•  
 
Prevence sociálně patologických jevů

Studium k výkonu specializovaných činností - Prevence sociálně patologických jevů


Program je určen pro absolventy magisterských studijních programů učitelských oborů nebo magisterského studia neučitelského zaměření doplněného o studium pedagogiky podle § 22 odst. 1 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, s alespoň dvouletou pedagogickou praxí. Program je určen učitelům ke splnění kvalifikačních předpokladů stanovených § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, kteří jsou nebo chtějí být na pozici školního metodika prevence ve škole.

Cílem je získání vědomostí a dovedností projevujících se ve schopnostech aplikace pedagogiky a psychologie, adiktologie a poznatků ze současných výzkumů v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů. V konkrétní rovině pak získání kompetencí v oblasti metodické, koordinační, informační a poradenské činnosti v oblasti prevence sociálního a morálního rozvoje žáků.

 • Podmínky pro přijetí: ukončené vysokoškolské magisterské studium v učitelských oborech nebo magisterské studium v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia a minimálně 2-letá pedagogická praxe.
 • Požadované materiály: potvrzení o délce pedagogické praxe, úředně ověřená kopie VŠ diplomu (příp. i dokladu o pedagogické způsobilosti) a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce, ev. Diploma Supplement (pouze strana s předměty státní závěrečné zkoušky)
 • Přijímací řízení je výběrové na základě doložených materiálů. V případě velkého počtu uchazečů bude kritériem výběrového řízení průměrná známka ze státní závěrečné zkoušky. Maximální počet účastníků je 30. Výběrové řízení proběhne v polovině měsíce září. Po tomto termínu budou uchazeči informováni o přijetí/nepřijetí a obdrží další informace.
 • Délka: 4 semestry
 • Cena: 6 000 Kč/1 semestr
 • Garant: Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D.
 • Vyučovací jazyk: český jazyk
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2019
 • Minimální počet účastníků: 10

  Informace ke stažení
 
 
Archivovaná verze z webu PdF