•  
 
Základy společenských věd pro střední školy

Základy společenských věd pro střední školy


Program je v souladu s § 9 odst. 1 písm. d) zákona č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu občanská výchova na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele občanské výchovy na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření kvalifikace pro SŠ dle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005, o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Cílem programu je rozšíření odborné kvalifikace na jiný druh školy. Cílem programu je příprava kvalifikovaného učitele - odborníka v náročné multidisciplinární oblasti společenských věd s odpovídajícími odbornými znalostmi a dovednostmi s i s širokým společensko-kulturním přehledem. Dalším cílem je vybavit absolventy znalostmi a dovednostmi potřebnými pro jejich občanské zapojení v životě demokratické společnosti. Tento cíl je současně východiskem pro další osobnostní a profesní rozvoj ve smyslu získávání praktický zkušeností z vyučování (popř. jiných sfér praxe) i dalšího kvalifikačního růstu. Absolvent bude plně kvalifikován k výkonu profese učitele základů společenských věd na středních školách.

  • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu občanská výchova na 2. stupeň ZŠ (příp. neučitelské odborné magisterské studium doplněné učitelskou kvalifikací získanou absolvováním doplňkového pedagogického studia)
  • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o učitelské kvalifikaci) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
  • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
  • Délka: 2 semestry
  • Cena: 6 900 Kč/1 semestr
  • Garant: prof. PhDr. Petr Jemelka, Dr.
  • Vyučovací jazyk: český jazyk
  • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019

    Informace ke stažení