•  
 
Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem

Specifika výuky českého jazyka a literatury se zaměřením na žáky s odlišným mateřským jazykem


Program je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ - aprobace český jazyk a literatura a slouží k prohloubení odborné kvalifikace podle § 10 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků. Cílem programu je posílení profesní kompetence pro výuku žáků-cizinců, resp. žáků s odlišným mateřským jazykem.

Uchazeči získají integrované znalosti a dovednosti vycházející z vědních oborů český jazyk a literatura s důrazem na disciplíny založené na postavení češtiny v rámci slovanských jazyků a jazykové situace v Evropě a z literárněvědných disciplín sledujících vývoj české literatury a její recepci v evropském a světovém kontextu. Didaktické disciplíny jsou zaměřeny především na metody a formy výuky žáků s odlišným mateřským jazykem, na analýzu vhodných učebních pomůcek a na vhodné způsoby testování a zkoušení žáků této cílové skupiny.

Program je uskutečňován v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, a s vyhláškou č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu český jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ 
 • Požadované materiály: úředně ověřená kopie VŠ diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 2 semestry
 • Cena: 7 500 Kč/1 semestr
 • Garant: doc. PhDr. Milena Šubrtová, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 10

  Informace ke stažení