•  
 

Pedagog roku 2019

I. Úvod

Děkan Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity vyhlašuje čtvrtý ročník ceny pro vynikajícího absolventa PdF MU.

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.

II. Kategorie ceny

Osoby mohou být nominovány v následujících kategoriích:

1. Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy

2. Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy

3. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické – neučitelské profese

III. Způsob nominace a hodnocení nominací

A. První kolo nominace

Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře na následující adrese: is.muni.cz/go/pedagogroku2019. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student) anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU. Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných zásluh.

B. Druhé kolo nominace

Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci. Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.

C. Hodnocení nominací

Navržení pedagogové jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkanem fakulty. Komise je složena z členů akademické obce, zástupce vedoucích pracovišť, zástupce didaktiků, zástupce Akademického senátu PdF MU, zástupce fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).

Komise navrhne děkanovi fakulty pořadí nejlepších kandidátů pro každou kategorii. Děkan fakulty může v každé dané kategorii ocenit více než jednoho nominovaného.

IV. Ocenění

Pedagogové oceněni v jednotlivých kategoriích získají osvědčení Pedagog roku 2019, které bude předáno na slavnostním vyhlášení soutěže a obdrží také hodnotné ceny věnované partnery (sponzory) ocenění. V loňském roce obdrželi vítězové poukázku na poznávací zájezd v hodnotě 12000 Kč. Pedagogická fakulta MU se tímto druhem ocenění snaží naplnit myšlenku J. A. Komenského, že učitel by měl své znalosti opírat o „živé zkušenosti“ a cestovat po jiných zemích, aby je v co největším rozsahu nasbíral a dále mohl předávat svým žákům.

IV. Časový harmonogram

15. 9. 2019  Uzávěrka prvního kola ceny

9. 10. 2019 Zveřejnění nominací 

23. 10. 2019 Uzávěrka druhého kola ceny

7. 11. 2019 Předání ocenění

V. Podmínky účasti

1) Navrhovaná osoba je absolvent Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity.

2) Navrhovaná osoba souhlasí se svojí nominací a s jejím zveřejněním na internetu a se zveřejněním jména a podkladů pro potřeby hodnotící komise.

3) Škola navrhované osoby je ochotna poskytnout maximální součinnost (zveřejnění na webu školy, pomoc v získávání dalších podkladů apod.).

doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.

děkan

 

 
 
Archivovaná verze z webu PdF