•  
 

Závěrečné zkoušky

Přihlášky k ZZk

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze)

Přihláška k závěrečné zkoušce (.doc verze) - pouze pro DPS Doplňující studium speciální pedagogiky - specializace

Pokud jde účastník CŽV na opravnou závěrečnou zkoušku, musí si znovu podat přihlášku k ZZk.

Vyplněnou přihlášku můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra Celoživotního vzdělávání nebo ji mimo úřední hodiny můžete vhodit do schránky Centra celoživotního vzdělávání (Poříčí 7, přízemí, vedle Podatelny). Přihlášku lze také zaslat poštou nebo e-mailem (naskenovanou s podpisem). 

Termíny a podmínky pro vkládání závěrečných prací do IS MU 

Pokyny ke zveřejňování závěrečných prací v ISu pro přijaté účastníky od akademického roku 2018/2019 zde.

Podmínky zadávání a požadavky na zpracování závěrečných prací (dále ZP) (rozsah, podoba, termín odevzdání tištěné verze ZP, možnost udělení zápočtu za ZP) jsou zcela v kompetenci vedoucího příslušného pracoviště a mohou být upřesněny v rámci tzv. oborových standardů dle pokynu děkana č. 1/2015 K realizaci závěrečných prací (bakalářských, diplomových, rigorózních a závěrečných prací CŽV).

Téma ZP musí být vložené do rozpisu témat ZP příslušné katedry do 15. 3. 2019. Po tomto datu bude hromadně otevřen archiv ZP pro nahrání ZP. Termín pro nahrání ZP do archivu je shodný s termínem pro odevzdání přihlášky k ZZk, což je zpravidla 14 dní před stanoveným datem konání ZZk. 

Nejpozději 5 pracovních dnů před konáním ZZk musí být v archivu ZP nahrány posudky vedoucího a oponenta ZP. 

Nejpozději 7 dní před stanoveným datem konání ZZk musí mít účastníci CŽV, kteří se přihlásí na ZZk, splněné všechny povinné a povinně volitelné předměty (vč. zapsaného hodnocení v IS). 

Nahrávání ZP do archivu ZP se netýká doplňujících programů (DPS) a oborů Studium pro výchovné poradce a Prevence sociálně patologických jevů, zahájených před akademickým rokem 2018/2019. U těchto programů a oborů se pouze zadává téma ZP do rozpisu témat ZP příslušné katedry, a to nejpozději do termínu, který je shodný s termínem pro podání přihlášky k ZZk.

Závěrečné práce v CŽV:

  1. Do 15. 3. 2019 si posluchači zadají téma své závěrečné práce do rozpisu témat závěrečných prací CŽV příslušné katedry (je nutné zadat český a anglický název práce, vedoucího práce).
  2. Po 15. 3. 2019 bude hromadně otevřen archiv prací. Od tohoto okamžiku bude možno vložit práci do archivu prací v IS.
  3. Poslední termín pro vložení práce do IS bude termín pro podání přihlášky k závěrečné zkoušce. Tento termín bude zveřejněn v harmonogramu závěrečných zkoušek na webových stránkách celoživotního vzdělávání od 1. 3. 2019.
  4. Centrum celoživotního vzdělávání přebírá práci v archivu až v okamžiku podání přihlášky k ZZk. Po tomto úkonu bude práce v archivu přístupná vedoucímu.
  5. Metodiku zadávání a vypracovávání závěrečné práce stanovuje vedoucí práce.
  6. Závěrečnou práci odevzdáváte ve dvou výtiscích vedoucímu práce. 

Návody

Osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek obdrží účastník celoživotního vzdělávání osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 

Jakmile budou osvědčení připravena (podepíše je pan děkan), budete informováni prostřednictvím univerzitního emailu.

Osvědčení si můžete převzít osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání. Mimobrněnským absolventům můžeme osvědčení zaslat poštou. 

K převzetí osvědčení je možné zmocnit jinou osobu písemnou plnou mocí opatřenou podpisem zmocnitele. Podpis není nutné ověřovat notářsky.