovy

 • MgA. Bc. Marta Svobodová – 2. cena za film On the Road v kategorii Experimentální film v 57. ročníku celostátní soutěže neprofesionální filmové tvorby Český videosalon 2009 v Ústí nad Orlicí.

2008

Katedra českého jazyka

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc. – Cena rektora Masarykovy univerzity za významný tvůrčí čin – za publikaci Beiträge zur allgemeinen Namentheorie, Praesens Verlag, Wien 2007.

Katedra české literatury

 • doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc. – jmenování členkou odborné poroty celostátní literární soutěže Magnesia Litera.

Katedra hudební výchovy

 • doc. Mgr. Petr Hala, Ph.D. – vítězství v 9. ročníku skladatelské soutěže České společnosti lesního rohu Hornfora 2008: Protiklady pro lesní roh a varhany.
 • MgA. Michal Vajda – Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin.
 • MgA. Michal Vajda a Pěvecký sbor MU:  sborový festival Montreux Choral Festival 2008 (Montreux, CH):
  • Excellent avec félicitations du Jury (Cena za excelentní výkon s obdivem poroty) první místo v kategorii smíšených sborů;
  • Prix de l´oeuvre imposée pour choeur mixte (Cena za povinnou skladbu pro smíšený sbor – Maurice Ravel – Ronde).

Katedra občanské výchovy

 • PhDr. Milan Valach, Ph.D. – uveden v americké encyklopedii Marquis Who is Who in the World pro rok 2008.

Katedra výtvarné výchovy

 • doc. PhDr. Lefteris Joanidis – Cena rektora Masarykovy univerzity za významný umělecký čin.

2007

Katedra anglického jazyka a literatury

 • PhDr. Jitka Kazelleová, PhDr. Tamara Váňová – Evropská jazyková cena LABEL – listopad 2007.
Katedra biologie / Katedra výchovy ke zdraví
 • doc. MUDr. Marie Havelková, CSc. – vybrána k uveřejnění v celosvětové biografické monografii: Biographical data Form – WHO`S WHO in the WORLD. 2008, 25th Silver Anniversary Edition; Marquis Who’s Who, founded ba A.N. Marquis in 1899, VIP CODE> W025395FB, New York U.S.A.

Katedra českého jazyka

 • prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., člen Rady Ústavu pro jazyk český AV ČR, v. v. i.

Katedra české literatury

 • doc. PhDr. Naděžda Sieglová, CSc., Membership Directory IRSCL. Biographical and bibliographical data. IRSCL, 2007, CD.

Katedra francouzského jazyka a literatury

 • PhDr. Zdeňka Schejbalová, Ph.D. – Cena sdružení vysokoškolských učitelů francouzského jazyka Gallica pro vedenou diplomovou práci studentky Zuzany Synákové

Katedra geografie

 • Doc. RNDr.  Jaromír Kolejka, CSc. – Nejlepší poster – ocenění odborné veřejnosti  na 16. konferenci GIS ESRI a Leica Geosystems (c/o Klimánek, Mikita).

Katedra hudební výchovy

 • MgA. Michal Vajda:
  • 29. 4. 2007 Převzetí ceny udělené UČPS – sbormistr junior (Praha).
  • 29. 6. – 1. 7. 2007 Pěvecký sbor MU: Mezinárodní festival a soutěž pěveckých sborů B. Martinů – Pardubice:
   • zlaté pásmo – vítěz kategorie (sbory a cappella s povinnou skladbou) – Laureát festivalu;
   • zlaté pásmo – vítěz kategorie (musica sacra) – Laureát festivalu;
   • Cena za nejlepší provedení povinné skladby.
  • 12.–14. 10. 2007 Pěvecký sbor MU: Trnavské zborové dni – XIX. Medzinárodný festival speváckych zborov (Trnava, SK):
   • 1. cena s pochvalou poroty (sakrálna hudba a capella);
   • 1. cena s pochvalou poroty – vítěz kategorie (světská hudba a capella);
   • Cena za interpretaci skladby Petra Ebena: Cantico delle creature.
 • PhDr. Judita Kučerová, Ph.D. – Ceny ze soutěží (klavírní spolupráce s pěveckými sbory):
  • 14. 4. 2007 Celje, Slovinsko, Rosička – zlaté pásmo, mezinárodní soutěž;
  • 27. 4. 2007 Brno, Dúbravěnka, krajská přehlídka – zlaté pásmo;
  • 3. 6. 2007 Bratislava, Slovensko, Rosička – zlaté pásmo, mezinárodní soutěž;
  • 8. 6. 2007 Olomouc, Rosička – dvakrát zlaté pásmo v mezinár. soutěž Mundi cantant (soutěž ve dvou kategoriích).

Katedra německého jazyka a literatury

 • Mgr. Pavel Váňa, Ph.D. – Ocenění projektu ESF: Mezinárodní jazyková cena Label.

Katedra sociální pedagogiky

 • PhDr. Mgr. Tomáš Čech, Ph.D., Transgenerační přenos české lidové kultury v krajanských souborech v zahraničí. Pozvání a rozhovor o realizovaném projektu  pro české vysílání rádia SBS  Sydney (Austrálie).

Katedra speciální pedagogiky

 • MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. – Získání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 1. Organizováno Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, ev. č. ZČU-ÚCV 2490/2007, vydáno dne 27. 11. 2007.
 • MUDr. Petr Kachlík, Ph.D. – získání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání Úvod do distančního vzdělávání 2. Organizováno Ústavem celoživotního vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni, ev. č. ZČU-ÚCV 2484/2007, vydáno dne 27. 11. 2007.
 • Doc. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. – mimořádný profesor UK Bratislava.
 • prof. PhDr.Marie Vítková, CSc. – Čestná předsedkyně Somatopedické společnosti.
 • PhDr. Věra Vojtová, Ph.D. a prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – European Bachelor of Inclusions Studies – Sokrates Programme – 2002–2006, 29972-IC-1-2002-2-DE-ERASMUS-PROGUC-1 – hodnocen Evropskou komisí nejvyšším hodnocením A.

Katedra tělesné výchovy

 • doc. PaedDr. Vladislav Mužík, CSc. – Zlatá medaile MU.
 
 
Archivovaná verze z webu PdF