•  
 
Hlavní menu
Nadcházející události
Odkazy

Ocenění profesora Šrámka

Prof. PhDr. Rudolf Šrámek, CSc., patří k nejvýznamnějším představitelům české lingvistiky, a to jak v domácím, tak světovém kontextu. Jeho přínos spočívá především v rozvoji moderní české onomastické školy a dialektologie.

Narodil se 15. ledna 1934 v Ostravě, pochází však z Hlučínska, které je specifické svou jazykovou situací. Po maturitě na gymnáziu v Hlučíně vystudoval na Filozofické fakultě UJEP v Brně češtinu a ruštinu. Po studiích pracoval v Ústavu pro jazyk český ČSAV, v dialektologickém a onomastickém oddělení. Roku 1993 přechází na Masarykovu univerzitu v Brně, kde na její filozofické a pedagogické fakultě působí dodnes.

Výchozí sférou vědeckého zájmu profesora Šrámka je česká dialektologie. Účastnil se prací na přípravě Českého jazykového atlasu (I–VI, 1992–2011). Paralelně s pracemi dialektologickými se začal rozvíjet hlavní směr jeho vědecké orientace – onomastika. V roce 1961 byl vybrán za spolupracovníka historika profesora Hosáka k přípravě díla Místní jména na Moravě a ve Slezsku I (1970), II (1980). Zásadní přínos mají jeho studie k obecné teorii a metodologii onomastiky. Toponomastice se přitom profesor Šrámek intenzívně věnuje i na poli popularizace, a to nejen v denním nebo regionálním tisku, ale také (zejm. v 90. letech) v tematických pořadech v rozhlase.

Značná část vědecké práce profesora Šrámkova je orientována na problematiku vzájemného slovansko-germánského (zvl. česko-německého) jazykového i kulturního kontaktu. Integrální součástí jeho odborných zájmů jsou otázky jazykové kultury češtiny. Profesor Šrámek sleduje dnešní vývojové tendence a strukturaci jazykových útvarů, rozsáhlá je jeho činnost ve vědeckých organizacích, vědeckých a redakčních radách, odborných komisích atd. Profesor Šrámek také přednáší na zahraničních univerzitách (například v Německu, Polsku, Rakousku, Finsku aj.).