•  
 
Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ

Studium v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 2. stupně ZŠ a SŠ


Program je zaměřen na získání znalostí a dovedností v oblasti pedagogiky, oborové didaktiky a psychologie, které jsou nezbytnou součástí odborné kvalifikace pedagogického pracovníka. Znalosti a dovednosti získané tímto studiem umožní absolventům kvalifikovaný výkon učitelské profese. Jedná se o studium podle § 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb., ke splnění kvalifikačních předpokladů v oblasti pedagogických věd. 

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské odborné studium (Mgr., Ing. - včetně absolventů lingvistických nebo uměleckých oborů) v oborech, které odpovídají charakteru vzdělávacích nebo odborných předmětů ZŠ, ZUŠ, konzervatoří nebo SŠ, a to matematika, výtvarná výchova, geografie, český jazyk, anglický jazyk, biologie, dějepis, německý jazyk, hudební výchova (požadavkem je předchozí absolvování praktických disciplín, např. hra na nástroj-klavír/housle, hlasová výchova, základy sbormistrovství), technická a informační výchova, francouzský jazyk, občanská výchova, výchova ke zdraví, ruský jazyk.
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 3 semestry
 • Cena: 7 500 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 5

  Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF