•  
 

Erasmus+ studijní pobyty

Obecné informace

Nabídka studijních pobytů Erasmus+

Podmínky účasti

Stipendium

Úprava studijních povinností v souvislosti s účastí na zahraničním pobytu

Důležité dokumenty

Seznam Erasmus smluv uzavřených mezi PdF a zahraničními univerzitami

Obecné informace

Program Erasmus+: Erasmus je zaměřen na vysokoškolské vzdělávání a na odborné vzdělávání na vysokoškolské úrovni. Program je určen především pro studenty, pedagogy a zaměstnance vysokoškolských institucí, ale i pro školitele z podniků a dalších subjektů.

Cílem programu je podpořit vzájemné vztahy a spolupráci mezi vysokými školami v rámci evropského prostoru, zvýšit úroveň transparentnosti a slučitelnosti kvalifikací vysokoškolského vzdělávání v Evropě, zkvalitnit jazykovou výuku, informovat o vzdělávacích systémech v různých zemích a dát vzdělání evropský rozměr.

ERASMUS ID kód Masarykovy univerzity je CZ BRNO05.

Nabídka studijních pobytů Erasmus+


Studijní pobyty mohou probíhat pouze v těchto programových zemích:

 • členské státy EU: Belgie, Bulharsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Chorvatsko, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemí, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko, Velká Británie
 • země EHP: Norsko, Island, Lichtenštejnsko
 • Turecko, bývalá jugoslávská republika Makedonie

Student si dále vybírá pouze ze seznamu univerzit, se kterými má PdF MU uzavřenou Erasmus smlouvu. Příslušnou univerzitu pro zahraniční pobyt si student vybírá zejména s ohledem na zaměření studijního oboru, který studuje na PdF MU. V případě, že Vás zaujme zahraniční univerzita, která není primárně určena pro Váš studijní obor (v tabulce dle sloupce Field of Study at PdF MU), kontaktujte příslušného koordinátora smlouvy, který Vám sdělí, zda a za jakých podmínek je pro Vás výjezd možný. 

Student je na studijní pobyt nominován katedrou na základě výběrového řízení. Kritéria výběrového řízení si nastavuje každá katedra samostatně. Výběrové řízení organizuje pověřená osoba na katedře (Erasmus koordinátor). Nominace na studijní pobyty Erasmus+ probíhají v průběhu února na oba semestry následujícího akademického roku. V případě neobsazených míst v 1. kole může být v průběhu května vyhlášeno 2. kolo výběrového řízení POUZE na studijní pobyty na jarní semestr následujícího akademického roku. Přihlášku do výběrového řízení prosím vyplňte zde: https://isois.ois.muni.cz/…on-outgoing/.

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, magisterský, doktorský). Může tedy absolvovat např. 6 měsíců studijního pobytu a 6 měsíců praktické stáže, či např. celých 12 měsíců studijního pobytu, vždy však platí limit 12 měsíců v jednom studijním cyklu. Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt/praktickou stáž ve výši 24 měsíců. Měsíce absolvované pod hlavičkou předchozího Programu celoživotního učení/Erasmus ve stejném studijním cyklu se do této doby započítávají.

Podmínky účasti

 • Studijní pobyt se realizuje pouze na základě platných interinstitucionálních smluv uzavřených mezi PdF MU a zahraniční institucí. Délka studijního pobytu je min. 3 a max. 12 měsíců.
 • Student je vybrán v řádně vyhlášeném výběrovém řízení a v době výjezdu je zapsán minimálně ve druhém ročníku bakalářského či pětiletého magisterského studia prezenční, kombinované či distanční formy studia.
 • Student je zapsán do akreditovaného bakalářského, magisterského nebo doktorského studijního programu na vysoké škole zapojené do programu Erasmus+.
 • Student musí být po celou dobu svého výjezdu řádně zapsán ke studiu na fakultě/katedře, přes kterou pobyt realizuje, studium nesmí ukončit ani přerušit.
 • Podmínkou úspěšného ukončení zahraničního studijního pobytu je získání minimálního počtu 20 ECTS kreditů za semestr studia na hostitelské instituci.
 • Každý uchazeč musí splňovat Kvalifikační podmínky programu Erasmus+: Erasmus.

Stipendium

Na studijní pobyt Erasmus+ obdrží student stipendium.

Výše stipendia do jednotlivých zemí je různá.

 • Stipendium slouží pouze k částečnému pokrytí nákladů – předpokládá se finanční spoluúčast studenta.
 • Výplatu stipendia zajišťuje Centrum zahraniční spolupráce MU na základě uzavřené finanční dohody. Stipendium bude převedeno na bankovní účet studenta zadaný v IS MUNI podle dohodnutých splátek. Finanční prostředky se vyplácejí na bankovní účty vedené v Kč u jakékoliv banky v ČR nebo v eurech u Komerční banky.
 • Do některých zemí je možné získat další podporu ze stipendijního programu PdF MU Podpora mobilit v rámci programu Erasmus+.

Úprava studijních povinností v souvislosti s účastí na zahraničním pobytu

Dle směrnice děkana č. 4/2015 O individuálním studijním plánu studentů PdF při výjezdu do zahraničí je každému studentovi vyjíždějícímu na zahraniční studijní pobyt udělen individuální studijní plán (ISP). ISP je studentovi automaticky udělen poté, co před odjezdem splní povinnost zaevidovat studijní pobyt v Informačním systému MU (IS MU). Student, jemuž je udělen ISP, má před svým výjezdem do zahraničí právo se s vyučujícími zapsaných povinných a povinně volitelných předmětů dohodnout na své neúčasti na částech výuky s jinak povinnou docházkou.

Mobilitní program Erasmus+ vyžaduje po studentovi MU podat žádost o uznání předmětů/ kreditů ze zahraničního pobytu, viz čl. 9, od.1. směrnice rektora č. 8/2011 Pravidla pro uznávání výsledků zahraničních studijních a pracovních pobytů studentů Masarykovy univerzity (mimo absolventské stáže).


Důležité dokumenty

Administrace studijního pobytu

Základní informace k administraci výjezdu na studijní pobyt v rámci programu Erasmus+ 

Studijní smlouva (Learning Agreement)

Návod na vyplnění studijní smlouvy (pro Erasmus+) 

Změna studijní smlouvy (Changes to Learning Agreement)

Návod na vyplnění změny studijní smlouvy (pro Erasmus+)  

Potvrzení o délce pobytu (Confirmation of studies)

Formulář potvrzení o délce studijního pobytu (pro Erasmus+)

Uznání předmětů ze zahraničí

Návod na podání žádosti o uznání předmětů ze zahraničí. V případě nejasností či obtíží kontaktujte Vaši studijní referentku.

Výpis známek (Transcript of Records)

Formulář pro výpis známek z pobytu Erasmus+ 

Návod pro vyplnění Účastnické smlouvy

Návod pro vyplnění účastnické smlouvy (pro Erasmus+)

Další důležité informace a dokumenty najdete na stránkách Centra zahraniční spolupráce.