•  
 

Organizační schopnosti

Charakteristika programu:
V rámci vzdělávacího kurzu budou frekventanti seznámeni s tématy finanční gramotnosti a náhrady škody v praxi učitele MŠ; právního rámce bezpečnosti práce a ochrany zdraví v MŠ; hraničního určovatele práv a povinností dětí, rodičů a učitelů v MŠ; prevence sociálně patologických jevů a projevů rasismu a xenofobie v MŠ. Kurz je určen pro pedagogické pracovníky v MŠ.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent umět:
• zásady občanského práva dle aktuální úpravy
• řešit nejen běžné záležitosti v oblasti finanční gramotnosti
• predikovat kolizní situace při činnosti učitele v oblasti bezpečnosti práce
• uplatňovat svá práva při řešení škodních událostí
• interpretovat, realizovat a aplikovat osobností práva všech subjektů v rámci činnosti MŠ
• identifikovat a eliminovat výskyt sociálně patologických jevů v podmínkách MŠ

 • Garant kurzu: Mgr. Jiří Šibor, Ph.D.
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: podzim 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. Blok: Finanční gramotnost a náhrada škody v praxi učitele MŠ (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)

  Cílem je seznámit účastníky programu se stávající právní úpravou v oblasti občanského práva při odpovědnosti za způsobenou škodu a obecněji finanční gramotnosti, včetně konzultace konkrétních problémů z praxe učitele MŠ.
  II. Blok: Právní rámec bezpečnosti práce a ochrany zdraví v MŠ (3 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Cílem je seznámit účastníky programu s právním rámcem bezpečnosti práce a bezpečnosti při práci s dětmi v rámci činnosti učitele MŠ. Cílem je zvýšit kompetence učitele MŠ v oblasti prevence úrazovosti a predikce kolizních situací.  
  III. Blok: Hraniční určovatel práv a povinností dětí, rodičů a učitelů v MŠ (3 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Cílem je seznámit účastníky programu s právní rámcem řízení lidských zdrojů; práv dětí a jejich rodičů v rámci konzumace smluvního vztahu (pobytu dětí v MŠ) k zřizovateli MŠ a současně umožnit vhled učitelům MŠ do jejich práv plynoucích z pracovně právních vztahů a vztahů plynoucích po ně z jejich pracovního zařazení k dětem a jejich rodičům.    
  IV. Blok: Prevence sociálně patologických jevů a projevů rasismu a xenofobie v MŠ (4 hodiny v prezenční části + 1 hodina samostudia)
  Cílem je seznámit účastníky programu s výskytem sociálně patologických jevů ve společnosti a zejména v prostředí MŠ, s jejich identifikací a způsoby možných reakcí na jejich výskyt. Zvláštní pozornost bude věnována projevům rasismu, xenofobie, antisemitismu a náboženské intolerance.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 8. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424). 
 
 
Archivovaná verze z webu PdF